Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Amb­te­naar ver­zweeg Chi­ne­se in­fil­tra­tie

-

Een ho­ge Duit­se amb­te­naar hield in 2018 een ge­voe­lig rap­port van de Duit­se in­lich­tin­gen­dien­sten ach­ter. Dat ging over de groei­en­de po­li­tie­ke in­vloed van Chi­na in de Duit­se sa­men­le­ving, de po­li­tiek en het be­drijfs­le­ven. Het do­cu­ment werd ‘be­scha­di­gend’ ge­acht voor de eco­no­mi­sche ban­den met Chi­na. Dat schrijft de Ame­ri­kaan­se nieuws­si­te Axi­os. Het rap­port kwam bij kan­se­lier An­ge­la Mer­kel te­recht, maar werd niet bre­der ver­spreid in de Duit­se re­ge­ring.

Duits­land staat be­kend als bij­zon­der ver­zoe­nend te­gen­over Chi­na. Voor­al de be­lan­gen van de in­du­strie en de au­to­sec­tor spe­len daar­in een rol. Maar be­zorgd­heid over Chi­na’s groei­en­de in­vloed bij po­li­tie­ke eli­tes, die mo­ge­lijk over­gaat in on­ge­oor­loof­de be­ïn­vloe­ding, groeit over­al in Eu­ro­pa.

Nau­we ban­den

De voor­ma­li­ge Duit­se am­bas­sa­deur in Chi­na, Vol­ker Stan­zel, zei aan Axi­os dat de Chi­ne­se Com­mu­nis­ti­sche Par­tij veel heeft be­reikt door nau­we ban­den aan te kno­pen met bui­ten­land­se be­drijfs­lei­ders. “En die pra­ten met hun re­ge­ring en zijn het ge­wend dat er naar hen ge­luis­terd wordt.” De in­lich­tings­dien­sten wil­den niet te re­a­ge­ren op het be­richt.

Ook Po­li­ti­co meldt dat Duits­land een “bij­na on­we­zen­lijk” zach­te hou­ding aan­neemt te­gen­over Chi­na, of het nu gaat over de an­nexa­tie van Hong­kong, de men­sen­rech­ten­schen­din­gen in Xin­jiang of on­ge­oor­loofd pro­tec­ti­o­nis­me. Noch­tans kla­gen ook klei­ne­re Duit­se be­drij­ven over de Chi­ne­se prak­tij­ken, maar de in­du­stri­ë­le reu­zen vre­zen dat een as­ser­tief Chi­na­be­leid hen kan scha­den. Met de Brexit, de co­rona­cri­sis en de af­ge­no­men Ame­ri­kaan­se vraag naar Duit­se pro­duc­ten is de Chi­ne­se markt een be­lang­rij­ke sterk­hou­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium