Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ex­po met gro­te fo­to’s van deur­gat­por­tret­ten

Gi­an­ni reed rond om qua­ran­tai­ne vast te leg­gen

-

Be­roeps­fo­to­graaf Gi­an­ni Ca­mil­le­ri reed tij­dens de lock­down met zijn wa­gen rond in Kruibeke om deur­gat­por­tret­ten te ma­ken, fo­to’s van ge­zin­nen aan de voor­deur. Die col­lec­tie stelt hij ten­toon.

Gi­an­ni uit Kruibeke, die ope­reert on­der de naam Wood­mon­key Pho­to­grap­hy, heeft tij­dens de lock­down een al­ter­na­tief moe­ten zoe­ken voor zijn da­ge­lijk­se job. De fo­to­gra­fie­we­reld lag plat dus wie in de sec­tor ac­tief was, moest plots cre­a­tief zijn om het hoofd boven wa­ter te hou­den. Om be­zig te blij­ven, be­sloot Gi­an­ni om zich te fo­cus­sen op deur­gat­por­tret­ten, een idee dat over­ge­waaid kwam uit Ame­ri­ka.

Het idee is sim­pel: ge­ïn­te­res­seer­den stuur­den hem een be­richt en wan­neer hij op pad ging voor een es­sen­ti­ë­le ver­plaat­sing, pas­seer­de hij langs hun deur. Van­uit zijn wa­gen schoot Gi­an­ni en­ke­le beel­den van het ge­zin aan de voor­deur en zo krijg je een deur­gat­por­tret.

Hon­derd Krui­be­ke­na­ren kre­gen tij­dens maart en april be­zoek van Wood­mon­key. Het re­sul­taat stelt

Gi­an­ni pas­seer­de bij de men­sen thuis om een deur­gat­por­tret te ma­ken van­uit zijn au­to.

hij ten­toon in kas­teel Wis­se­ker­ke in Bazel. “Het is een leuk aan­den­ken voor de ge­zin­nen en het was een be­zig­heid voor mij toen het on­mo­ge­lijk was om mijn job als fo­to­graaf uit te oe­fe­nen”, legt Gi­an­ni uit.

Op­brengst naar goed doel

“Mijn fo­to’s wer­den op In­st­agram ge­toond en ik kreeg van ver­schil­len­de ge­zin­nen de vraag of er nog een ex­po zou vol­gen om hun fo­to in het echt te zien. Met de­ze ten­toon­stel­ling wil ik hen die mo­ge­lijk­heid ge­ven. In eer­ste in­stan­tie wor­den de ge­zin­nen uit­ge­no­digd, maar de ex­po is vrij toe­gan­ke­lijk.”

Wie zijn ei­gen por­tret graag koopt, kan dat tij­dens de ex­po doen in ruil voor een vrije bij­dra­ge. Dat be­drag gaat in­te­graal naar een plaat­se­lijk goed doel. Na veel wik­ken en we­gen heeft Gi­an­ni ge­ko­zen voor de Ba­zel­se vzw StandAUT. Die so­ci­aal in­clu­sie­ve or­ga­ni­sa­tie wil het recht op spe­len van kin­de­ren jon­ger dan twaalf jaar met een ont­wik­ke­lings- of ge­drags­pro­ble­ma­tiek ga­ran­de­ren. StandAUT biedt ook cre­a­tie­ve work­shops en ac­ti­vi­tei­ten aan, on­der be­ge­lei­ding van per­so­nen met pro­fes­si­o­ne­le ex­per­ti­se en er­va­rings­des­kun­dig­heid.

De ex­po loopt van vrij­dag tot zon­dag en van 16 tot 18 ok­to­ber. www.wood­mon­key.be

 ?? FO­TO DVK ??
FO­TO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium