Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

28 mil­joen eu­ro voor T-Rex Stan

Ano­nie­me bie­der geeft for­tuin uit aan zeld­zaam ske­let dat in Brus­sel ten­toon staat

- TOMMY HUYGHEBAER­T

Koen Stein Pa­le­on­to­loog “Het wordt voor een mu­se­um steeds moei­lij­ker en mis­schien zelfs on­mo­ge­lijk om nog ex­clu­sie­ve ske­let­ten aan te ko­pen.”

Heel wat mu­sea had­den zich maar al te graag de nieu­we ei­ge­naar ge­noemd van de ui­terst zeld­za­me ‘Stan’, een van de meest com­ple­te ske­let­ten van een Ty­ran­no­sau­rus Rex. Maar te­gen het op­bod­ge­weld van een aan­tal ver­moe­de­lijk ano­nie­me ver­za­me­laars was geen en­ke­le we­ten­schap­pe­lij­ke of open­ba­re in­stel­ling op­ge­was­sen. Tij­dens de on­li­ne­vei­ling bracht de T-Rex ui­t­ein­de­lijk 28 mil­joen eu­ro in het laatje.

Om een af­giet­sel van het ske­let van Stan – naar zijn ont­dek­ker en ama­teur­pa­le­on­to­loog Stan Sa­cri­son – te zien, be­taal je maar 7 eu­ro. Ver hoef je er ook niet voor te gaan. De ko­pie van het vier me­ter ho­ge en twaalf me­ter lan­ge di­no­sau­rus­ge­raam­te staat in het Ko­nink­lijk Bel­gisch In­sti­tuut voor Na­tuur­we­ten­schap­pen (KBIN) in Brus­sel.

Voor het ori­gi­ne­le exem­plaar van de Ty­ran­no­sau­rus Rex die in 1987 werd ont­dekt op een ter­rein in het Ame­ri­kaan­se South-Da­ko­ta, moest de ano­nie­me ko­per veel meer geld over heb­ben. De nog on­be­ken­de per­soon bood ruim tien keer zo­veel als de in­stel­prijs en vier keer zo­veel als het ge­re­nom­meer­de vei­ling­huis

Chris­tie’s de op­brengst had ge­schat. Ter ver­ge­lij­king: in 1997 werd voor het laatst een ge­lijk­aar­dig ske­let van een an­de­re T-Rex ge­veild. Het na­tuur­his­to­risch mu­se­um in Chi­ca­go leg­de toen met de hulp van en­ke­le gul­le geld­schie­ters het voor­ma­li­ge re­cord­be­drag van 7 mil­joen eu­ro neer.

Spe­cu­le­ren op di­no’s

De kans is vol­gens ve­len klein dat een mu­se­um of een open­ba­re in­stel­ling het ma­jes­tu­eu­ze ske­let heeft aan­ge­kocht. Dan zou dat

ver­moe­de­lijk nu al zijn be­kend­ge­maakt. “Ex­clu­sie­ve fos­sie­len wor­den meer en meer ge­zien als een kunst­werk. Ie­der­een weet dat in de kunst­we­reld enorm ge­spe­cu­leerd wordt. We mer­ken te­gen­woor­dig dat veel rij­ke ver­za­me­laars de aan­koop van zeld­za­me over­blijf­se­len van di­no­sau­riers als een in­ves­te­ring zien”, zegt pa­le­on­to­loog Koen Stein van het Ko­nink­lijk Bel­gisch In­sti­tuut voor Na­tuur­we­ten­schap­pen in Brus­sel.

Me­ce­nas

“In mijn ogen is geen en­kel ske­let zo­veel geld waard. In het ge­val van Stan is het jam­mer dat de prijs nog maar eens werd op­ge­dre­ven. Het wordt zo voor een mu­se­um steeds moei­lij­ker en mis­schien zelfs on­mo­ge­lijk om nog ex­clu­sie­ve ske­let­ten aan te ko­pen. Ter­wijl een mu­se­um dat soort fos­sie­len wel aan het gro­te pu­bliek toont.”

Stein hoopt dat het ske­let werd ge­kocht door een me­ce­nas die de T-Rex zal uit­le­nen aan een mu­se­um, zo­dat het gro­te pu­bliek hem kan blij­ven be­zich­ti­gen.

 ?? FO­TO AFP ?? Het ske­let is zo uniek om­dat er in to­taal maar zo’n vijf­tig tyran­no­sau­rus­sen wer­den te­rug­ge­von­den.
FO­TO AFP Het ske­let is zo uniek om­dat er in to­taal maar zo’n vijf­tig tyran­no­sau­rus­sen wer­den te­rug­ge­von­den.
 ?? FO­TO AFP ?? Het vo­ri­ge re­cord­be­drag voor een T-Rex lag op 7 mil­joen eu­ro.
FO­TO AFP Het vo­ri­ge re­cord­be­drag voor een T-Rex lag op 7 mil­joen eu­ro.
 ?? FO­TO AMG ??
FO­TO AMG

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium