Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Over 40 me­ter af­stand 7 me­ter klim­men met de fiets, dat is te steil”

Mi­li­eu- en fiet­sers­ver­e­ni­gin­gen stel­len al­ter­na­tie­ve plan­nen voor Mer­ca­tor­knoop voor

- TOM NUYTEMANS

De Mer­ca­tor­knoop van de toe­kom­sti­ge oos­te­lij­ke tan­gent kan een­vou­di­ger, vin­den mi­li­eu­ver­e­ni­ging Abl­lo en de Fiet­sers­bond van Sint-Ni­k­laas. De tan­gent zelf zal nog en­ke­le ja­ren op zich la­ten wach­ten.

Het kruis­punt van bei­de stra­ten is ei­gen­lijk een com­plex met open af­rit­ten, zo­dat au­to­mo­bi­lis­ten al­le kan­ten op kun­nen zon­der dat er ver­keers­lich­ten no­dig zijn. De oos­te­lij­ke tan­gent, een weg die de E17 met de Sin­gel moet ver­bin­den om de ver­keers­druk in het cen­trum te ont­las­ten, zou op dat kruis­punt uit­ko­men.

Vol­gens de plan­nen wordt daar­voor heel het ge­bied heraan­ge­legd. Er komt een Mer­ca­tor­knoop: een gro­te ver­hoog­de ro­ton­de met een au­to­tun­nel en -brug, twee fiets­brug­gen en fiets­tun­nels on­der de ro­ton­de.

Voort­schrij­dend in­zicht

Niet no­dig, zeg­gen Gil­bert Cant, Fred Van Re­moor­tel en Jo­seph Maes, die in naam van Abl­lo en Fiet­sers­bond Sint-Ni­k­laas een al­ter­na­tie­ve ver­sie voor­stel­len. “De plan­nen voor de her­in­rich­ting zijn der­tien jaar oud”, zeg­gen de man­nen. “Voort­schrij­dend in

Carl Hans­sens

zicht en een be­te­re blik op de plan­nen heb­ben ons er­van over­tuigd dat het be­ter kan.” Een pro­bleem is vol­gens hen de hel­ling die fiet­sers moe­ten ne­men om van­uit grond­ni­veau aan de ro­ton­de tot op het hoog­ste punt van de twee fiet­sers­brug­gen te ko­men, over de na­bij­ge­le­gen spoor­weg.

Nieu­we kan­to­ren

“Wij schat­ten in dat er over 40 me­ter af­stand 7 me­ter ge­klom­men moet wor­den, dat is te steil. Als al­ter­na­tief stel­len wij voor om de over­weg voor zwak­ke weg­ge­brui­kers die er nu al is op grond­ni­veau te ver­nieu­wen.”

Zo kun­nen de fiets­brug­gen ver­dwij­nen en ook de au­to­tun­nel voor door­gaand ver­keer on­der de

Gil­bert, Jo­seph en Fred voor de brug die het ge­zel­schap zou krij­gen van twee fiets­brug­gen. De man­nen stel­len voor om de brug­gen te ver­van­gen door de ge­lijk­grond­se spoor­weg­over­gang ach­ter hen.

Sche­pen van Open­baar Do­mein “Ver­wacht van de stad geen ini­ti­a­tief dat mo­ge­lijk leidt tot een uit­stel of zelfs af­stel van dit le­vens­be­lang­rijk dos­sier’.”

ro­ton­de is niet no­dig, luidt het. De ver­e­ni­gin­gen stel­len voor de ro­ton­de te ver­van­gen door een kruis­punt met ver­keers­lich­ten. “De wa­gens moe­ten voor een rood licht iets lan­ger wach­ten dan om een ro­ton­de op te rij­den, maar die hal­ve mi­nuut zal niet veel ver­schil ma­ken.”

Het kruis­punt is goed­ko­per en

neemt min­der plaats in, zo­dat de res­te­ren­de ruim­te ge­bruikt kan wor­den voor groen of nieu­we kan­to­ren.

Sche­pen van Open­baar Do­mein Carl Hans­sens (N-VA) neemt ak­te van het voor­stel. “We heb­ben het in­hou­de­lijk nog niet be­ke­ken, maar ver­wacht van de stad geen ini­ti­a­tief dat mo­ge­lijk leidt tot een

uit­stel of zelfs af­stel van dit le­vens­be­lang­rijk dos­sier.”

Vol­gens de sche­pen zijn er ge­sprek­ken be­zig over ont­ei­ge­nin­gen voor het pro­ject. Die zou­den nog zo’n twee jaar du­ren, daar­na kan een bouw­ver­gun­ning wor­den in­ge­diend.

 ?? FO­TO TNS ??
FO­TO TNS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium