Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Buur is la­waai beu en dreigt met groot mes

-

Het Open­baar Mi­nis­te­rie vor­der­de woens­dag twaalf maan­den voor­waar­de­lij­ke cel­straf te­gen Jor­ge G. uit Heist-op-denBerg. De man moest zich ver­ant­woor­den om­dat hij een van zijn bu­ren met een groot keu­ken­mes had be­dreigd.

In de zo­mer van vo­rig jaar sloe­gen de stop­pen bij Jor­ge G. he­le­maal door. Naar ei­gen zeg­gen kon hij niet meer te­gen het la­waai dat een buur­man maak­te. Hij greep naar een groot mes, zwaai­de er­mee naar zijn buur en zei dat hij diens ‘strot zou over­snij­den’.

De po­li­tie werd op de hoog­te ge­bracht en toen die met G. een bab­bel­tje wou slaan, bleek de man zich in de trap­hal van zijn voor­ma­lig ap­par­te­ments­ge­bouw op te hou­den. “Pas na­dat de in­spec­teurs vier keer had­den aan­ge­dron­gen om het mes op de grond te smij­ten, deed hij dat ook. Een van de po­li­tie­men­sen moest zelfs zijn vuur­wa­pen trek­ken”, ver­tel­de open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens. G. gaf toe dat hij des­tijds veel dronk om­dat hij daar­door mak­ke­lijk in slaap viel. De po­li­tie trof meer dan der­tig fles­sen gin aan in zijn flat.

De be­klaag­de ver­de­dig­de zich­zelf en gaf toe dat hij over de schreef was ge­gaan. “Ik heb angst­stoor­nis­sen en kamp met een de­pres­sie. Dat is met al­co­hol en me­di­ca­tie echt wel een fou­te com­bi­na­tie. Dat heb ik nu wel be­gre­pen”, klonk het. On­der­tus­sen heeft de man al hulp ge­zocht en was hij ook een tijd­je op­ge­no­men in een zie­ken­huis. Uit­spraak valt op 4 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium