Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Di­s­trict 9

-

Sf-ac­tie­film van Neill Blom­kamp (VS/ CDN/NZ/Zuid-Afri­ka 2009). Met Sharl­to Cop­ley (Wi­kus van der Mer­we), Syl­vai­ne Stri­ke (Sa­rah Li­vings­to­ne)...

In 1982 landt een ruim­te­schip met bui­ten­aard­se we­zens in de Zuid-Afri­kaan­se stad Jo­han­nes­burg. De aliens wor­den on­der­ge­bracht in een soort vluch­te­lin­gen­kamp, ge­naamd ‘Di­s­trict 9’. 28 jaar la­ter blijkt het kamp ver­an­derd in een waar get­to. Op dat mo­ment raakt over­heids­func­ti­o­na­ris Wi­kus van der Mer­we be­smet met het DNA van de we­zens, waar­door hij het doel­wit van zijn werk­ge­ver wordt en moet vech­ten voor zijn le­ven. 6/10 VTM 4, 20.40 UUR

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium