Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Spoor­weg mag geen har­de schei­dings­grens zijn”

Ver­e­ni­gin­gen pro­tes­te­ren te­gen af­schaf­fing over­weg

- BERT PROVOOST

Der­tien Zon­der­schot­se ver­e­ni­gin­gen heb­ben in een open brief aan de ge­meen­te Heist-op-den-Berg en de pro­vin­cie Antwerpen hun be­zorgd­he­den ge­uit over de plan­nen van In­fra­bel om de spoor­over­weg in de Pe­re­mans­hei­de­straat te schrap­pen. Die in­greep zou het dorps­le­ven let­ter­lijk in twee split­sen, zo wordt ge­vreesd.

De open brief gaat uit van al­le Zon­der­schot­se ver­e­ni­gin­gen: KWB, Chi­ro, Okra, Sa­ma­na, Lan­de­lij­ke Gil­de, Ferm, Ou­der­co­mi­té Ba­sis­school De Zon­ne, To­neel­ver­e­ni­ging Zon­der TV, Zon­ne­koor, Sup­por­ters­club ‘De Baar’, Kerk­fa­briek Zon­der­schot, Zaal­co­mi­té Wit­hof en de Heist­se Fiet­sers­bond.

“We heb­ben in de krant ge­le­zen dat In­fra­bel op­nieuw werk wil ma­ken van de bouw van een spoor­over­brug­ging in de Los­traat. Hier­voor wer­den al kort na de elek­tri­fi­ca­tie van de spoor­lijn in 1980 plan­nen op­ge­maakt en gron­den ont­ei­gend. Maar bij ge­brek aan mid­de­len wer­den de­ze plan­nen op­ge­schort. De ge­meen­te­raad heeft hier al een prin­ci­pi­eel ak­koord voor ge­ge­ven. Maar

In­fra­bel kop­pelt de aan­leg van de­ze brug blijk­baar aan de af­slui­ting van de na­bij­ge­le­gen spoor­over­weg in de Pe­re­mans­hei­de­straat”, schetst Ma­thi­as Van Loo, die voor­zit­ter is van KWB, na­mens al­le on­ge­rus­te ver­e­ni­gin­gen het pro­bleem.

Dorps­ge­meen­schap

“Dat zou ramp­za­lig zijn, want dit voor­stel houdt he­le­maal geen re­ke­ning met de ver­keers­vei­lig­heid en de his­to­ri­sche en hui­di­ge maat­schap­pe­lij­ke con­text. Sinds meer dan 75 jaar zijn de ge­huch­ten Hei­de-Lo en Zon­der­schot met el­kaar ver­bon­den door de op­rich­ting van de pa­ro­chie Zon­der­schot. Zij vor­men sa­men een dorps­ge­meen­schap met een bloei­end ver­e­ni­gings­le­ven en een ei­gen ba­sis­school. De Pe­re­mans­hei­de­straat is uit­ge­rust met een bre­de rij­weg en een ver­hoogd dub­bel­rich­tings­fiets­pad en is de kort­ste ver­bin­dings­weg tus­sen bei­de ker­nen. Bij de mo­ge­lij­ke af­slui­ting van de over­weg loopt de om­lei­dings­weg via smal­le lan­de­lij­ke we­gen zon­der wan­del- of fiets­pad, zo­als Ber­ge­beek­s­traat, Hei­bloem­straat of Rous­sel­le­straat en wordt het tra­ject met min­stens één ki­lo­me­ter ver­lengd”, klinkt het.

“Be­wo­ners van de­ze smal­le stra­ten zul­len ge­con­fron­teerd wor­den met meer fiets- en au­to­ver­keer. Op ter­mijn zal ook de fietsostra­de hier een plaats moe­ten krij­gen, wat op­nieuw voor de be­wo­ners een aan­pas­sing zal vra­gen. Door de af­slui­ting van de over­weg in de Pe­re­mans­hei­de­straat zal de spoor­weg een har­de en de­fi­ni­tie­ve schei­dings­grens vor­men tus­sen Hei­de-Lo, Lang­veld en Pe­re­mans­hei­de en an­der­zijds de dorps­kern van Zon­der­schot”, over­loopt Van Loo.

De ge­vol­gen zul­len niet min zijn, zo ver­wach­ten ze in Zon­der­schot. “We ver­wach­ten ne­ga­tie­ve ge­vol­gen voor de ge­meen­te­lij­ke ba­sis­school, voor het plaat­se­lij­ke ver­e­ni­gings­le­ven en voor de maat­schap­pe­lij­ke sa­men­hang van on­ze dorps­ge­meen­schap”, klinkt het.

Jan Moons

Sche­pen van Boven­lo­ka­le Mo­bi­li­teit “We plei­ten bij In­fra­bel om de slui­ting van de over­weg te her­be­kij­ken.”

Om­wo­nen­den be­trek­ken

In de open brief wordt ook nog ge­vraagd om de we­gin­rich­ting ter hoog­te van de nieu­we brug in de Los­traat en de aan­gren­zen­de stra­ten vei­lig in te rich­ten en om de om­wo­nen­den tij­dig te be­trek­ken in de op­maak van de plan­nen.

Op ter­mijn wil In­fra­bel zo veel mo­ge­lijk klas­sie­ke over­we­gen slui­ten of heraan­leg­gen met een tun­nel of een brug om het trein­ver­keer en an­der ver­keer vlot­ter te la­ten ver­lo­pen. Sche­pen van Boven­lo­ka­le Mo­bi­li­teit Jan Moons (N-VA) gaf aan dat het be­stuur de slui­ting van de over­weg wil ver­mij­den. “We plei­ten bij In­fra­bel om dat te her­be­kij­ken of om er min­stens een tun­nel voor zwak­ke weg­ge­brui­kers aan te leg­gen”, zei Moons on­langs in de­ze krant.

 ?? FO­TO JOREN DE WEERDT ?? De open brief gaat uit van al­le Zon­der­schot­se ver­e­ni­gin­gen.
FO­TO JOREN DE WEERDT De open brief gaat uit van al­le Zon­der­schot­se ver­e­ni­gin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium