Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Ver­stoor­de voor­be­rei­ding was frus­tre­rend”

- JEROEN D’EER

Bas­ket Wil­le­broek was goed aan de voor­be­rei­ding be­gon­nen, maar zag co­ro­na ver­vol­gens roet in het eten strooi­en. De voor­bije twee we­ken ble­ven de Wil­le­broek­se man­nen van bas­ket­bal ver­sto­ken. Be­nieuwd of ze tij­dig klaar zijn ge­raakt voor hun com­pe­ti­tie­start te­gen Esneux.

“Het doet deugd om weer vol­op te kun­nen trai­nen”, zegt Ru­ben Luy­ten. “Het was frus­tre­rend om in het mid­den van de voor­be­rei­ding op­nieuw twee we­ken te moe­ten stop­pen. Zo heb­ben we am­per drie van on­ze acht oe­fen­mat­chen kun­nen af­wer­ken. We heb­ben een vijf­tal nieu­we spe­lers in te pas­sen en dan zijn die trai­nin­gen en wed­strij­den echt no­dig. Op trai­ning merk je dat je er toch op­nieuw wat moet in­ko­men. Ook voor de con­di­tie was de­ze on­voor­zie­ne break niet ide­aal. Net voor de piek van on­ze voor­be­rei­ding, toen er drie mat­chen op vier da­gen ston­den ge­pro­gram­meerd, kre­gen we te ho­ren dat er en­ke­le spe­lers po­si­tief had­den ge­test. In die paar mat­chen die we wel speel­den, heb­ben we ons po­ten­ti­eel ge­toond. Maar we heb­ben nu na­tuur­lijk niet vol­doen­de kun­nen bou­wen aan on­ze ploeg. Dat zal mis­schien nog wat tijd vra­gen.”

Be­gin­nen doen Luy­ten en co. dit week­end te­gen Esneux, een ou­de be­kend van vo­rig sei­zoen. “Het zag een sterk­hou­der naar Com­blain trek­ken, maar ik ben er­van over­tuigd dat het nog vol­doen­de wa­pens in huis heeft. Toch ge­lo­ven we in on­ze kan­sen, ze­ker om­dat we meer kun­nen ro­te­ren dan vo­rig sei­zoen. Ook zelf voel ik me goed in Wil­le­broek. Ik maak­te vo­rig sei­zoen de over­stap en be­leef­de in­di­vi­du­eel het bes­te sei­zoen uit mijn car­ri­è­re. Van in het be­gin kreeg ik veel ver­trou­wen. Ik heb dan ook niet ge­twij­feld om mijn ver­blijf bij Wil­le­broek te ver­len­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium