Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ik heb spe­ci­aal naar dit BK toe­ge­leefd”

Jar­ne Ceu­le­mans was al eens snel­ler dan ti­tel­kan­di­daat Aa­ron Dockx

- RU­BEN LUY­TEN LE­ON CEU­LE­MANS

Met het BK in Af­fli­gem rijdt Jar­ne Ceu­le­mans zon­dag zijn laatste wed­strijd bij de nieu­we­lin­gen en dat wil hij niet on­ge­merkt la­ten voor­bij­gaan. “Ik wil zon­dag ge­woon goed zijn”, zegt de ren­ner uit Wie­k­evorst.

Jar­ne Ceu­le­mans reed in dit pril­le veld­rit­sei­zoen nog maar twee cros­sen en ging daar­in ze­ker niet tot het ui­ter­ste. Een be­wus­te keu­ze van de jon­ge wiel­ren­ner uit Wie­k­evorst.

“De voor­bije we­ken heb ik voor­al toe­ge­leefd naar het Bel­gisch kam­pi­oen­schap op de weg van zon­dag in Af­fli­gem”, zegt de ren­ner van IKO-Cre­lan. “In het veld ben ik al naar de ju­ni­o­res over­ge­stapt, maar het BK op de weg wordt mijn laatste koers bij de nieu­we­lin­gen en daar wil ik het al­ler­bes­te van ma­ken.”

De droom om als­nog een gooi te doen naar de Bel­gi­sche ti­tel kreeg vorm na zijn over­win­ning half ju­li in Mol-Ezaart. Ceu­le­mans klop­te daar on­der meer Aa­ron Dockx, die hij net als uit­tre­dend kam­pi­oen Yo­ran Van Gucht en Vlad Van Me­che­len, als kan­di­daat-win­naar naar vo­ren schuift.

“Mijn pres­ta­ties op de weg af­ge­lo­pen zo­mer de­den mijn ogen open­gaan en heb­ben me ver­trou­wen ge­ge­ven. Daar­om wil ik het BK voor geen geld van de we­reld mis­sen. Ik zal niet ont­ken­nen dat ik zon­dag met een do­sis am­bi­tie van start ga, maar aan een pro­nos­tiek wil ik me niet wa­gen. Ik wil in Af­fli­gem ge­woon goed zijn. We zien dan wel waar ik uit­kom.”

Ceu­le­mans denkt dat het par­cours in Af­fli­gem hem ze­ker

over­kwam van Ant­werp Gi­ants. Zo­als steeds ver­wacht ik me aan een bit­si­ge en span­nen­de wed­strijd. Te­gen Phant­oms zijn het al­tijd in­ten­se du­els en dat zal nu niet an­ders zijn.”

Beau­rang lijkt best veel ver­trou­wen te heb­ben in haar ploeg voor dit sei­zoen. “Tij­dens de voor­be­rei­ding won­nen we bij­voor­beeld van eer­ste­klas­ser Kort­rijk. Het klikt goed en we zijn er klaar voor. Sa­rah Van­hout­te ver­trok, maar An-Ka­trien Nau­we­laers kwam in haar plaats. Mar­gaux Mer­ckx en Ma­lai­ka Van Gan­sen maak­ten dan weer de over­stap van on­ze B-ploeg. De kern bleef dus gro­ten­deels be­hou­den, zo­dat de au­to­ma­tis­men er nog zijn.”

Al be­seft Beau­rang ook dat het een vreemd sei­zoen kan wor­den. “Naast ons ver­wacht ik ook Phant­oms, Co­bras, Has­selt en Aalst bo­ven­in. Bij die laatste staat Ly Ha­ma­di langs de zij­lijn en die ploeg heeft wel wat trans­fers ge­daan. Wij wil­len in elk ge­val strijd voor een plaats bij de eer­ste drie.”

Jar­ne Ceu­le­mans laat het veld­rij­den dit week­end voor wat het is en doet zon­dag een gooi naar de Bel­gi­sche ti­tel op de weg bij de twee­de­jaar­s­nieu­we­lin­gen.

moet lig­gen. “Ik weet nog niet zo veel over de om­loop, maar ik hoor­de al wel dat de aan­komst­lijn aan het ein­de van een stuk vals plat ligt. Dat kan wel­eens in mijn voor­deel zijn.”

Als ul­tie­me voor­be­rei­ding koers­te Ceu­le­mans, die bij de as­pi­ran­ten al zes me­dail­les ver­gaar­de in kam­pi­oen­schap­pen, vo­rig

BAS­KET­BAL

week­end nog in Rij­ke­vor­sel. Daar haal­de hij de fi­nish even­wel niet. “In de voor­laat­ste ron­de moest ik op­ge­ven met me­cha­ni­sche pech. Ge­luk­kig had ik tot dan fel ge­koerst, want ik was bij el­ke aan­val be­trok­ken. Ik heb er mijn ding kun­nen doen, zo­dat het ui­t­ein­de­lijk toch een goe­de trai­ning was.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium