Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“De toe­stand van de club is sta­tus quo”

- STEFAN CAS­TEELS

Olym­pia Heist be­gint vrij­dag­avond om 21 uur in thuis­ba­sis die Swae­ne in Heist-op-den-Berg aan het nieu­we sei­zoen met een thuis­wed­strijd te­gen Char­le­roi Red Roos­ters. De glo­rie­tijd van Heist ligt al ve­le ja­ren ach­ter ons en ook de ko­men­de win­ter zal van een re­vi­val niet met­een spra­ke zijn. Aan een ver­der ver­val moet even­min wor­den ge­dacht. Oud-spe­ler en hui­dig se­cre­ta­ris Stefan Cas­teels geeft tekst en uit­leg.

“De toe­stand van de club is sta­tus quo”, zegt de rech­ter­hand van voor­zit­ter Leo Ver­beeck. “Ook dit sei­zoen ko­men we in Division 1 uit. We heb­ben geen uit­ge­spro­ken am­bi­ties, maar wil­len er wel ie­de­re week op­nieuw ons bes­te been­tje voor­zet­ten en spe­len voor de over­win­ning.”

Om­dat meer­de­re spe­lers hun schaat­sen aan de haak hin­gen of el­ders hun ge­luk gin­gen be­proe­ven, moet dat ge­beu­ren met een be­perk­te kern. “In te­gen­stel­ling tot on­ze vlot draai­en­de jeugd­wer­king en het in het le­ven roe­pen van een twee­de re­cre­an­ten­ploeg, telt on­ze eer­ste ploeg slechts veer­tien spe­lers. Om­dat Hes Roe­lofs als coach een stap te­rug­zet­te en zich al­leen nog maar met de jeugd wil be­zig­hou­den, trok­ken we Adam Cech aan als spe­ler-trai­ner. Adam is een Ts­jech van 24 jaar, die op vijf­hon­derd me­ter van de ijs­baan woont en die over­komt van Gol­den Sharks Me­che­len.”

De nieu­we coach re­kent in de eer­ste plaats op ou­der­doms­de­ken Bjorn Nuyts, de Ame­ri­kaan Sean O’Neill en oud­ge­dien­den Kevin Glas­sée en Jo­na­than Rij­me­nants om de jon­ge gar­de op sleep­touw te ne­men.

BAS­KET­BAL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium