Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Hel­le­klas­sie­ker op de hel­ling

Don­der­wol­ken boven Pa­rijs - Rou­baix: zo goed als ze­ker geen pu­bliek toe­ge­la­ten, af­ge­las­ting mo­ge­lijk als co­ro­na ver­er­gert

-

De kans dat Pa­rijs-Rou­baix op 25 ok­to­ber zon­der toe­schou­wers wordt ge­re­den, wordt el­ke dag gro­ter. En als de co­ro­na­si­tu­a­tie in Frank­rijk nog ver­er­gert, is zelfs een vol­le­di­ge af­ge­las­ting mo­ge­lijk.

De don­der­wol­ken boven de herf­stedi­tie van Pa­rijs - Rou­baix wor­den steeds don­ker­der. Na af­loop van Luik - Bas­te­na­ken - Luik kre­gen en­ke­le ploeg­lei­ders on­ge­rust­heid te ho­ren bij de top­lui van or­ga­ni­sa­tor ASO. Bo­ven­dien is de co­ro­na­si­tu­a­tie in Frank­rijk schrik­ba­rend. De maat­re­ge­len die gis­te­ren in Brus­sel wer­den in­ge­voerd, gel­den al en­ke­le da­gen in Pa­rijs. Pa­rijs Rou­baix start dan wel in Com­pi­èg­ne - 70 ki­lo­me­ter ten noor­den van de hoofd­stad en be­ho­rend tot een an­der de­par­te­ment - maar ook in Com­pi­èg­ne is het al­le hens aan dek. Een der­de van de stu­den­ten op de plaat­se­lij­ke ho­ge­school test­te po­si­tief op Co­vid-19. Voor de Tour wil­de de Fran­se over­heid nog een oog­je dicht­knij­pen, voor Pa­rijs Rou­baix is dat al min­der evi­dent.

Woord­voer­der Fa­bri­ce Ti­a­no van ASO zegt dat er nog geen be­slis­sing over een an­nu­le­ring werd ge­no­men. “Het klopt dat de co­ro­na­toe­stan­den niet gun­stig evo­lu­e­ren, maar voor­lo­pig gaat Pa­rijs - Rou­baix

door. Ook met start in Com­pi­èg­ne. Of er pu­bliek wordt toe­ge­la­ten, daar zijn we nog niet uit.”

Gro­te­re kans voor Vu­el­ta

Een ver­bod op de aan­we­zig­heid van toe­schou­wers lijkt on­af­wend­baar. So­wie­so heeft de Fran­se over­heid al een ver­bod op pu­bliek op­ge­legd voor vier kas­sei­stro­ken. Nu mo­gen nog dui­zend per­so­nen in­clu­sief ren­ners en per­so­neel aan­we­zig zijn op de Vélo­dro­me aan de aan­komst. Als de si­tu­a­tie in het de­par­te­ment van Le Nord nog ver­er­gert - dat zit er­aan te ko­men - van rood naar rou­ge écar­la­te (diep­rood), wordt de toe­gang voor pu­bliek ver­bo­den langs al­le kas­sei­stro­ken en op de Vélo­dro­me.

Lang leek de Vu­el­ta de gro­te ron­de te wor­den die niet zou kun­nen door­gaan. De co­ro­na­toe­stand in Span­je is erg slecht, maar voor­al in Ma­drid en uit­ge­zon­derd de slot­rit gaat het par­cours van de Vu­el­ta over Noord-Spaan­se we­gen. Re­gio’s als Ara­gon, Bas­ken­land, Astu­rië, Can­ta­brië en Cas­ti­lië-Le­on wor­den ruim toe­be­deeld. Die re­gio’s zijn dun­be­volkt en heb­ben min­der last van Co­vid-ver­sprei­ding. De kans dat de Vu­el­ta door­gaat, is mo­men­teel gro­ter dan dat het ge­val is voor Pa­rijs - Rou­baix.

 ?? FO­TO BELGA ?? Voor de Tour wil­de de Fran­se over­heid nog een
oog­je dicht­knij­pen, voor Pa­rijs - Rou­baix
is dat al min­der evi­dent.
FO­TO BELGA Voor de Tour wil­de de Fran­se over­heid nog een oog­je dicht­knij­pen, voor Pa­rijs - Rou­baix is dat al min­der evi­dent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium