Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Woon- en win­kel­com­plex moet jon­ge ge­zin­nen naar stads­cen­trum lok­ken

Tien win­kel­pan­den, waar­on­der Tif­fa­ny’s en Tim­mer­mans, ma­ken plaats voor nieuw­bouw

- BERT FOUBERT

Pro­ject­ont­wik­ke­laar Ghe­lam­co heeft een am­bi­ti­eus plan klaar voor de ver­nieu­wing van een groot deel van de Sta­ti­ons­straat in Sint-Ni­k­laas. Meer dan hon­derd nieu­we wo­nin­gen, win­kel­ruim­tes, een groot bin­nen­ge­bied én een on­der­grond­se ga­ra­ge moe­ten nieuw le­ven bla­zen in de win­kel­straat.

De kans is groot dat de Sta­ti­ons­straat er bin­nen twee jaar he­le­maal an­ders uit­ziet. Pro­ject­ont­wik­ke­laar Ghe­lam­co heeft bij het stads­be­stuur een bouw­aan­vraag in­ge­diend voor een groots ver­nieu­wings­pro­ject in de be­kend­ste win­kel­straat van Sint-Ni­k­laas. Daar­in wor­den tien aan­een­slui­ten­de win­kel­pan­den en de par­keer- en tuin­zo­ne tus­sen de Sta­ti­ons­straat, de Ca­si­no­s­traat, de Van Brits­om­straat en het Sint-Jo­zef-Klein-Se­mi­na­rie om­ge­bouwd tot een win­kel- en woon­com­plex met een groot bin­nen­ge­bied en on­der­grond­se par­keer­ga­ra­ge. De cij­fers ge­ven al­vast de am­bi­tie weer van het pro­ject: 104 nieu­we woon­een­he­den, 2.500 vier­kan­te me­ter win­kel­ruim­te en een bin­nen­ge­bied dat een zach­te door­steek maakt van de Sta­ti­ons­straat naar de Ri­chard Van Brits­om­straat. Goed voor een op­per­vlak­te van meer dan 15.000 vier­kan­te me­ter stads­ver­nieu­wing in het win­kel­hart.

Ver­ou­der­de ge­bou­wen

“Sint-Ni­k­laas is een cen­trum­stad met po­ten­ti­eel”, zo legt ma­na­ging di­rec­tor Mi­chael Ghey­sens van Ghe­lam­co Bel­gië zijn keu­ze voor de Wa­se hoofd­stad uit. “De stad wordt van­daag ge­con­fron­teerd met een ver­ou­derd pa­tri­mo­ni­um en leeg­stand van win­kels en wo­nin­gen. Het stads­be­stuur werkt vol­op aan de ver­nieu­wing van de bin­nen­stad en als par­ti­cu­lie­re ont­wik­ke­laar wer­ken we daar graag aan mee.” In de plan­nen wor­den de tien hui­di­ge win­kel­pan­den ge­sloopt om plaats te ma­ken voor duur­za­me nieuw­bouw. Al­leen de ge­vel boven de hui­di­ge hand­tas­sen­win­kel van Tim­mer­mans blijft be­hou­den. On­der meer be­ken­de win­kels als kle­ding­zaak Tif­fa­ny’s en schoe­nen- en le­der­wa­ren­zaak Tim­mer­mans ver­dwij­nen (tij­de­lijk) uit het straat­beeld.

“De ge­bou­wen zijn ver­ou­derd, heb­ben scheu­ren in de ge­vels en kam­pen met sta­bi­li­teits­pro­ble­men”, stelt Mi­chael Ghey­sens vast. “De kos­ten van een re­no­va­tie zou­den voor de hui­di­ge ei­ge­naars veel te hoog op­lo­pen. Als pro­ject­ont­wik­ke­laar kun­nen wij nieuw en duur­zaam pa­tri­mo­ni­um aan­bie­den. Dat is wat de markt vraagt. Wij moe­ten er al­leen voor zor­gen dat het be­taal­baar blijft, en dat is ook on­ze be­doe­ling.” Ghey­sens maakt zich sterk dat het pro­ject jon­ge ge­zin­nen zal aan­trek­ken die op zoek zijn naar een be­taal­ba­re wo­ning in het cen­trum van de stad. “Luxe­vast­goed heeft op zo’n lo­ca­tie geen en­ke­le zin”, luidt het. Ook het groe­ne bin­nen­ge­bied moet een nieu­we troef wor­den voor de Sta­ti­ons­straat en om­ge­ving. “Het zal over­dag toe­gan­ke­lijk zijn voor het pu­bliek en ‘s avonds wor­den af­ge­slo­ten. Op die ma­nier is een door­steek mo­ge­lijk van de Sta­ti­ons­straat naar de Ri­chard Van Brits­om­straat, om een nieuw groen stuk­je stad te ont­dek­ken.”

Over­last be­perkt hou­den

De bouw­aan­vraag voor het pro­ject van Ghe­lam­co werd ont­van­ke­lijk ver­klaard door het stads­be­stuur. Van­af don­der­dag 8 ok­to­ber start het open­baar on­der­zoek in het dos­sier. Ten laatste op 13 ja­nu­a­ri moet het stads­be­stuur be­slis­sen of het groen licht geeft aan Ghe­lam­co.

Als de plan­nen goed­ge­keurd wor­den, wil de pro­ject­ont­wik­ke­laar met­een van start gaan met de sloop­werk­zaam­he­den. Het nieu­we woo­nen win­kel­com­plex zou dan in ja­nu­a­ri 2023 klaar kun­nen zijn. “We wil­len de over­last voor de buurt zo be­perkt mo­ge­lijk hou­den.”

Mi­chael Ghey­sens Ma­na­ging di­rec­tor Ghe­lam­co “Luxe­vast­goed heeft geen en­ke­le zin op zo’n lo­ca­tie.”

 ?? FO­TO RR ?? Zo zul­len het nieu­we com­plex (met groen­da­ken) en het bin­nen­ge­bied van Ghe­lam­co in de Sta­ti­ons­s­raat er­uit­zien.
FO­TO RR Zo zul­len het nieu­we com­plex (met groen­da­ken) en het bin­nen­ge­bied van Ghe­lam­co in de Sta­ti­ons­s­raat er­uit­zien.
 ?? FO­TO BFS ?? Tien aan­pa­len­de win­kel­pan­den ver­dwij­nen.
FO­TO BFS Tien aan­pa­len­de win­kel­pan­den ver­dwij­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium