Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Agent die knie zet­te op Ge­or­ge Floyd vrij

-

De­rek Chau­vin, de ge­we­zen agent die be­schul­digd wordt van de moord op Ge­or­ge Floyd, is vrij­ge­la­ten uit voor­hech­te­nis na het be­ta­len van een borg­som van 1 mil­joen dol­lar.

Floyd, een 46-ja­ri­ge Afro-Ame­ri­kaan, stierf op 25 mei in Min­ne­a­po­lis, na­dat Chau­vin zijn knie bij­na ne­gen mi­nu­ten lang op zijn nek had ge­drukt. Zijn dood leid­de in de Ver­e­nig­de Sta­ten maar ook el­ders tot een his­to­ri­sche golf van ma­ni­fes­ta­ties en pro­tes­ten te­gen po­li­tie­ge­weld en ra­cis­me.

De 44-ja­ri­ge Chau­vin zat sinds 31 mei in voor­lo­pi­ge hech­te­nis. Hij wordt ver­volgd voor moord. Ook drie voor­ma­li­ge col­le­ga’s van Chau­vin die aan­we­zig wa­ren op het mo­ment van de fei­ten, staan te­recht voor me­de­plich­tig­heid aan dood­slag. Zij wer­den in af­wach­ting van hun pro­ces eer­der al vrij­ge­la­ten on­der voor­waar­den.

 ?? FO­TO AFP ?? Ge­or­gle Floyd stierf op 25 mei tij­dens een ar­res­ta­tie.
FO­TO AFP Ge­or­gle Floyd stierf op 25 mei tij­dens een ar­res­ta­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium