Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ho­ro­scoop

-

RAM 21-3 T/M 20-4

Be­reid je voor op de strijd! Er lig­gen mooie ta­ken op je te wach­ten, en jij hebt zin om de ar­men uit de mou­wen te ste­ken. Sin­gle: je zou zo­maar in een sta­bie­le re­la­tie kun­nen glij­den.

STIER 21-4 T/M 20-5

Voor­zich­tig en be­kwaam stip­pel je je pad uit en zorg je er­voor je con­cur­ren­ten steeds een stap voor te zijn. Liefde: pas­sie en eens­ge­zind­heid, de sleur wordt door­bro­ken, het roer gaat om!

TWEELINGEN 21-5 T/M 21-6

Je op­ti­mis­me is te­recht. De kan­sen die je krijgt wer­ken mo­ti­ve­rend en bren­gen je er­toe het bes­te van je­zelf te ge­ven. Het is trou­wens een ide­a­le dag om een con­tract te te­ke­nen.

KREEFT 22-6 T/M 22-7

Al­les wat je en­thou­si­as­me kan tem­pe­ren gooi je over­boord… en het werkt. Deu­ren die tot nu ge­slo­ten ble­ven, zwaai­en open. Sin­gle, het lijkt wel als­of ie­der­een graag bij jouw groep­je wil ho­ren.

LEEUW 23-7 T/M 23-8

Een goe­de dag om pi­on­nen naar vo­ren te schui­ven en je voel­hoorns uit te ste­ken. Be­paal je stra­te­gie en ga ver­vol­gens doel­ge­richt te werk. Liefde: mis­schien be­land je straks even in een dip.

MAAGD 24-8 T/M 23-9

Op je werk sta je flink on­der druk maar een ra­ti­o­ne­le aan­pak stelt je in staat om al­les op te los­sen zon­der hulp van an­de­ren. Sin­gle: hoe spon­ta­ner je ini­ti­a­tie­ven, hoe en­thou­si­as­ter de re­ac­ties.

WEEGSCHAAL 24-9 T/M 23-10

Ie­der­een is be­reid om zich ach­ter jou te scha­ren, zo groot is je over­tui­gings­kracht. Maar re­sul­ta­ten zijn al­leen te ver­wach­ten als je voor de ge­meen­schap­pe­lij­ke zaak werkt.

SCHORPIOEN 24-10 T/M 22-11

Door je vast­be­ra­den­heid en doel­ge­richt­heid bloeit er op het werk iets moois op. Pro­beer de kan­sen en mo­ge­lij­ke pro­ble­men goed in kaart te bren­gen. Sin­gle: je lijkt je wa­re be­doe­lin­gen ver­bor­gen te hou­den.

BOOGSCHUTT­ER 23-11 T/M 21-12

Je hebt het ge­voel dat je in een klein boot­je op een woes­te oce­aan zit. Houd je ge­deisd tot de rust te­rug­keert. Sin­gle, die an­der heeft niet be­gre­pen dat het voor jou maar een spel­le­tje was.

STEENBOK 22-12 T/M 20-1

Pro­beer je im­pul­sen zo­da­nig te stu­ren dat ze je van dienst zijn. Ver­der ont­moet je mis­schien ie­mand die je car­ri­è­re in een nieu­we rich­ting kan du­wen. Liefde: je wordt on­ge­vraagd ver­wend.

WATERMAN 21-1 T/M 19-2

Dank­zij je com­mu­ni­ca­tie­ve ta­len­ten weet je je­zelf vaak te ver­ze­ke­ren van hulp. Dat geeft je weer een voor­sprong op ri­va­len, en stelt je in staat de kren­ten uit de pap te ha­len.

VIS­SEN 20-2 T/M 20-3

Het bor­relt en gist en al­les lijkt in een stroom­ver­snel­ling te ver­ke­ren. Laat je niet af­poei­e­ren, ook al moet je soms con­ces­sies doen! Heb zelf­ver­trou­wen en laat je niet in de val lok­ken door twij­fels.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium