Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Fa­ce­book bant QA­non-sa­men­zwe­ring

-

Fa­ce­book zal vol­gens het Ame­ri­kaan­se NBC News pa­gi­na’s groe­pen en In­st­agram-ac­counts van QA­non ver­wij­de­ren. Aan­han­gers van de om­stre­den be­we­ging den­ken dat er een sa­ta­ni­sche li­be­ra­le eli­te be­staat die pre­si­dent Do­nald Trump be­laagt en de we­reld­be­vol­king on­der de knoet houdt. Ze ba­se­ren zich op be­rich­ten van een ze­ke­re ‘Q’, een ano­nie­me ge­brui­ker die al­ler­lei op­rui­en­de com­plot­the­o­rie­ën ver­spreidt. Ook het co­ro­na­vi­rus is een the­ma dat door de groep ge­kaapt werd. Dat leid­de tot pro­test te­gen de co­ron­a­maat­re­ge­len in Eu­ro­pa.

Scher­per be­leid

Fa­ce­book on­der­nam al eer­der ac­tie te­gen de groep. Toen ver­wij­der­de het al­leen ac­counts als die ge­weld­da­di­ge in­houd be­vat­ten. Dat be­leid wordt nu aan­ge­scherpt en ver­al­ge­meend. Een woord­voer­der van Fa­ce­book laat NBC we­ten dat het ver­wij­de­ren van “los­se be­rich­ten” niet de be­doe­ling is van de ope­ra­tie. QA­non-gel­ink­te be­rich­ten zul­len ver­wij­derd wor­den, ook als ze geen ge­weld­da­di­ge bood­schap be­vat­ten.

Ex­perts ma­ken zich zor­gen over de ver­sprei­ding van on­be­we­zen com­plot­the­o­rie­ën via de so­ci­a­le me­dia. Die heb­ben in het ver­le­den ge­leid tot ge­weld. In 2016 drong een ge­wa­pen­de man een piz­ze­ria bin­nen in Was­hing­ton. Hij ge­loof­de dat er min­der­ja­ri­ge seks­sla­ven za­ten van een cri­mi­neel net­werk waar­bij ook Hil­la­ry Clin­ton be­trok­ken was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium