Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“We wil­len geen mal fi­guur slaan”

-

Team Thi­ele­mans-De Hau­we­re

Voor Jar­ne De Ost en Yen­zo Coppens, ploeg­maats bij het Vlaams-Bra­bant­se Thi­ele­mans-De Hau­we­re, wordt de wed­strijd van van­daag in Bor­nem de be­lang­rijk­ste koers van dit on­ge­woon ver­lo­pen sei­zoen. Zij rij­den im­mers voor ei­gen volk, wat toch al­tijd een spe­ci­aal ge­voel geeft. Ook al be­sef­fen ze dat voor geen van bei­den een hoofd­rol zal weg­ge­legd zijn.

“We wil­len voor­al geen mal fi­guur slaan, ook al we­ten we dat we op on­ze tan­den zul­len moe­ten bij­ten”, klinkt het in koor.

De Ost en Coppens heb­ben dit sei­zoen ove­ri­gens niet echt veel ge­koerst. “Ik heb maar vijf wed­strij­den ge­re­den, om­dat ik door de co­ron­a­maat­re­ge­len maar zel­den zin had om te koer­sen”,

zegt De Ost. “Ik be­haal­de ook nog geen en­kel de­ge­lijk re­sul­taat. Vo­ri­ge za­ter­dag werd ik in Ber­la­re na twee uur koers nog uit de wie­len ge­re­den door een ge­brek aan com­pe­ti­tie­rit­me. In Bor­nem hoop ik be­ter te doen en stand te hou­den tot het ein­de. Voor ei­gen volk kan je toch al­tijd iets meer.”

Bor­nem wordt voor De Ost ook zijn laatste koers van het sei­zoen. “Dit is het ide­a­le mo­ment om sa­men met mijn vas­te sup­por­ters ach­ter­af nog een pin­tje te drin­ken in ca­fé Het Wiel.”

“Ook voor mij is niet meer dan een fi­gu­ran­ten­rol weg­ge­legd”, be­seft Yen­zo Coppens. “Ik koers lou­ter voor mijn ple­zier en ben in­mid­dels ook be­gin­nen te wer­ken bij Pfi­zer, waar ik dins­dag nog met de nacht stond. Voor don­der­dag nam ik wel een dag­je vrij om ten­min­ste fris aan de start te kun­nen ko­men.”

De wed­strijd voor eli­te zon­der con­tract en be­lof­ten van van­daag in Bor­nem start om 14.30 uur voor een af­stand van 110,5 ki­lo­me­ter. Tref­punt is ca­fé Het Wiel, Puur­se­steen­weg 2 in Bor­nem.

KSK Heist

Geen Da­vid Wijns de­ze week op het trai­nings­veld. De ver­de­di­ger moest te­gen Olym­pic Char­le­roi al vroeg het veld ver­la­ten na­dat hij een scheur­tje had op­ge­lo­pen. Voor de be­ker­match te­gen Union zijn de spe­lers ver­plicht zich te la­ten tes­ten op co­ro­na om­dat Union een prof­club is. Dat ge­beurt vrij­dag­avond.

Ham­me - Sint-Ni­k­laas komt in het ge­drang

De kans dat de wed­strijd tus­sen Ham­me en Sint-Ni­k­laas zon­dag ge­speeld zal wor­den, lijkt ui­ter­ma­te klein. De Sint-Ni­kla­se trai­ner Sven Van Den Broeck is net als en­ke­le van zijn spe­lers be­smet met het co­ro­na­vi­rus. Ne­gen on­der hen zit­ten nog in qua­ran­tai­ne. De uit­slag van de laatste test wordt ver­wacht op vrij­dag of za­ter­dag.

Su­raye Me­che­len - Sint-Amands (van­avond 20.15u) Sint-Amands:

De licht­ge­bles­seer­de Croes is twij­fel­ach­tig. Al­le an­de­re spe­lers zijn wel be­schik­baar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium