Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ho­re­ca draait 39% min­der om­zet dan vo­rig jaar

Be­vra­ging Na­ti­o­na­le Bank: meer dan helft van za­ken vreest fac­tu­ren niet meer te kun­nen be­ta­len

- CHRISTOF WILLOCX

Meer dan de helft van de ho­re­ca­za­ken in Bel­gië vreest de fac­tu­ren bin­nen het half jaar niet meer te kun­nen be­ta­len, zon­der nieu­we le­ning of ex­tra ei­gen geld om in de zaak te in­ves­te­ren. Dat blijkt uit een be­vra­ging die de Na­ti­o­na­le Bank eind sep­tem­ber heeft la­ten uit­voe­ren. De ho­re­ca­sec­tor haalt ook 39% min­der om­zet dan vo­rig jaar, ter­wijl het om­zet­ver­lies in an­de­re sec­to­ren ge­mid­deld ‘maar’ 14% is. Net nu moe­ten ca­fés in Brus­sel van­af van­daag een maand dicht en moe­ten ca­fés in de rest van het land om 23u slui­ten. “Door geen com­pen­sa­tie te ge­ven voor die ex­tra maat­re­ge­len, dreigt de over­heid een heel so­ci­aal weef­sel ka­pot te ma­ken”, zegt eco­noom Geert Noels.

Ca­fés moe­ten van­af vrij­dag om 23u slui­ten in plaats van om 1u en mo­gen maxi­maal vier men­sen aan een ta­fel la­ten zit­ten. In Brus­sel slui­ten de ca­fés zelfs voor een maand. “Door geen com­pen­sa­tie te ge­ven voor die ex­tra maat­re­ge­len, dreigt de over­heid een heel so­ci­aal weef­sel ka­pot te ma­ken”, zegt eco­noom Geert Noels.

Het gaat slecht met de ho­re­ca. Dat blijkt on­der meer uit een maan­de­lijks on­der­zoek van de Na­ti­o­na­le Bank. Uit een be­vra­ging van zo’n twee­hon­derd ho­re­ca­be­drij­ven blijkt dat de sec­tor eind sep­tem­ber 39% min­der om­zet draai­de dan vo­rig jaar. Dat is, op de eve­ne­men­ten­sec­tor na, het slecht­ste cij­fer van de he­le eco­no­mie. Het ge­mid­del­de om­zet­ver­lies van al­le sec­to­ren is ‘maar’ 14%.

Veel ho­re­ca­za­ken vre­zen dan ook dat ze snel kop­je-on­der zul­len gaan. 54% van de ca­fés en res­tau­rants zegt bin­nen het half jaar de re­ke­nin­gen niet meer te kun­nen be­ta­len, als ze geen ex­tra le­ning krij­gen of geen ex­tra ei­gen geld in de zaak stop­pen. 16% van de ho­re­ca­za­ken zegt zelfs on­om­won­den bin­nen de zes maan­den het fail­lis­se­ment te moe­ten aan­vra­gen.

Die pes­si­mis­ti­sche voor­uit­zich­ten ver­ta­len zich nu nog niet in stij­gen­de fail­lis­se­ments­cij­fers, om­dat de recht­ban­ken door co­ro­na ver­tra­ging heb­ben in het uit­spre­ken van von­nis­sen en om­dat de fe­de­ra­le over­heid en­ke­le steun­maat­re­ge­len heeft be­dacht, zo­als tij­de­lij­ke werk­loos­heid. Maar Vlaams mi­nis­ter-pre­si­dent Jan Jam­bon (N-VA) zegt dat er geen ex­tra steun komt om de ver­stren­ging van maat­re­ge­len bij ca­fés op te van­gen. “Het slui­tings­uur ver­vroe­gen is iets an­ders dan vol­le­dig slui­ten. De po­li­tiek van de Vlaam­se re­ge­ring is om fail­lis­se­men­ten te­gen te gaan, niet om el­ke eu­ro ver­lies te com­pen­se­ren”, zegt hij.

Pe­ter Van­den Hou­te, hoof­deco­noom van ING Bel­gië, vreest ech­ter dat de stren­ge­re maat­re­ge­len voor ca­fés de sec­tor gro­te scha­de zul­len toe­bren­gen. “Ze­ker nu de

Geert Noels

zo­mer voor­bij is en men­sen in veel za­ken dus niet meer op een ter­ras kun­nen zit­ten”, zegt hij. “Er was al een ca­pa­ci­teits­ver­lies om­dat klan­ten an­der­hal­ve me­ter af­stand moe­ten hou­den, en dat plaats­ver­lies wordt nu nog gro­ter.”

Com­pen­sa­tie

Mat­thi­as De Ca­lu­we, af­ge­vaar­digd be­stuur­der van Ho­re­ca Vlaan­de­ren, eist dat er com­pen­sa­ties ko­men. “Als de over­heid een nood­za­ke­lij­ke ge­zond­heids­maat­re­gel op­legt aan een sec­tor, is het lo­gisch dat er met­een een pas­sen­de com­pen­sa­tie bij wordt aan­ge­kon­digd. Dat is hier niet ge­beurd”, zegt De Ca­lu­we. “Wij be­grij­pen niet waar­om on­ze sec­tor wordt ge­vi­seerd. Op 8 ju­ni is de ho­re­ca na de lock­down te­rug open­ge­gaan. Het aan­tal be­smet­tin­gen is in de maand daar­na ver­der ge­daald. Het is dus niet be­we­zen dat de op­stoot van het aan­tal be­smet­tin­gen aan de ca­fés ligt.”

Eco­noom Geert Noels heeft sym­pa­thie voor de ho­re­ca­sec­tor. “Door geen com­pen­sa­tie te ge­ven voor de stren­ge­re maat­re­ge­len, dreigt de over­heid een heel so­ci­aal weef­sel ka­pot te ma­ken”, zegt Noels. “Nu wor­den er voor­al maat­re­ge­len op­ge­legd die voor al­le sec­to­ren het­zelf­de zijn, zo­als de tij­de­lij­ke werk­loos­heid en de uit­stel van be­ta­ling van so­ci­a­le bij­dra­gen. Maar uit de cij­fers van de Na­ti­o­na­le Bank blijkt dui­de­lijk dat bij­voor­beeld de ho­re­ca door de co­rona­cri­sis veel har­der wordt ge­trof­fen dan an­de­re sec­to­ren.

3-6 maan­den

1-3 maan­den <1 maand

Een ca­fé zal in de­ze om­stan­dig­he­den ook veel moei­lij­ker een le­ning krij­gen bij een bank. De over­heid moet dus in­grij­pen, bij­voor­beeld door in de ko­men­de drie maan­den de so­ci­a­le bij­dra­gen van ca­fés kwijt te schel­den. Als land­bou­wers iets over­komt, is er een ram­pen­fonds. Ca­fés moe­ten dus ook ex­tra steun kun­nen krij­gen.”

Eco­noom

“Door geen com­pen­sa­tie te ge­ven, dreigt de over­heid een heel so­ci­aal weef­sel ka­pot te ma­ken.”

 ?? FO­TO PHOTO NEWS ??
FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium