Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

HEET VAN DE TONG...

Vindt u het een goe­de be­slis­sing om de ca­fés op­nieuw vroe­ger te slui­ten?

-

Sa­men­troe­pen

Ca­fés vroe­ger slui­ten is geen goe­de be­slis­sing. Jon­ge­ren zul­len el­ders sa­men­troe­pen op plaat­sen waar er geen con­tro­le is. Vol­gens mij is de ope­ning van de scho­len pro­ble­ma­tisch.

KARIN DE PAUW, RUMST

Roe­ke­loos ge­drag

De­ze maat­re­gel is jam­mer voor de uit­ba­ters, maar de re­gel is nood­za­ke­lijk. Eve­ne­men­ten en sport­wed­strij­den zul­len de ko­men­de we­ken te­rug­ge­flo­ten wor­den. Ik ben er­van over­tuigd dat bij­na al­le uit­ba­ters en or­ga­ni­sa­to­ren al­le re­gels per­fect pro­be­ren na te le­ven.

Maar bur­ger­zin be­staat am­per. Het zijn de be­zoe­kers die het ver­knoei­en door hun roe­ke­loos ge­drag.

PAUL ENGELEN, MERKSEM

Schuld van rei­zi­gers

Toen de ho­re­ca op­nieuw mocht ope­nen, zijn de co­rona­cij­fers in de eer­ste maand niet ge­ste­gen. Dan kwa­men en­ke­le tien­dui­zen­den toe­ris­ten te­rug naar Bel­gië na hun le­vens­nood­za­ke­lij­ke va­kan­tie. Pas dan zijn de cij­fers ge­ste­gen.

De start van het nieu­we school­jaar heeft ook een rol ge­speeld. Zou het dan toch mo­ge­lijk zijn dat kin­de­ren, die geen mond­mas­ker moe­ten dra­gen, het vi­rus door­ge­ven aan hun fa­mi­lie? Hie­rover wordt heel wei­nig ge­spro­ken.

FREDDY DUSCHEK, NIEL

Voer nacht­klok in

Dit is geen goed idee. Men­sen zul­len na 23u bij ie­mand thuis nog iets gaan drin­ken. Als je de ca­fés vroe­ger sluit, moet je ook een nacht­klok in­voe­ren.

Er moet af­stand ge­hou­den wor­den, een ca­fé vroe­ger slui­ten is geen op­los­sing. Als ie­der­een een beet­je zou mee­wer­ken, is het over en­ke­le we­ken be­ter.

EDDY JANSSENS, DEUR­NE

Re­gi­stra­tie­for­mu­lier

Het re­gi­stra­tie­for­mu­lier is bij nie­mand van mijn col­le­ga’s in de ho­re­ca op­ge­vraagd om­dat ie­mand po­si­tief test­te. Ik vraag me af waar­om men dan zegt dat de ca­fés een broei­haard zijn.

JINKOO VOGEL, ANTWERPEN

Wat met res­tau­rants?

Ik vind het vreemd dat men de ca­fés eer­der sluit. Res­tau­rants mo­gen ge­woon ver­der doen om­dat men daar min­der zat zou wor­den. De kans is gro­ter dat men­sen nu op res­tau­rant gaan, want die blij­ven lan­ger open.

DIMITRY HELMHOUT, BRECHT

Per re­gio

Men zou al­les per re­gio moe­ten be­kij­ken. Een ca­feetje in Wil­dert is niet het­zelf­de als een kroeg in pak­weg Leu­ven of Gent waar on­ver­ant­woor­de stu­den­ten zich niets aan­trek­ken van de re­gels. Men straft men­sen die de maat­re­ge­len wel op­vol­gen. In Wil­dert had de ca­fé-uit­ba­ter het al niet ge­mak­ke­lijk, dit kan de spreek­woor­de­lij­ke drup­pel zijn.

WILLY VERLEYSEN, WIL­DERT

Een ca­fé­baas is geen po­li­tie­agent

Dit is geen goe­de be­slis­sing. Het zijn de ca­fé­gan­gers die zich aan de re­gels moe­ten hou­den. Een ca­fé-uit­ba­ter is geen po­li­tie- agent. Uit­ba­ters kun­nen niet meer doen dan aan de klan­ten vra­gen om de re­gels na te le­ven. De ca­fé­be­zoe­kers moe­ten aan­ge- pakt wor­den en sanc­ties krij­gen. Dan zal men wel an­ders re­a­ge­ren.

RENE GOEMINNE, SCHILDE

 ?? FO­TO WDK ??
FO­TO WDK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium