Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Gent­se stu­dent en Kem­pe­naar ris­ke­ren 5 jaar cel voor ver­sprei­ding naakt­beel­den

Twee man­nen ach­ter ver­sprei­ding van naakt­beel­den BV’s ris­ke­ren vijf jaar cel

- DIRK COOSEMANS MARK EECKHAUT

De on­der­zoeks­rech­ter in Brus­sel heeft twee jon­ge man­nen ge­ar­res­teerd die on­der het schuil­pro­fiel “Eveline” de BV’s Stan Van Sa­mang, Sean Dhondt en Pe­ter Van De Vei­re zo­ver kre­gen dat ze ex­pli­cie­te bloot­film­pjes van zich­zelf stuur­den. Een man­ne­lij­ke stu­dent van 22 uit Gent deed zich voor als stoei­poes “Eveline”. Een ken­nis van hem, een 27-ja­ri­ge uit de Kem­pen, ver­spreid­de de beel­den op Grin­dr, een da­tingapp voor ho­mo’s. Ze ris­ke­ren vijf jaar cel.

De zaak barst­te goed één maand ge­le­den los. Half Vlaan­de­ren kreeg via What­sApp ui­terst ex­pli­cie­te beel­den toe­ge­stuurd van zo­wel Pe­ter Van De Vei­re, Sean Dhondt als Stan Van Sa­mang. Ui­t­ein­de­lijk dien­de Stan Van Sa­mang een klacht in en kwam de zaak bij de on­der­zoeks­rech­ter in Brus­sel en de Com­pu­ter Cri­me Unit te­recht die nu een door­braak wist te for­ce­ren. Twee man­nen zijn op­ge­pakt. Een stu­dent van 22 uit Gent en een ken­nis van hem van 27 jaar uit de Kem­pen.

De eer­ste, de stu­dent was de man die de BV’s via in­st­agram en Kik con­tac­teer­de on­der het val­se lok­pro­fiel “Eveline”. Hij stuur­de daar­bij zelf ex­pli­cie­te beel­den van een naak­te vrouw door naar de BV’s die daar­op ‘ant­woord­den’ met ei­gen film­pjes. De beel­den voor zijn al­ter ego Eveline haal­de hij zelf ge­woon van bloot­si­tes op het in­ter­net. Blijk­baar kreeg niet el­ke BV de­zelf­de “Eveline” op zijn scherm en wis­sel­de de ver­dach­te al eens af van ‘gen­re­beeld’. In de he­le zaak zou er ui­t­ein­de­lijk geen vrouw be­trok­ken zijn.

“Voor de kick”

De twee­de, een ‘con­tact’ van de stu­dent uit Gent en zelf af­kom­stig uit de Kem­pen, kreeg de beel­den in han­den en plaatste ze op Grin­dr, de ho­mo-va­ri­ant van de da­tingapp Tin­der. Door de Kem­pe­naar raak­ten de beel­den over heel het land ver­spreid. Hij is de zo­ge­naam­de “su­per­ver­sprei­der”.

De man­nen be­we­ren dat ze geen kwa­de be­doe­lin­gen had­den. De Gen­te­naar zou ver­klaard heb­ben dat hij het deed “voor de kick” en dat “hij graag beel­den van blo­te man­nen ver­za­melt”. Er is geen spra­ke van dat de twee de BV’s zou­den ge­chan­teerd heb­ben of dat ze geld voor de beel­den zou­den ge­vraagd heb­ben, zo ver­ne­men we nog van een wel­in­ge­lich­te bron.

De stu­dent uit Gent zou ove­ri­gens al een jaar of vier be­zig zijn met der­ge­lij­ke prak­tij­ken. Hij maak­te al meer slacht­of­fers. Nog min­stens drie be­ken­de Vla­min­gen zou­den door hem mis­leid zijn en zou­den hem ex­pli­cie­te beel­den toe­ge­stuurd heb­ben. On­der zijn slacht­of­fers zijn ook on­be­ken­de Vla­min­gen. Een aan­tal zou eer­der al klacht te­gen de man in­ge­diend heb­ben.

IP-adres

De po­li­tie raak­te het duo nu op het spoor om­dat de man uit de Kem­pen on­zorg­vul­dig zou ge­weest zijn. Hij liet er­gens een IPadres rond­slin­ge­ren waar­door de speur­ders hem aan de beel­den kon­den lin­ken. De man werd on­der­vraagd en praat­te met­een zijn Gent­se kom­paan aan de galg. Bei­den heb­ben be­ken­te­nis­sen af­ge­legd.

“We zijn heel dank­baar en blij met het ef­fi­ci­ën­te op­tre­den van po­li­tie en ge­recht”, zegt Tom Bau­wens, de raads­man van Stan Van Sa­mang. “We zijn ook heel te­vre­den met de me­de­wer­king van Goog­le en Fa­ce­book om de beel­den of­fli­ne te ha­len”, al­dus Bau­wens. In de mar­ge ver­na­men we dat nu ook Pe­ter Van De Vei­re zich zou aan­ge­slo­ten heb­ben bij de klacht van Van Sa­mang. Zijn ad­vo­caat wou niets kwijt over de zaak.

De on­der­zoeks­rech­ter be­slis­te om de man van 22 uit Gent aan te hou­den. De man van 27 uit de Kem­pen werd vrij­ge­la­ten on­der voor­waar­den. Ze ris­ke­ren vijf jaar cel en 80.000 eu­ro boe­te voor het ver­sprei­den van naakt­beel­den zon­der toe­stem­ming.

 ??  ??
 ?? FO­TO © VRT - 2018. ?? Stan Van Sa­mang
FO­TO © VRT - 2018. Stan Van Sa­mang
 ?? FO­TO BELGA. ?? Pe­ter Van De Vei­re
FO­TO BELGA. Pe­ter Van De Vei­re
 ?? FO­TO LIEFDE VOOR MUZIEK. ?? Sean Dhondt
FO­TO LIEFDE VOOR MUZIEK. Sean Dhondt

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium