Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Die uit­haal van De We­ver? Wij schrok­ken er ook van”

‘Gert La­te Night’ viert 200ste af­le­ve­ring met te­rug­blik op spraak­ma­kend sei­zoen

- DENNIS VAN GOET­HEM Gert La­te Night, Vier, 21.35u

De Slim­ste Mens ter We­reld staat klaar in de cou­lis­sen, dus mo­gen Gert Ver­hulst (52) en Ja­mes Coo­ke (35) weer aan wal na zes we­ken op de Evan­na. Maar niet voor­dat ze het acht­ste sei­zoen van Gert La­te Night in schoon­heid af­slui­ten, met hun 200ste af­le­ve­ring. Dat doet het duo van­avond met een te­rug­blik. En mis­schien komt er nog een ver­ras­sing uit on­ver­wach­te hoek. “Al zal ko­ning Filip niet toe­hap­pen, den­ken we. En Trump moet ook nog even thuis­blij­ven, ze­ker?”

Drie we­ken Blan­ken­ber­ge, drie we­ken Antwerpen. Nog steeds geen slaap­gas­ten in de ka­jui­ten, maar toch een mooie rist be­zoe­kers op de ze­tel. En de ru­briek Bed­ge­hei­men over­schreed de kaap van 150 biecht­mo­men­ten. Gert Ver­hulst en Ja­mes Coo­ke kun­nen al­weer te­rug­blik­ken op een mooi sei­zoen Gert La­te Night. Ze vie­ren ook een ju­bi­le­um, want van­avond is hun talk­show aan de 200ste af­le­ve­ring toe. Iets wat de vrien­den nooit had­den dur­ven te dro­men.

“Ik weet nog hoe Gert en ik half­weg het eer­ste sei­zoen in de ja­cuz­zi op het bo­ven­dek za­ten”, ver­telt Coo­ke. “Een snik­he­te dag. Stel je voor, zei­den we, dat we hier bin­nen drie jaar nog zit­ten. En kijk, we doen het al vier jaar. Tuur­lijk vra­gen we ons­zelf soms af wan­neer het tijd is om op te hou­den. Maar zo­lang er kij­kers zijn, gaan we door.”

Geen krat wijn

Aan stop­pen moe­ten ze nog lang niet den­ken. Met 392.000 kij­kers bij de start lok­te Gert La­te Night 50.000 Vla­min­gen meer dan een jaar er­voor. On­danks fel te­gen­ge­weld van de con­cur­ren­tie. “Zon­der Vi­ve le vélo de­den we het mis­schien nog be­ter”, zegt Ver­hulst. “Te­le­vi­sie­ma­ken blijft een on­ze­ker be­roep, je lot ligt in han­den van het pu­bliek. Maar we zijn op­nieuw heel te­vre­den. Moe, maar te­vre­den.”

Al valt het de­ze keer nog mee met die ver­moeid­heid. “Zes we­ken non-stop aan zo’n pro­gram­ma wer­ken, is lang. Maar we wa­ren op­nieuw over­ge­le­verd aan de co­ron­a­maat­re­ge­len. Dat wil zeg­gen: thuis sla­pen, en geen drank­jes ach­ter­af. We slie­pen drie uur lan­ger dan in nor­ma­le om­stan­dig­he­den, dan haal­de ie­mand als Marc Cou­c­ke na de show wel­eens spon­taan een krat wijn boven. We

krui­pen straks dus niet van de boot met een be­a­de­mings­toe­stel. Ge­woon wat murw, meer niet.”

Ge­zegd is ge­zegd

Naar het meest spraak­ma­ken­de mo­ment van af­ge­lo­pen sei­zoen is het niet lang zoe­ken: de bou­de uit­spra­ken van Bart De We­ver (N-VA) over de nieu­we re­ge­ring. “We ma­ken ze ka­pot van­uit de op­po­si­tie.” En ook: “De li­be­ra­len zul­len op de knie­ën moe­ten gaan en wat moe­ten door­slik­ken.”

“Daar schrok­ken we zelf van”, zegt Ver­hulst. “Wel jam­mer dat De We­ver na­dien in De ze­ven­de

dag zei dat het door de ca­fé­con­text van ons pro­gram­ma kwam. Dat is niet leuk om te ho­ren.” Coo­ke: “Ik vind dat we eer­der een goeie bras­se­rie zijn waar je een lek­ke­re cro­que mon­si­eur kan eten. (lacht) We heb­ben trou­wens ge­twij­feld of we het wel zou­den uit­zen­den. Die af­we­ging ma­ken we al­tijd. Maar De We­ver wist goed ge­noeg dat de ca­me­ra’s draai­den.”

Of ze met­een wis­ten dat ze na­ti­o­naal nieuws beet had­den? “He­le­maal niet. Het was be­doeld als grap, dus we ver­wacht­ten niet dat er zo veel stof zou op­waai­en. An­ders­om dach­ten we dat an­de­re op­mer­kin­gen in on­ze ze­tel een dag la­ter in al­le kran­ten zou­den staan. En toen ge­beur­de niks. Raar hoe dat werkt. Maar voor al­le dui­de­lijk­heid: we gaan niet op zoek naar zul­ke uit­spra­ken.”

De op­val­lend­ste gast blonk dan weer uit in af­we­zig­heid: de Ne­der­land­se en­ter­tai­ner Gor­don. “Eerst moest hij op het laatste nip­per­tje af­zeg­gen door co­ro­na, waar­door we de he­le show moesten om­gooi­en. Daar­na werd hij thuis over­val­len. Die man heeft een ver­schrik­ke­lij­ke tijd ach­ter de rug. Dus staat hij bo­ven­aan on­ze lijst voor vol­gend jaar. We gaan hem soig­ne­ren.”

10 ki­lo lich­ter

De co­me­back van het jaar was voor kok­kin An­nie, die tij­dens de lock­down moest thuis­blij­ven. Haar me­nu’s pas­te ze de­ze keer nood­ge­dwon­gen aan, want Ver­hulst en Coo­ke wil­den ver­ma­ge­ren. “En we zit­ten op sche­ma”, zegt Ver­hulst. “Voor­al om­dat we meer groen­ten aten. Sa­men zijn we tien ki­lo kwijt. Schrijf maar dat er bij mij wat meer af is dan bij Ja­mes.”

Of er van­avond ver­ras­sin­gen ge­pland staan voor de ju­bi­le­u­m­af­le­ve­ring, hou­den Ver­hulst en Coo­ke nog stil. “Er lig­gen nog wat op­ties open qua spe­ci­al guests. Al zal ko­ning Filip niet toe­hap­pen, den­ken we. En Trump moet ook nog even thuis­blij­ven, ze­ker? So­wie­so gaan we te­rug­blik­ken. Niet al­leen op de af­ge­lo­pen we­ken, maar ook de vo­ri­ge ja­ren. Dat wordt emo­ti­o­neel.”

Dat be­seft voor­al Coo­ke als geen an­der. “150 keer in bed gaan lig­gen om over ge­voe­lens en ge­hei­men te pra­ten, da’s niet niks. Komt daar nog eens bij wat er al­le­maal in die ze­tel is ge­beurd. Gert die sa­men met An­dré Ha­zes

Klei­ne jon­gen zong voor zijn zoon Vik­tor? Ik moet er maar aan den­ken, en ik be­gin weer te blè­ten.”

Gert Ver­hulst

“Te­le­vi­sie­ma­ken blijft een on­ze­ker be­roep, je lot ligt in han­den van het pu­bliek. Maar we zijn op­nieuw heel te­vre­den. Moe, maar te­vre­den.”

 ?? FO­TO GERT LA­TE NIGHT ?? Dit sei­zoen haal­den Ja­mes en Gert 50.000 meer kij­kers dan vo­rig jaar. “Soms vra­gen we ons af wan­neer het tijd is om op te hou­den, maar zo­lang er men­sen kij­ken, gaan we door.”
FO­TO GERT LA­TE NIGHT Dit sei­zoen haal­den Ja­mes en Gert 50.000 meer kij­kers dan vo­rig jaar. “Soms vra­gen we ons af wan­neer het tijd is om op te hou­den, maar zo­lang er men­sen kij­ken, gaan we door.”
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium