Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ar­me Jo heeft ein­de­lijk ge­luk

Het on­waar­schijn­lij­ke ver­haal van nieuw­ko­mer JO­RIS KAYEMBE

- JÜRGEN GERIL

“Ik zie Jo­ris nog toe­ko­men bij Por­to.

Héél ti­mi­de, maar leer­gie­rig. Ik moest

hem wel on­der de vleu­gels ne­men, want

hij was al­leen.”

Ste­ven De­four

Ex-ploeg­maat “Wie al­le te­gen­sla­gen

over­wint, zo­als Jo­ris, ver­dient zo’n se­lec­tie.

Hij is een in­spi­ra­tie.”

Ka­rim Bel­ho­ci­ne

Trai­ner Char­le­roi

“Ik was te­gen zijn trans­fer naar Por­to.

Maar Lu­ci­a­no D’Onof­rio be­zorg­de hem er een mooi huis en mijn zoon was

ver­kocht.”

Eman­nu­el Kayembe

Va­der

Jo­ris Kayembe (26), de links­back van Char­le­roi, de­bu­teert voor de Rode Duivels. De slag­zin van zijn car­ri­è­re was lang: ar­me Jo, geen ge­luk voor jou, ar­me Jo. Als speel­bal van D’Onof­rio werd hij te vroeg naar Por­to ge­loodst, hij scheur­de drie keer zijn kruis­ban­den en werd weg­ge­hoond bij Nan­tes. Ge­luk­kig pik­te Char­le­roi Kayembe op om hem de­fi­ni­tief om te tur­nen tot links­ach­ter. Ar­me Jo heeft ein­de­lijk ge­luk.

Wij wa­ren op Char­le­roi toen Ro­ber­to Mar­ti­nez de se­lec­tie van de Rode Duivels be­kend­maak­te. De mu­ren op Mam­bourg tril­den, de kleed­ka­mer vier­de de op­roe­ping van Jo­ris Kayembe. Hij is de eer­ste Dui­vel van Char­le­roi sinds Mu­jan­gi-Bia in 2009. En zelfs al staan de Ka­ro­lo’s op kop in Bel­gië, een ba­sis­plaats voor Kayembe te­gen Ivoor­kust zou de club nog trot­ser ma­ken. “De­ze se­lec­tie is een be­lo­ning”, stel­de coach Ka­rim Bel­ho­ci­ne. “Wie al­le te­gen­sla­gen over­wint, zo­als Jo­ris, ver­dient dat. Hij is een in­spi­ra­tie.”

De car­ri­è­re van Jo­ris Kayembe is er een­tje van hor­ten en sto­ten. De Brus­se­laar komt noch­tans uit een spor­tie­ve fa­mi­lie. Zijn twee zus­sen en broer Rayan spe­len bas­ket­bal en voor­al Rayan lijkt een top­ta­lent. Als point gu­ard is de oud­ste Kayembe jeugd­in­ter­na­ti­o­nal, hij komt uit voor het Slo­veen­se Ma­ri­bor en speelt hij voor Brus­sels. Jo­ris – Jo voor de vrien­den – ver­kiest ech­ter het plein­t­jes­voet­bal in Jet­te. Jong te­gen oud en hard te­gen hard. Daar leert hij zijn drib­bels. “Het was ge­wel­dig”, zei hij daar ooit over. “Voet­bal zon­der geld, zon­der ar­bi­ters, zon­der ma­ke­laars.”

Toch pikt voet­bal­club Brus­sels hem op, maar op zijn vijf­tien­de wordt de links­bui­ten al weg­ge­plukt door Standard. Het zijn har­de tij­den op in­ter­naat. Ge­luk­kig raakt Kayembe in Luik be­vriend met Sa­mu­el Bas­tien, nu op­nieuw bij de Rou­ches. Bas­tien heeft ook Con­go­le­se roots en groeit op bij adop­tie­ou­ders. Maar het klikt zo goed met Jo­ris dat Sa­mu­el voor kerst wordt uit­ge­no­digd bij de Kayembe’s thuis. Sinds­dien be­schou­wen ze el­kaar als broers. Meer nog… Bas­tien noemt Kayembe’s ou­ders ma en pa én heeft RK op zijn arm ge­ta­toe­ëerd. Dat staat voor Rayan Kayembe. Als bas­ket­ter is die on­der­tus­sen van de ra­dar ver­dwe­nen, maar Bas­tien is zo­waar nog clo­ser met Rayan dan met Jo­ris.

De vriend­schap kan Jo­ris goed ge­brui­ken, want in 2013 scheurt hij bij de be­lof­ten van Standard de kruis­band van zijn knie. Het is zijn eer­ste, maar niet zijn laatste bles­su­re. Ze­ven maan­den is hij out en Kayembe voelt zich aan zijn lot over­ge­la­ten. Al­leen jeugd­di­rec­teur Chris­top­he Des­sy polst spo­ra­disch hoe het gaat, maar een con­tract krijgt hij niet. Toch vecht Kayembe te­rug en in maart scoort hij weer vlot bij de U21.

Speel­bal van Lu­ci­a­no

Het re­sul­taat is een on­ver­wach­te car­ri­è­re­mo­ve. Por­to haalt hem weg op Scles­sin voor een scha­me­le op­lei­dings­ver­goe­ding van 190.000 eu­ro. Of zo lijkt het toch. Hoe be­landt een on­be­ken­de Belg in gods­naam bij een Eu­ro­pe­se top­club? “Ik was al­tijd te­gen die trans­fer”, ver­klaar­de pa Eman­nu­el Kayembe in Voet­bal­ma­ga­zi­ne. “Jo­ris had nog nooit al­leen ge­woond, nog nooit bood­schap­pen ge­daan… Maar ja, Lu­ci­a­no D’Onof­rio be­zorg­de hem een mooi huis in het Zui­den en mijn zoon was ver­kocht.”

Ge­strikt in het net van Lu­ci­a­no, ex-baas van Standard, toen spe­lers­le­ve­ran­cier van Por­to en nu spor­tief di­rec­teur van Ant­werp. Foot­ball Leaks ont­hul­de ja­ren la­ter dat de trans­fer­rech­ten van Kayembe na Standard plots voor 85% toe­be­hoor­den aan Da­nu­bio, een in­ves­te­rings­fonds gel­inkt aan D’Onof­rio. Een fonds waar­aan Por­to 2,615 mil­joen beRo­de taal­de om Kayembe aan te wer­ven. Op die lu­cra­tie­ve ma­nier in­stal­leer­de D’Onof­rio in­der­tijd ook De­four, Bo­lat en Man­ga­la in Por­tu­gal. “Ik zie Jo­ris nog toe­ko­men”, her­in­nert Ste­ven De­four zich. “Héél ti­mi­de, maar te­ge­lij­ker­tijd leer­gie­rig. Hij vroeg con­stant tips. Sa­men met Man­ga­la moest ik hem wel on­der mijn vleu­gels ne­men, want hij was al­leen. We gin­gen ge­re­geld op res­tau­rant. Toen ik Por­to een jaar la­ter ver­liet, stel­de ik Jo­ris mijn ap­par­te­ment ter be­schik­king aan een vrien­den­prijs­je.”

Spe­len bij Por­to doet Kayembe am­per. Hij voelt er zich meer koop­waar en dreigt on­be­kend te blij­ven in ons land. Al is dat bui­ten Paul Jo­sé Mpo­ku ge­re­kend, die hem aan­prijst bij de Bel­gi­sche be­lof­ten. Kayembe wordt in 2014 ge­se­lec­teerd voor Jong Bel­gië en speelt sa­men met Char­ly Mus­on­da Ju­ni­or, Ti­ele­mans en Ra­man de Spaan­se U21 op een hoop­je: 4-1. Plots maakt hij naam.

Ge­scout door Wilmots

Ook in Por­tu­gal gaat het be­ter. Ze­ker als hij wordt uit­ge­leend aan twee­de­klas­ser Rio Ave en zij een links­back in plaats van links­bui­ten in hem zien. Met zijn loop­ver­mo­gen en tech­niek maakt de Brus­se­laar in­druk. Zo­zeer zelfs dat bonds­coach Marc Wilmots hem in 2015 wil spre­ken. Wilmots is in Por­to om mid­den­vel­der Gi­a­nel­li Im­bu­la, een Frans­man ge­bo­ren in Vil­voor­de, te vra­gen of hij voor de Duivels wil spe­len, maar maakt ook tijd voor Kayembe. Met het oog op het EK 2016 zoekt de se­lec­tie­heer een al­ter­na­tief voor Jan Ver­tong­hen en de bles­su­re­ge­voe­li­ge Jor­dan Lu­kaku. He­laas houdt Kayembe zijn goeie vorm bij Rio Ave niet vast en komt die EK-se­lec­tie er niet van.

De te­rug­val zet zich ook door op tran­fer­ge­bied. Als Por­to in 2016 trai­ner Ser­gio Con­cei­çao wil weg­pluk­ken bij Nan­tes, mengt D’Onof­rio zich weer in de de­bat­ten. Kayembe wordt vreemd ge­noeg in die trans­ac­tie be­trok­ken en zo ver­huist hij naar Les Ca­na­ris. D’Onof­rio claimt er 600.000 eu­ro voor. In Frank­rijk loopt het snel fout. Coach Clau­dio Ra­ni­e­ri ziet wel iets in de drib­be­laar, maar in de voor­be­rei­ding scheurt Kayembe zijn kruis­band weer. Als hij zes maand la­ter te­rug is, de­bu­teert hij te­gen Ni­ce. Na am­per drie wed­strij­den scheurt hij de kruis­band van zijn an­de­re knie. Ar­me Jo.

Op de koop toe wordt Va­hid Ha­lil­hod­zich de nieu­we coach van Nan­tes en de Bosni­ër is een con­ser­va­tie­ve geest. Hij ziet niets in Kayembe en zegt hem bij diens te­rug­keer recht in het ge­zicht: “Jij bent niet goed ge­noeg voor de Li­gue 1. Jij hoort thuis in vier­de of vijf­de klas­se.”

Meer drib­bels dan Do­ku

Ge­luk­kig is het voor­deel van voet­bal­len bij Nan­tes dat Mo­gi Bay­at er huis­ma­ke­laar is. Jo­ris Kayembe had op twee jaar tijd am­per ge­speeld en dus kan Mo­gi de flank­spe­ler in ja­nu­a­ri 2020 voor nul eu­ro naar Char­le­roi trans­fe­re­ren. Ze krij­gen er bij­na nog een doos pra­li­nes bij, want zijn car­ri­è­re staat op de hel­ling. In het Zwar­te Land loopt het aan­van­ke­lijk ook moei­zaam. Sterk­hou­ders Gho­li­za­deh en Nu­rio blok­ke­ren de nieuw­ko­mer. Hij speelt dan maar op rechts, als con­tro­le­ren­de mid­den­vel­der en bij een schor­sing van Nu­rio ook als links­back. Een open­ba­ring. “Op die po­si­tie zie ik het meest toe­komst in hem”, al­dus Bel­ho­ci­ne.

Als Nu­rio voor 6 mil­joen naar Gent ver­trekt, haalt Char­le­roi zelfs geen ver­van­ger. Kayembe krijgt vol­uit zijn kans en pro­fi­leert zich als mo­der­ne links­back: enor­me VO2max, goeie ac­ties en di­to voor­zet. Op de eer­ste vier speel­da­gen van dit sei­zoen telt hij meer ge­slaag­de drib­bels dan Jé­ré­my Do­ku. Daar­mee ver­dient Jo­ris Kayembe zijn plaats bij de Duivels. Ze noe­men hem niet voor niets Jo­ris Le Tena­ce, Jo­ris De On­ver­zet­te­lij­ke.

 ?? FO­TO PHOTO NEWS ??
FO­TO PHOTO NEWS
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium