Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

UW ME­NING

-

staat open voor be­knop­te re­ac­ties. De re­dac­tie heeft het recht uw brief te re­di­ge­ren of in te kor­ten. Ver­meld steeds uw naam en adres. Le­zers­brie­ven, Kat­wilg­weg 2, 2050 Antwerpen of brie­ven@gva.be

Jus­ti­tie

Ik lees dat de chauf­feur die Ni­ki­ta doodreed zes maan­den cel krijgt. Zijn ze hier een nul ver­ge­ten toe te voe­gen? Jus­ti­tie gaat hier op­nieuw enorm in de fout. Dat is al meer­de­re ke­ren voor­ge­val­len. Het ver­trou­wen in jus­ti­tie zit on­der nul.

YVO MAST, LAAKDAL

Po­li­tie­ke ethiek

Het is on­aan­vaard­baar dat Nat­ha­lie Muyl­le geen mi­nis­ter is ge­wor­den. Ze heeft haar spo­ren ver­diend in West-Vlaan­de­ren. Ze werkt hard, com­mu­ni­ceert dui­de­lijk en kent haar dos­siers. Ze ver­de­dig­de het re­geer­ak­koord met ver­ve.

Het is be­scha­mend dat ze van een jour­na­list moest ver­ne­men dat ze geen mi­nis­ter zou wor­den. Hoe kun­nen we de­ze par­tij­voor­zit­ter nog ver­trou­wen als hij niet eens de moei­te doet om na het con­gres van CD&V Nat­ha­lie Muyl­le op de hoog­te te bren­gen. Eerst be­droog Joa­chim Coens de Vlaam­se kie­zer door Bart De We­ver langs de kant de schui­ven. Nu doet hij het­zelf­de met me­vrouw Muyl­le. Waar is de po­li­tie­ke ethiek? Het is on­eer­lijk dat CD&V het land mee moet be­stu­ren.

PAUL MUYL­LE, WUUSTWEZEL

Volks­op­stand

De ho­re­ca in Brus­sel moet slui­ten, maar een voet­bal­wed­strijd met meer dan tien­dui­zend sup­por­ters mag wel door­gaan. Ik snap dit niet goed. Wil men nu echt een volks­op­stand in de hand wer­ken?

WERNER VERMEYLEN, WESTMALLE

Vei­lig sce­na­rio

De ver­stren­ging van de maat­re­ge­len was een nood­za­ke­lij­ke en juis­te be­slis­sing. De vo­ri­ge re­ge­ring had ei­gen­lijk al ver­stren­gin­gen moe­ten door­voe­ren. Die po­li­ti­ci zijn plots ver­dwe­nen. An­der­zijds vind ik het on­ver­ant­woord dat men geen ac­tie on­der­neemt te­gen­over de mach­ti­ge sport­bon­den. De Bel­gi­sche voet­bal­bond zou naar ver­luidt een vei­lig sce­na­rio kun­nen voor­leg­gen om meer dan tien­dui­zend sup­por­ters te ont­van­gen in het sta­di­on. Ik vind dat er met twee ma­ten en ge­wich­ten wordt ge­werkt. Is dit dan de nieu­we po­li­tie­ke cul­tuur?

JULIEN COPPENS, SCHILDE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium