Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Part­ner slaat vrouw en pro­beert haar te wur­gen

-

Een man uit Berlaar moest zich voor de cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank ver­ant­woor­den voor sla­gen en ver­won­din­gen aan zijn part­ner, waar­bij hij haar ook pro­beer­de te wur­gen.

Op 8 ok­to­ber 2019 kreeg de po­li­tie een mel­ding van huis­hou­de­lijk ge­weld bij een kop­pel in Berlaar. Ter plaat­se trof­fen de in­spec­teurs een vrouw aan die ver­klaar­de dat haar part­ner haar die dag meer­maals had ge­sla­gen. “Op een mo­ment dat de twee kin­de­ren thuis wa­ren”, zei open­baar aan­kla­ger Lie­se­lot­te Claes­sens. “De eer­ste ru­zie om­streeks het mid­dag­uur ging over het huis­hou­den. Daar­bij mep­te Nick S. twee keer te­gen het ge­zicht van de vrouw en pro­beer­de hij haar te wur­gen.”

Het bleef niet bij die fei­ten. “Kort na de eer­ste moei­lijk­he­den greep hij haar weer bij de keel. Vol­gens het slacht­of­fer snauw­de S. haar toe dat hij haar eens zou la­ten zien wat wur­gen is.” Ze kon een vriend alar­me­ren en ui­t­ein­de­lijk ver­liet S. de wo­ning. Een dok­ter stel­de bij de vrouw ver­won­din­gen vast aan het oog, wurg­spo­ren aan de nek en nog en­ke­le let­sels.

S. gaf de fei­ten toe, maar tracht­te één en an­der te mi­ni­ma­li­se­ren. Vol­gens hem was het de vrouw die hem wou sla­gen en had hij dat pro­be­ren te voor­ko­men door zelf te slaan. Ze zou ook met za­ken ge­gooid heb­ben. De man vroeg een pro­ba­tie-op­schor­ting. Het Open­baar Mi­nis­te­rie vroeg zes maan­den cel en een boe­te van 400 eu­ro. Von­nis op 4 no­vem­ber.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium