Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

2.400 eu­ro in­ge­za­meld voor strijd te­gen borst­kan­ker

-

Em­me­lien, Sa­ï­da, Leen en Va­le­rie lie­pen sa­men voor Ra­ce for the Cu­re in het Vrij­broek­park in Me­che­len, een ini­ti­a­tief van borst­kan­ker­or­ga­ni­sa­tie Think Pink. In to­taal lie­pen en wan­del­den 36 deel­ne­mers een af­stand van drie of zes ki­lo­me­ter om de strijd te­gen borst­kan­ker te steu­nen. “Met ons groep­je heb­ben we nu al meer dan 2.400 eu­ro in­ge­za­meld en er ko­men nog steeds gif­ten bin­nen”, zegt Em­me­lien Sar­to­ri­us. “De re­gen en de wind hiel­den ons niet te­gen om het bes­te van ons­zelf te ge­ven. En op het ein­de trak­teer­den we ons­zelf op een ijs­je van het IJs­man­ne­ke, net zo­als na on­ze we­ke­lijk­se re­va­li­da­tie.”

De ‘Po­wer­la­dies’ leer­den el­kaar ken­nen in het Imel­da­zie­ken­huis in Bon­hei­den, waar ze al­le vier be­han­deld wer­den voor borst­kan­ker. “We had­den on­ze eer­ste che­mo­k­uur op kerst­avond, en de vol­gen­de op ou­de­jaars­avond”, klinkt het. “Daar­door heb­ben we on­ze che­mo al­tijd op een fees­te­lij­ke en po­si­tie­ve ma­nier pro­be­ren be­kij­ken. In de toe­komst wil­len we graag an­de­re pa­ti­ën­ten mo­ti­ve­ren en steu­nen met ons ver­haal. Want als je po­si­tief in het le­ven staat, is er veel mo­ge­lijk, hoe moei­lijk dat ook lijkt.”

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium