Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mees­te on­der­ne­mers ken­nen cij­fers van hun ei­gen be­drijf niet

On­der­zoek van Neu­traal Syn­di­caat voor Zelf­stan­di­gen legt pijn­punt bloot

- CHRISTOF WILLOCX

De mees­te on­der­ne­mers we­ten niet hoe­veel winst ze op hun pro­duc­ten ma­ken of wel­ke pro­duc­ten het meest bij­dra­gen tot hun om­zet. Dat blijkt uit een on­der­zoek van het Neu­traal Syn­di­caat voor Zelf­stan­di­gen (NSZ).

El­ke woens­dag zendt te­le­vi­sie­zen­der Eén het pro­gram­ma An­der­mans Za­ken uit. Ko­miek Ka­mal Khar­mach pro­beert daar­in ver­lies­la­ten­de on­der­ne­min­gen op­nieuw ge­zond te ma­ken. Uit de ge­tui­ge­nis­sen in dat pro­gram­ma blijkt vaak dat de on­der­ne­mers te wei­nig be­zig zijn met de cij­fers van hun be­drijf. “Die ge­tui­ge­nis­sen zijn geen uit­zon­de­ring. On­der­ne­mers wer­ken in ons land ge­mid­deld 55 uur per week, maar we­ten am­per wat hun har­de la­beur op­brengt”, zegt Chris­ti­ne Mat­theeuws, voor­zit­ter van het NSZ.

“We heb­ben een rond­vraag ge­daan bij 904 zelf­stan­di­gen in Bel­gië. Daar­uit blijkt dat liefst twee op de drie on­der­ne­mers to­taal niet weet hoe­veel pro­cent van hun om­zet naar een be­paald pro­duct of dienst gaat. En zes op de tien on­der­ne­mers kent de winst­mar­ges van de ei­gen pro­duc­ten of dien­sten niet. Ze ne­men hun be­slis­sin­gen niet op ba­sis van cij­fers, maar

vol­gen hun buik­ge­voel of spe­len in op trends. Veel zelf­stan­di­gen zit­ten wel een keer per jaar sa­men met hun boek­hou­der, maar pra­ten dan al­leen over in­ves­te­rin­gen en le­nin­gen. Niet over mar­ge- of kost­prijs­be­re­ke­ning. Dat zijn noch­tans cru­ci­a­le ele­men­ten om de winst­ge­vend­heid van een be­drijf op te krik­ken”, zegt Mat­theeuws.

Uit het on­der­zoek blijkt ook dat 80% van de zelf­stan­di­gen geen za­ken­plan

volgt en niet be­zig is met het uit­te­ke­nen van een stra­te­gie voor de toe­komst van hun be­drijf. NSZ gaat de re­sul­ta­ten van het on­der­zoek be­spre­ken met de mi­nis­ters van Eco­no­mie en Mid­den­stand in de fe­de­ra­le re­ge­ring. “We moe­ten on­der­ne­mers meer be­ge­lei­den, met steun van de over­heid”, zegt Mat­theeuws.

 ?? FO­TO HER­MAN RICOUR ?? Chris­ti­ne Mat­theeuws, voor­zit­ter van het NSZ.
FO­TO HER­MAN RICOUR Chris­ti­ne Mat­theeuws, voor­zit­ter van het NSZ.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium