Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Na UiT­ma­ga­zi­ne nu ook UiT-web­si­te

-

Puurs-Sint-Amands heeft sinds kort een ei­gen UiT-web­si­te. “We had­den al een UiT­ma­ga­zi­ne dat al­le ac­ti­vi­tei­ten op pa­pier weer­geeft”, zegt bur­ge­mees­ter Koen Van den Heu­vel (CD&V). “Maar met de si­te zor­gen we nu dat in­wo­ners en toe­ris­ten het meest ac­tu­e­le over­zicht al­tijd en over­al kun­nen be­kij­ken. Dank­zij han­di­ge fil­ters als ‘da­tum’ en ‘ca­te­go­rie’ vind je snel wat je zoekt.”

Nieuw is dat de web­si­te niet al­leen de ge­meen­te­lij­ke ac­ti­vi­tei­ten bun­delt, maar ook die van de lo­ka­le ver­e­ni­gin­gen weer­geeft. “We wil­len daar­mee on­ze ver­e­ni­gin­gen steu­nen, want zij heb­ben ook har­de klap­pen ge­kre­gen in co­ro­na­tij­den. De­ze UiTweb­si­te is een van de be­loof­de ac­ties om hen te hel­pen.”(pp)

htt­ps://www.ui­tin­puurs­sin­ta­mands.be/

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium