Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

BRUS­SEL­SE CA­FÉS VAN­AF VAN­DAAG MAAND DICHT

Brus­sel­se ca­fé­ba­zin met roots in Aartselaar vreest voor haar ico­ni­sche kroeg Au Da­ring­man

- GREG VAN ROOSBROECK

Uit­baat­ster Au Da­ring­man met roots in Aartselaar: “Een broei­haard?

Ik ken nie­mand die ziek is”

Mar­ti­ne Pee­ters, ba­zin van het tot over de lands­gren­zen be­ken­de Au Da­ring­man in het cen­trum van Brus­sel, vreest voor het voort­be­staan van haar kroeg. “Een broei­haard?”, zegt de Brus­sel­se met roots in Aartselaar. “Ze heb­ben geen en­ke­le keer ge­vraagd naar te­le­foon­num­mers. En ik ken nie­mand die ziek is.”

De le­gen­de wil dat Au Da­ring­man twin­tig jaar ge­le­den al eens de deur moest slui­ten om 14u. Om­dat de klan­ten al van 9u aan het drin­ken wa­ren en toch ie­der­een zat was. Maar daags na­dien ging de mis­schien wel be­kend­ste brui­ne kroeg van Brus­sel op­nieuw open. Om an­der­maal kof­fie, bier en al­les daar­tus­sen te ser­ve­ren.

Af­ge­lo­pen nacht deed Mar­ti­ne Pee­ters (62) om 1u de deur dicht. Om de eerst­vol­gen­de vier we­ken niet meer te ope­nen. In maart, april en mei kon ze die op­ge­leg­de pau­ze nog heb­ben. “Ik heb al­tijd ge­werkt. Het was ge­le­den van mijn hu­ma­ni­o­ra dat ik nog eens stil­ge­ze­ten had. En het weer was goed. Maar nu? Ik zie het niet zit­ten. Ik wil wer­ken en ik wil men­sen zien. Vol­gens al­le re­gels. Maar wel wer­ken.”

“Een broei­haard? Ze­ver”

Ze is ge­schrok­ken van de be­slis­sing, geeft ze toe. “Ik hoor­de dat het erg was met de ca­fés in Pa­rijs. Ik dacht nog: mis­schien gaan ze ons hier een week­je slui­ten. Maar vier we­ken? Ik noem dat on­recht­vaar­dig. In vier maan­den tijd is nie­mand ko­men vra­gen ach­ter te­le­foon­num­mers. Ik ken hier ook nie­mand die ziek is. De ca­fés een broei­haard? Dat is ze­ver.”

De Brit­se krant The Gu­ar­di­an plaatste Au Da­ring­man in een lijst van bes­te bars ter we­reld. Vas­te klan­ten zeg­gen stee­vast dat ze een pint gaan pak­ken chez Mar­ti­ne, ook de Ne­der­lands­ta­li­gen die het ca­fé op de Vlaam­se­steen­weg fre­quen­te­ren. Gis­te­ren­avond gaf Mar­ti­ne die­zelf­de vas­te klan­ten nog snel de­zelf­de con­sump­ties. Zo­als ze dat al twin­tig jaar doet. Maar van­daag valt al­le ze­ker­heid weg.

“Na de lock­down heb ik kun­nen over­le­ven dank­zij het ter­ras van mijn over­bu­ren, want bin­nen is het te klein voor co­ro­na. Maar de­ze maand? Ik hoor dat er geen geld meer is om de ho­re­ca­za­ken te steu­nen. Dat kun­nen ze niet ma­ken, denk ik dan. Maar als dat in­der­daad het ge­val is, vrees ik voor het voort­be­staan van mijn zaak. Dit had ik echt niet ver­wacht.”

 ?? FO­TO BART DEWAELE ??
FO­TO BART DEWAELE
 ?? FO­TO BART DEWAELE ?? Mar­ti­ne Pee­ters ziet de toe­komst som­ber in.
FO­TO BART DEWAELE Mar­ti­ne Pee­ters ziet de toe­komst som­ber in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium