Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Spreu­ken fleu­ren straat­beeld op voor tien­daag­se Gees­te­lij­ke Ge­zond­heid

-

Op tal van Be­ver­se ge­bou­wen zijn spreu­ken en te­ke­nin­gen aan­ge­bracht voor de tien­daag­se van de Gees­te­lij­ke Ge­zond­heid. Plaat­se­lij­ke il­lu­stra­to­ren Jo­lien Te­kent en Cre­a­ti­ve Wings haal­den hun stif­ten boven. Ook in Kruibeke prij­ken leu­zen op de ven­sters, maar dan zon­der te­ke­nin­gen. Po­si­tie­ve bood­schap­pen kleur­den vo­rig jaar het straat­beeld en ook nu vind je over­al in­spi­re­ren­de tek­sten en te­ke­nin­gen. Het gaat om een ac­tie voor de tien­daag­se van de Gees­te­lij­ke Ge­zond­heid. Er wor­den ook ac­ti­vi­tei­ten ge­or­ga­ni­seerd zo­als wan­de­lin­gen, on­li­ne work­shops, bu­ren­hulp en luis­ter­lij­nen. Al­le­maal om stil te staan bij de ei­gen gees­te­lij­ke ge­zond­heid en die van an­de­ren. Want vol­gens de or­ga­ni­sa­to­ren be­staat er nog al­tijd een ta­boe, en dat ter­wijl pra­ten net helpt. Niet ie­der­een slaagt er­in om in zijn een­tje recht te krab­be­len”, zegt El­len Bock­landt van het

So­ci­aal Huis. “Sa­men veer­krach­tig is het the­ma van de tien­daag­se en ver­wijst naar het be­lang van een hel­pen­de hand en een be­moe­di­gend schou­der­klop­je. Zor­gen voor el­kaar, dat is zor­gen voor veer­kracht. En dat houdt in dat men­sen le­ren om­gaan met on­ge­luk en te­gen­sla­gen. Je mag ge­rust eens fa­len.” Wie dat wil, kan ook thuis een spreuk op­han­gen aan het ven­ster. De pos­ters zijn gra­tis op te ha­len in de bib van Be­ve­ren.

Il­lu­stra­tor Jo­lien Te­kent en El­len Bock­landt van het So­ci­aal Huis aan het ge­meen­te­huis van Be­ve­ren.

 ?? FO­TO DVK ??
FO­TO DVK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium