Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Red­dings­plan ge­schrapt, eco­no­mie in ge­vaar

- PE­TER MIJLEMANS

Do­nald Trump pro­beert uit al­le macht zijn be­smet­ting te ge­brui­ken voor zijn her­ver­kie­zing. Tij­dens zijn ver­blijf in het zie­ken­huis werk­ten zijn raad­ge­vers een sce­na­rio uit hoe het mo­ment waar­op zijn zwak­te werd ge­toond zijn ima­go kon ver­ster­ken. “Ik weet wat jul­lie door­ma­ken”, moest de ba­se­li­ne wor­den. Maar de groot­spraak die hij niet kon la­ten, heeft Trumps ima­go een nieu­we deuk ge­ge­ven.

El­ke dag wor­den Ame­ri­ka­nen be­vraagd over hoe pre­si­dent Trump het in hun ogen doet. De po­pu­la­ri­teits­ba­ro­me­ter is een ge­voe­lig in­stru­ment. Op don­der­dag 1 ok­to­ber kon­dig­de Trump aan dat hij en first la­dy Me­la­nia be­smet wa­ren met co­ro­na. In de VS heerste niet al­leen een shock maar ook wat me­de­le­ven. De pre­si­den­ti­ë­le waar­de­ring steeg, de af­keu­ring daal­de.

Een dag la­ter, toen Trump naar het zie­ken­huis Walter Reed werd over­ge­vlo­gen, zet­te die trend zich snel­ler door. Men­sen had­den te doen met hun pre­si­dent. Vol­gens een pei­ling over­heer­sten de ge­voe­lens “triest” en “on­ge­rust” bij ge­re­gi­streer­de kie­zers, ui­ter­aard voor­al on­der Re­pu­bli­kei­nen. Van het mo­ment werd ge­bruik­ge­maakt om de bur­gers te be­sto­ken met mails om de cam­pag­ne van Trump fi­nan­ci­eel te steu­nen.

“Eer­ste ge­tui­ge”

Ter­wijl Trump in het zie­ken­huis lag, zoch­ten zijn cam­pag­ne­le­den koorts­ach­tig naar een ma­nier om de be­smet­ting om te ke­ren tot een plus­punt voor zijn her­ver­kie­zing. Op de Re­pu­bli­kein­se Con­ven­tie had­den fa­mi­lie, ken­nis­sen en trou­we po­li­ti­ci er al al­les aan ge­daan om hem als een em­pa­thisch man neer te zet­ten. Want de pre­si­dent moet voor­al de har­ten zien te win­nen van de zwe­ven­de kie­zers. De blan­ke vrou­wen uit de mid­den­klas­se in de be­te­re buur­ten van de voor­ste­den lust­ten zijn agres­sie­ve stijl zo­als in het eer­ste de­bat niet. Maar net hen moet hij pro­be­ren te ra­ken. Co­ro­na bood een nieu­we kans, met de em­pa­thi­sche bood­schap: “Ik weet wat jul­lie door­ma­ken.”

Newt Gingrich, voor­ma­lig Re­pu­bli­keins voor­zit­ter van het Huis en ad­vi­seur van Trump, leg­de uit hoe het zou zijn. “Hij is nu een eer­ste ge­tui­ge. Hij kreeg het en raak­te er­door. Hij is een man zon­der angst. We zijn geen land van ti­mi­de men­sen noch van angst­ha­zen.”

Winst in één klap weg

Het liep vlot. Tot Trump te­rug­keer­de naar het Wit­te Huis, zijn mond­mas­ker af­ruk­te en de co­rona­voor­zor­gen weer aan zijn laars lap­te. Zijn “goe­de raad” was de dood­steek. Zijn ad­vies “laat het vi­rus je le­ven niet be­pa­len” kon er nog mee door. Maar Trump ver­volg­de: “Je moet er geen schrik voor heb­ben.” Dat viel slecht in een land waar da­ge­lijks veer­tig­dui­zend be­smet­tin­gen bij ko­men en waar al meer dan 210.000 men­sen zijn ge­stor­ven van Co­vid19. De ge­maak­te winst was in één klap weg. Het aan­tal Ame­ri­ka­nen dat Trump niet moet, is met 53% weer ho­ger dan vóór hij ziek werd en een kwets­ba­re ster­ve­ling leek.

Uit een pei­ling van Po­li­ti­co na de op­mer­ke­lij­ke te­rug­keer, blijkt dat 60% van de ge­re­gi­streer­de kie­zers het met Trumps “heb geen angst” ab­so­luut on­eens is. Slechts 28% steunt hem. Het ver­ve­len­de voor de pre­si­dent is dat de eer­ste groep voor­al be­staat uit vrou­wen en in­wo­ners van de voor­ste­den. Ruim de helft (53%) is zelfs bij­zon­der on­ge­rust over de pan­de­mie. Drie op de vijf kie­zers vin­den dat de pre­si­dent het zelf ge­zocht heeft door de pre­ven­tie­maat­re­ge­len niet te vol­gen en dat hij zijn en­tou­ra­ge in ge­vaar bracht.

Hoe Trump om­gaat met zijn be­smet­ting valt dus slecht. Er is maar één po­si­tief ef­fect van zijn be­smet­ting, maar dat helpt de pre­si­dent zelf niet voor­uit. Meer dan de helft van de on­der­vraag­den zegt het mond­mas­ker meer te dra­gen en so­ci­a­le af­stand meer te res­pec­te­ren, sinds de pre­si­dent ziek werd. Zijn be­smet­ting maakt ook nog eens dui­de­lijk hoe ge­sple­ten de VS zijn door de per­soon Trump. Toen Ei­sen­hower in 1955 een hart­aan­val kreeg en Re­a­gan in 1981 werd neer­ge­scho­ten, slo­ten de bur­gers over de par­tij­gren­zen de ran­gen. Nu zegt meer dan 40% van de De­mo­cra­ten dat de ge­zond­heids­toe­stand van de lei­der hen ijs­koud laat.

Bo­ze ge­tui­ge­nis­sen

Er is niet al­leen de pei­ling die aan­toont dat Trump de ver­keer­de toon heeft aan­ge­sla­gen. Een kans om de be­smet­ting naar zijn hand te zet­ten, lijkt ver­speeld. De Ame­ri­kaan­se me­dia wer­den woens­dag over­spoeld met tries­te en bo­ze per­soon­lij­ke ver­ha­len. Van na

Pre­si­dent Do­nald Trump lijkt zijn al­ler­laat­ste troef zelf uit han­den te heb­ben ge­ge­ven: een nieuw on­der­steu­nings­plan om de lij­den­de eco­no­mie te red­den. Nie­mand be­grijpt waar­om hij niet lan­ger wil la­ten on­der­han­de­len over zo’n glo­baal plan. De voor­bije we­ken pro­beer­de Trump de bood­schap te la­ten aan­slaan dat de strijd te­gen co­ro­na zo goed als ge­won­nen was en de eco­no­mi­sche her­op­stan­ding een feit was, hoe­wel al­le cij­fers die stel­lin­gen te­gen­spre­ken. Nu hij de ge­sprek­ken over een red­dings­plan blok­keert tot na de ver­kie­zin­gen, brengt hij de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie in groot ge­vaar. De jo­baan­groei stag­neert weer. Ge­zin­nen krij­gen niet lan­ger goed­ko­pe le­nin­gen of op­ge­trok­ken werk­loos­heids­ver­goe­din­gen waar­mee ze in het eer­ste deel van het jaar het hoofd boven wa­ter kon­den hou­den en kon­den con­su­me­ren. Door die ka­pi­taals­in­jec­tie kon ook de eco­no­mie min of meer stand­hou­den.

Zon­der steun zul­len gro­te be­drij­ven als Dis­ney nog meer men­sen ont­slaan. De hotel­sec­tor waar­schuw­de al voor dui­zen­den slui­tin­gen en bij de lucht­vaart dreigt een slach­ting. Nog eens tien­dui­zen­den klei­ne be­drij­ven zit­ten op de knie­ën en zul­len zon­der over­heids­in­jec­tie ver­dwij­nen. Eind au­gus­tus wa­ren er al 850.000 de­fi­ni­tief ge­slo­ten. Maar Trump wil geen groot red­dings­plan meer. Hij stelt voor om de ge­zin­nen te on­der­steu­nen met een een­ma­li­ge che­que van 1.000 eu­ro. be­staan­den van de over­le­de­nen en men­sen die zwaar heb­ben ge­le­den on­der hun be­smet­ting. Ze stoor­den zich voor­al aan de ar­ro­gan­tie waar­mee Trump van­uit zijn be­voor­rech­te po­si­tie sprak.

De pre­si­dent heeft een le­ger spe­ci­a­lis­ten – ook in het Wit­te Huis – de klok rond ter be­schik­king. Hij krijgt de bes­te be­han­de­ling en zelfs ex­pe­ri­men­te­le the­ra­pie­ën.

Het steekt schril af te­gen de ver­ha­len van men­sen die ziek wer­den, maar hun dok­ter slechts één keer te spre­ken kre­gen via Zoom. Of de klach­ten van pa­ti­ën­ten voor wie geen test be­schik­baar was of die er bij ge­brek aan een ziek­te­ver­ze­ke­ring geen geld voor had­den. In de zo­mer moest in som­mi­ge sta­ten nog twee we­ken ge­wacht wor­den op re­sul­taat. Men­sen slo­ten zich uit voor­zorg we­ken­lang op in hun slaap­ka­mer, ter­wijl hun maal­tij­den aan de deur wer­den ge­zet. In het Wit­te Huis werd on­mid­del­lijk ge­test en was het ver­dict in en­ke­le uren be­kend.

An­de­ren ful­mi­neer­den dat ze zich­zelf thuis moesten ver­zor­gen met al­leen wat pijn­stil­lers. Ze be­schrij­ven de doods­ang­sten die ze heb­ben uit­ge­staan toen het ade­men moei­lijk werd. In de­tail zet­ten ze de ge­vol­gen uit­een die twee­hon­derd da­gen la­ter hun le­ven nog be­per­ken. Een van de aan­grij­pend­ste ge­tui­ge­nis­sen kwam van een vrouw uit Brook­lyn. Na een pijn­lij­ke strijd was haar va­der ge­stor­ven. Ze kreeg een fac­tuur van 3.500 eu­ro voor de ge­bruik­te me­di­cij­nen mee naar huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium