Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twee week­ends hin­der en om­rij­den op A12 door on­der­houds­wer­ken

Op- en af­rit­ten­com­plexen Br­eendonk en Ru­pel-Ka­naal­zo­ne af­ge­slo­ten

- JAN BOEY

Het week­end van 9 en 16 ok­to­ber voe­ren het Agent­schap We­gen en Ver­keer (AWV) on­der­houds­wer­ken uit op de A12 in Wil­le­broek. De op- en af­rit­ten­com­plexen van Br­eendonk (7) en Ru­pel-Ka­naal­zo­ne (8) wor­den dan ge­woon af­ge­slo­ten.

Sinds sep­tem­ber wordt tus­sen Wil­le­broek en Aartselaar door het Agent­schap We­gen en Ver­keer de weg­ver­har­ding op acht be­lang­rij­ke knoop­pun­ten en in­vals­we­gen ver­van­gen. Tot nu toe be­perk­te de hin­der zich voor­na­me­lijk tot de op- en af­rit­ten.

De ko­men­de twee week­ends zal er wel hin­der zijn op de A12. AWV ver­nieuwt dan het vol­le­di­ge weg­dek van de A12 tus­sen Ru­pel-Ka­naal­zo­ne (8) en Br­eendonk (7). Het weg­dek wordt twee week­ends lang van Ru­pel-Ka­naal­zo­ne tot Br­eendonk in bei­de rich­tin­gen over de vol­le­di­ge breed­te ver­nieuwd en dat zo’n 1,5 ki­lo­me­ter lang.

In het week­end van vrij­dag­avond 9 tot en met zon­dag­nacht 11 ok­to­ber wor­den de rij­stro­ken rich­ting Brus­sel aan­ge­pakt. In het daar­op­vol­gen­de week­end, van vrij­dag­avond 16 tot en met zon­dag­nacht 18 ok­to­ber zijn de rij­stro­ken

Op en af­rit­ten 7 en 8 van A12, twee week­ends af­ge­slo­ten.

rich­ting Antwerpen aan de beurt.

Week­end 9-11 ok­to­ber

Het ver­keer rijdt tij­dens de­ze week­ends over één rij­strook in el­ke

rich­ting, op de an­de­re zij­de van de snel­weg. Er geldt een snel­heids­be­per­king van 50 ki­lo­me­ter per uur ter hoog­te van de werf­zo­ne. Om­dat het ver­keer maar op één zij­de van de snel­weg rijdt, zijn de op- en af­rit­ten­com­plexen van Br­eendonk (7) en Ru­pel-Ka­naal­zo­ne (8) af­ge­slo­ten. Con­creet is de op­rit van­uit Puurs rich­ting Brus­sel af­ge­slo­ten in de nacht van vrij­dag 9 op za­ter­dag 10 ok­to­ber.

Ver­keer van Puurs rich­ting Brus­sel neemt de op­rit rich­ting Antwerpen en kan om­ke­ren aan het op- en af­rit­ten­com­plex 8 Ru­pelKa­naal­zo­ne. De af­rit van­uit Antwerpen rich­ting Br­eendonk is af­ge­slo­ten van­af vrij­dag­avond 9 ok­to­ber tot en met zon­dag 11 ok­to­ber. Ver­keer blijft op de A12 en kan om­ke­ren aan op- en af­rit­ten­com­plex 6 Wil­le­broek-Zuid.

Week­end 16-18 ok­to­ber

De op­rit van­uit Puurs-Wil­le­broek naar Antwerpen is af­ge­slo­ten van­af vrij­dag­avond 16 ok­to­ber tot en met zon­dag 18 ok­to­ber. Ver­keer naar Antwerpen neemt de op­rit rich­ting Brus­sel en kan om­ke­ren aan de op- en af­rit­ten­com­plex 6 Wil­le­broek-Zuid en ten­slot­te is de af­rit van­uit Brus­sel naar Ru­pel-Ka­naal­zo­ne af­ge­slo­ten van­af vrij­dag­avond 16 ok­to­ber tot en met zon­dag 18 ok­to­ber. Het ver­keer blijft op de A12 en ver­laat de snel­weg via af­rit 9 Boom. De wer­ken zijn erg weers­ge­voe­lig. Bij slecht weer kan de plan­ning dus op het laatste nip­per­tje nog wij­zi­gen. De laatste in­for­ma­tie vindt u op de web­si­te van We­gen en Ver­keer.

www.we­ge­nen­ver­keer.be/A12

 ?? FO­TO AWV ??
FO­TO AWV

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium