Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Mathieu van der Poel kwaad op zich­zelf na twee­de plaats in Bra­bant­se Pijl

- BRAM VANDECAPEL­LE

Vroeg jui­chen en toch win­nen.

Wat zon­dag in Luik nog mis­liep, luk­te we­reld­kam­pi­oen Ju­li­an Alap­hi­lip­pe gis­te­ren wel in Ove­r­ij­se. “Ik was niet twee­hon­derd pro­cent ze­ker van mijn stuk, maar een beet­je sus­pen­se kan geen kwaad.” Nog meer sus­pen­se kan over tien da­gen vol­gen: net als Tom Boo­nen (2006) en Pe­ter Sa­gan (2016) de Ron­de van Vlaan­de­ren win­nen in de re­gen­boog­trui. Vol­gens ploeg­maat Zde­nek Sty­bar is de Frans­man van De­ceu­nin­ck - Quick.Step de top­fa­vo­riet.

Wat zijn jour­na­lis­ten soms toch on­dank­ba­re hon­den. Dan heb je net de eer­ste koers als we­reld­kam­pi­oen ge­won­nen en krijg je maar over twee the­ma’s vra­gen voor­ge­scho­teld. Over de vloek van de re­gen­boog­trui. En of hij na de Bra­bant­se Pijl ook de be­lang­rijk­ste koers op Vlaams grond­ge­bied gaat win­nen.

Over dat eer­ste kun­nen we kort zijn. Be­staat niet. Het schouw­spel dat Ju­li­an Alap­hi­lip­pe (28) en Mathieu van der Poel (25) lie­ten zien tij­dens de twee pas­sa­ges op de Moskes­straat was om van te smul­len. El­kaar zij aan zij zo­da­nig pij­ni­gen en over­bluf­fen dat we ons even waan­den op La

Re­dou­te in 1999: Bar­to­li ver­sus Van­den­brou­c­ke - toen ook 28 en 25 len­tes jong. Tot daar de ver­ge­lij­king, want het was Alap­hi­lip­pe die won.

Boven­al amu­seer­de de we­reld­kam­pi­oen de wed­strijd. Dat was ook zijn in­steek voor­af. “Na Luik was ik erg te­leur­ge­steld. Ik kwam naar Ove­r­ij­se om ple­zier te ma­ken. Pas de pres­si­on, pas de stress. Ik heb ge­koerst zon­der te re­ke­nen.”

Dat za­gen we ook op de aan­komst­zo­ne. Net als in Luik had Alap­hi­lip­pe zich in de slot­me­ters bij­na mis­re­kend. Toen hij zijn ar­men in de lucht stak en Van der Poel op links langs­zij zag ko­men, had hij bij­na een dé­jà vu. “Ik was niet twee­hon­derd pro­cent ze­ker van mijn stuk, maar een beet­je sus­pen­se kan geen kwaad”, knip­oogt de Fran­se ar­tiest. Zoon van een or­kest­mees­ter, weet u wel. “Ge­luk­kig ging de

ar­ri­vée een beet­je in da­len­de lijn.” Dui­de­lijk niet in da­len­de lijn is zijn con­di­tie. Dat brengt ons naad­loos bij the­ma num­mer twee. De Moskes­straat doet met zijn 550 me­ter aan 8,9 pro­cent met maxi­maal 17 pro­cent en zijn slech­te kas­sei­en erg den­ken aan de puis­ten van de Vlaam­se Ar­den­nen. Met zijn 24 hel­lin­gen is de Bra­bant­se Pijl ook een beet­je het­zelf­de par­cours als dat van de Ron­de van Vlaan­de­ren, maar dan één uur koers kor­ter. Kan Alap­hi­lip­pe ook Vlaan­de­rens Mooi­ste win­nen bij zijn eer­ste deel­na­me?

Zde­nek Sty­bar is over­tuigd van wel. De Ts­je­chi­sche ploeg­maat van bij De­ceu­nin­ck - Quick.Step denkt dat hij zelf te­kort zal ko­men om­dat hij door knie­pijn zo­wel de Tour als de Tir­re­no - Adri­a­ti­co mis­te. “Ik ben niet zo goed als ik zou wil­len. Maar Ju­li­an is wel su­per. Voor mij is hij de top­fa­vo­riet voor de Ron­de van Vlaan­de­ren. On­ze ploeg is vol­doen­de sterk en heeft er­va­ring zat om hem goed te gid­sen.”

Alap­hi­lip­pe wuift die fa­vo­rie­ten­rol tot drie keer toe weg. “Mijn doe­len van dit sei­zoen zijn al ver­vuld. Het wordt mijn eer­ste deel­na­me. Voor veel ren­ners is het al een enor­me uit­da­ging om bij hun zes­de deel­na­me mee te doen voor de ze­ge, wat moet ik daar dan gaan doen? Ik weet nog niet of ik wel de fy­sie­ke kwa­li­tei­ten heb om daar mee te doen voor de prij­zen. Het is niet om­dat je wat ple­zier kan ma­ken op en­ke­le kas­sei­hel­lin­gen, dat je er ook kan win­nen.”

Tijd om ple­zier te ma­ken in de Vlaam­se Ar­den­nen krijgt de we­reld­kam­pi­oen vol­doen­de. De ko­men­de ne­gen da­gen rijdt

“Ik was niet twee­hon­derd pro­cent ze­ker van mijn stuk, maar een beet­je sus­pen­se kan

geen kwaad.”

Ju­li­an Alap­hi­lip­pe

hij geen wed­strijd meer, maar keert hij ook niet huis­waarts naar An­dor­ra. Vrien­din Ma­ri­on Rous­se - ook van de par­tij in Ove­r­ij­se - woont in Noord-Frank­rijk. Eerst zal Alap­hi­lip­pe daar ont­stres­sen na de voor­bije we­ken. Na­dien gaat hij het par­cours van de Ron­de van Vlaan­de­ren ver­ken­nen. “Er staan twee ver­ken­nin­gen ge­pland, maar maak van mij als­je­blief geen fa­vo­riet. Ik start er zon­der druk en zon­der stress.”

Dat zei hij ook voor­af en na af­loop van de Bra­bant­se Pijl, die hij... won. Mis­schien zijn we soms on­dank­baar, maar niet na­ïef.

 ??  ??
 ?? FO­TO BELGA ??
FO­TO BELGA
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium