Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Broers gaan el­kaar te lijf tij­dens ru­zie over joint

Par­ket eist jaar cel voor mes­steek van ze­ven cen­ti­me­ter diep

-

Een Pa­les­tijn die in Antwerpen ver­blijft stond in Me­che­len voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank om­dat hij zijn broer met een mes zou heb­ben ge­sto­ken. Dat ge­beur­de na een ru­zie in een wo­ning in Lier. Het slacht­of­fer zei gis­te­ren dat hij ge­val­len is en zo het mes in zijn been kreeg. Het par­ket ge­loof­de dat niet en eis­te een jaar cel met uit­stel.

Am­mar A. een ne­ga­tief be­richt had ge­kre­gen van de

Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken, kon hij bij zijn broer in Lier ver­blij­ven. In de nacht van 14 op 15 ju­ni kre­gen de twee ech­ter een hoog­op­lo­pen­de ru­zie. De be­wo­ner zag dat zijn broer een joint aan het ro­ken was in de tuin en liet hem ver­staan dat er geen drugs moch­ten ge­bruikt wor­den bij hem. Die op­mer­king ont­aard­de he­le­maal en er volg­de een ste­vi­ge ru­zie. In dat tu­mult werd er naar een mes ge­gre­pen en zou Am­mar er mee uit­ge­haald heb­ben naar zijn broer.

Die kreeg het mes in zijn been.

“Het mes zat ze­ven cen­ti­me­ter diep, zo bleek uit on­der­zoek in het zie­ken­huis”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens. “Dat het mes lou­ter toe­val­lig, door een val, in het been zou zijn te­recht­ge­ko­men, klopt al­vast niet met de vast­stel­lin­gen van de wets­dok­ter. De com­bi­na­tie van het val­len en de zwaar­te­kracht kun­nen nooit ge­matcht wor­den met de ver­won­din­gen van het slacht­of­fer.”

De aan­kla­ger be­ves­tig­de wel dat de twee broers ge­weld heb­ben ge­bruikt te­gen me­kaar. Toch was het ge­bruik­te ge­weld van Am­mar A. dis­pro­por­ti­o­neel. Te­gen hem eis­te ze een jaar cel en een boe­te van 800 eu­ro met uit­stel. Zijn broer werd niet ver­volgd.

Ge­te­kend

Ad­vo­ca­te Fa­ti­ma Ah­mad zei dat het ei­gen­lijk het slacht­of­fer was die als eer­ste is be­gin­nen sla­gen. Vol­gens haar is de mes­steek geNa­dat val­len tij­dens het trek- en duw­werk en was het niet de in­ten­tie van Am­mar om zijn broer neer te ste­ken. “Mijn cli­ënt heeft al veel mee­ge­maakt. Hij ver­bleef na de fei­ten zelfs even in de ge­van­ge­nis en maak­te daar­naast ook heel wat ge­weld mee in Pa­les­ti­na. Dat zijn za­ken die hem flink ge­te­kend heb­ben.”

Rech­ter Su­zy Van­hoon­ac­ker doet op 21 ok­to­ber uit­spraak in de zaak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium