Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

KRUISWOORD­RAADSEL

-

HORIZONTAA­L

1 schei­kun­dig ele­ment 6 klok­jes­bloem 10 zui­ve­ring 11 groot 12 eet­ba­re knol 14 wind­rich­ting 16 gro­te nacht­vo­gel 18 lots­be­pa­ling 20 la­ter 21 teel­aar­de 23 sa­la­ris 24 ge­wricht 25 plaag­geest 26 in com­bi­na­tie met 28 laatste ge­deel­te 29 tand­kar­per­tje 30 vijf­tig pro­cent 31 wel­ke per­soon 32 ar­beids­duur­ver­kor­ting 34 jon­ge hond 35 straat 37 in­spec­teur (afk.) 39 ge­zichts­slui­er 41 toe­gang 42 roof­dier 44 ho­ge berg 45 licht bruin­rood 46 eet­lust 48 lang en dik stuk hout 49 rek­baar 50 met een be­dek­king 51 la­bel

VERTICAAL

1 wol­len stof 2 plan­ten­we­reld 3 plek 4 Oost-Eu­ro­pe­aan 5 spij­ker­stof 6 po­se 7 kort en droog ge­luid 8 glad van op­per­vlak 9 een per­soon 11 kook­ge­rei 13 over­ho­ring 15 af­komst 16 een­heid van tijd 17 werk­schuw 19 re­pa­ra­teur 21 Oos­ten­rijk­se com­po­nist 22 deel van een vis 25 kuur­oord 27 tik 31 ge­hoor­zaam 33 langs 34 va­der 36 ka­naal in een stad 38 ge­stamp­te aard­ap­pe­len 40 klin­ken­de klap 41 plaats in In­dia 43 vra­gend voor­naam­woord 45 di­plo­ma­tie 47 poes 48 run­der­ziek­te

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium