Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Dit kon ik niet la­ten voor­bij­gaan”

Els Van Weert ver­laat Tho­mas Mo­re voor Pe­tra De Sut­ter

-

Re­gio­di­rec­teur Els Van Weert uit Lier ver­laat de Tho­mas Mo­re Ho­ge­school. De oud-po­li­ti­ca wordt de ka­bi­nets­chef van de fe­de­ra­le vi­ce­pre­mier en mi­nis­ter van Amb­te­na­ren­za­ken en Over­heids­be­drij­ven Pe­tra De Sut­ter (Groen).

Voor Els Van Weert is het een ren­tree in de na­ti­o­na­le po­li­tiek. Van Weert be­gon haar po­li­tie­ke car­ri­è­re bij de Volks­unie. Ver­vol­gens be­land­de ze bij Spi­rit, Vlaams Pro­gres­sie­ven (Vl.Pro), SLP en ui­t­ein­de­lijk bij Groen. Ze kan te­rug­blik­ken op een lan­ge na­ti­o­na­le po­li­tie­ke car­ri­è­re als volks­ver­te­gen­woor­di­ger, als voor­zit­ter van de links-li­be­ra­le po­li­tie­ke par­tij Spi­rit en als staats­se­cre­ta­ris voor So­ci­a­le Eco­no­mie en Duur­za­me Ont­wik­ke­ling. Van 2007 tot 2012 was ze in Lier sche­pen.

Els Van Weert be­gon haar car­ri­è­re aan de ho­ge­school in 2010 als do­cent aan de toen­ma­li­ge KH Kem­pen. In 2015 werd zij re­gio­di­rec­teur van Tho­mas Mo­re Kem­pen. Als waar­ne­mend al­ge­meen di­rec­teur loods­te zij het voor­bije aca­de­mie­jaar de ho­ge­school door de co­ro­na­lock­down.

Trots en goes­ting

“Ik heb de voor­bije ja­ren met hart en ziel aan het on­der­wijs­pro­ject van Tho­mas Mo­re ge­werkt”, zegt Els Van Weert. “Ik ben trots op wat we sa­men heb­ben be­reikt. Maar ons land staat de vol­gen­de ja­ren voor gro­te uit­da­gin­gen en de kans om van dicht­bij mijn steen­tje te kun­nen bij­dra­gen aan ver­nieu­wen­de op­los­sin­gen, kon en wil­de ik niet la­ten voor­bij­gaan. Ik kijk dus fier te­rug en te­ge­lij­ker­tijd met veel goes­ting naar de toe­komst.”

“Het nieuws kwam als een ver­ras­sing en toch ook weer niet”, re­a­geert al­ge­meen di­rec­teur Stijn Coe­nen. “Els is im­mers lan­ge tijd op hoog ni­veau ac­tief ge­weest in de na­ti­o­na­le po­li­tiek en wij ken­nen haar bij Tho­mas Mo­re ook als een ge­dre­ven en ge­ën­ga­geer­de lei­ders­fi­guur.” Di­rec­tie­lid Jo­an De Boeck neemt tij­de­lijk de func­tie van re­gio­di­rec­teur van Tho­mas Mo­re Kem­pen op zich.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium