Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Op stap door dé co­ro­na­hot­s­pot van ons land

841 be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners in Mo­len­beek ken­nen voor­al so­cio-eco­no­mi­sche ver­kla­ring

- ARTHUR DE MEYER

Sint-Jans-Mo­len­beek is dé co­ro­na­hot­s­pot van ons land. De af­ge­lo­pen twee we­ken raak­ten daar ge­mid­deld 841 men­sen per 100.000 be­smet. In de Spaan­se hoofd­stad Ma­drid, de an­de­re hot­s­pot van Eu­ro­pa, stond de­zelf­de tel­ler gis­te­ren op 591 en daar zijn ver­schil­len­de buur­ten in lock­down. Het Brus­sels Hoofd­ste­de­lijk Ge­west trof ver­re­gaan­de maat­re­ge­len. Ca­fés, kof­fie­bars en feest­za­len moe­ten er min­stens een maand slui­ten. Maar voor­lo­pig is het bu­si­ness as usu­al in Mo­len­beek. Cor­ona­proof, aan de vlak­te toch.

“Wacht ... ik doe mijn mond­mas­ker aan. En af­stand hou­den! Ik ben een ri­si­co­pa­ti­ënt.” Ah­med (76) klinkt streng, maar een lap­je stof kan zijn pret­oog­jes niet ver­ber­gen. “Ik was maar aan het la­chen. Ja, ja... co­ro­na. Ik heb het ge­luk­kig nog niet ge­had, Insjal­lah. Maar dat we het nu open lucht in som­mi­ge stra­ten moe­ten dra­gen? Dat vind ik toch wat over­dre­ven.”

De cij­fers ver­tel­len een an­der ver­haal. Op de Eu­ro­pe­se co­ro­na­kaar­ten kleurt een land bloed­rood zo­dra de drem­pel van 120 be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners over­schre­den wordt. Voor Mo­len­beek zou met een twee­we­ke­lijks ge­mid­del­de van 841 be­smet­tin­gen een ge­heel nieu­we kleur aan de or­de zijn. Het deert Ah­med niet. “Ze over­drij­ven, meer tes­ten hé.”

Ook heeft hij naar ei­gen zeg­gen an­de­re kat­ten te ge­se­len. Na­me­lijk de co­ro­na­boe­te van zijn klein­zoon. “250 eu­ro, dat is twee we­ken aan bood­schap­pen. Ik word daar boos van. Van­daar dat ik aan het wan­de­len ben, om af te koe­len. We zijn met veel thuis.”

Met de gor­dij­nen dicht

Het is rus­tig op straat. Wie door Mo­len­beek wan­delt, kan geen een­dui­di­ge oor­zaak van die dra­ma­ti­sche be­smet­tings­cij­fers zien. De mond­kap­jes wor­den ge­dra­gen en men­sen hou­den veel­al af­stand. Voor de buurt­win­kel schui­ven ze aan en in de thee­hui­zen zit bin­nen geen kat.

Om­streeks de mid­dag wordt het druk­ker aan de school­poor­ten. Op een boog­scheut van de Ge­meen­te­plaats staat een mie­ren­hoop van keu­ve­len­de ou­ders, maar wel op an­der­hal­ve me­ter. Ide­aal? Neen, maar ook niet be­paald een su­per­sprea­der-event.

“Ik ben aan het wach­ten op mijn zoon”, zegt Kh­der Ham­za (37). “Ik ben iets meer dan een jaar ge­le­den uit Sy­rië naar hier ge­ko­men en mijn Frans is nog niet zo goed, maar dat van mijn zoon (11) wel. Hij kijkt naar het nieuws op RTBF en ver­taalt dat dan. Zo weet ik wat ik moet doen.”

Dat het zo erg ge­steld is met de cij­fers in Mo­len­beek wist hij niet, maar dan komt zijn zoon met goe­de pun­ten en ver­geet hij de pan­de­mie. De lan­ge rij aan het ge­meen­te­lijk test­cen­trum be­wijst noch­tans het te­gen­deel.

Waar ko­men die bloed­ro­de cij­fers dan toch van­daan?

“Op straat en in de win­kels moet je het niet gaan zoe­ken”, zegt een vis­boer die zijn naam lie­ver niet in de krant wil. “Ze zien de bor­den ‘mond­mas­ker ver­plicht’ en de so­ci­a­le con­tro­le is im­mens.”

Hij groet een voor­bij­gang­ster en wijst naar haar neus. Ze fat­soe­neert haar mas­ker en ver­ont­schul­digt zich. “Kijk, dat is dus niet goed, maar ook niet hét gro­te pro­bleem. De men­sen ra­ken be­smet als de gor­dij­nen dicht­gaan en als het ge­zel­lig wordt. Thuis dus. Het gros van de men­sen hier zijn erg so­ci­a­le fa­mi­lie­men­sen.”

In­ko­men ver­dampt

De straat­hoek­wer­kers die we con­tac­te­ren, re­a­ge­ren ge­pi­keerd op die sug­ges­tie. “Het co­rona­pro­bleem in Mo­len­beek is een so­ci­oeco­no­misch pro­bleem”, klinkt het. “Het valt niet te cul­tu­ra­li­se­ren. Hoe graag som­mi­gen dat er­van wil­len ma­ken.”

Ab­del Had­nan (45), op­voe­der en straat­hoek­wer­ker bij jeugd­wer­king D’Broej Cen­trum West, is een van de wei­ni­ge so­ci­a­le wer­kers die ons wel te woord wil staan. “In maart lach­ten de men­sen het weg. In­tus­sen kent ie­der­een wel ie­mand wiens groot­moe­der of -va­der is over­le­den. Ze ne­men het au sé­ri­eux.”

Als Mo­len­beek bloed­rood kleurt, is er nu geen cul­tu­re­le, maar een so­cio-eco­no­mi­sche oor­zaak. “Gro­te ge­zin­nen, klei­ne ap­par­te­ment­jes. Ou­ders, groot­ou­ders, kin­de­ren en klein­kin­de­ren sa­men. Dan gaat het snel. Boven

Kh­der Ham­za “Mijn Frans is nog niet zo goed, maar dat van mijn zoon wel. Hij kijkt naar het nieuws op RTBF en ver­taalt dat dan.

Zo weet ik wat ik moet doen.”

dien heb­ben veel men­sen hier de luxe niet om van thuis uit te wer­ken. Ve­len heb­ben jobs die af­han­gen van shif­ten­pre­mies of nacht­ver­goe­din­gen. Als ze ziek wor­den, zien ze een groot deel van hun in­ko­men ver­dam­pen. Dan ga je snel­ler ‘toch maar wer­ken’ met een hoest­je. Het is maar een ver­koud­heid, den­ken ze dan. Met al­le ge­vol­gen van dien.”

“Mo­len­beek, hein”

Te­rug op de Gent­s­testeen­weg kij­ken twee stads­wach­ten ver­veeld voor zich uit. “Hier op straat? Daar is het ça va”, zegt de ene. “Als ik ie­mand moet aan­sp­re

ken om zijn mas­ker, pro­tes­te­ren ze niet al te hard.”

Zijn col­le­ga valt hem bij. “Pas op, er zijn er ge­noeg met nen fran­ken

teut. Maar ja, ça c’est Mo­len­beek, hein.”

De twee man­nen zien een groep­je vrou­wen zon­der mond­kap­je en gaan er­op­af. Ze wim­pe­len het duo af en lo­pen (uit)la­chend door. Op­nieuw: “Ben voi­la, ça c’est

Mo­len­beek.”

Ze zuch­ten en gaan van ver­veeld naar moe­de­loos. “De men­sen kun­nen hier le­lijk doen, maar het is er­ger ge­wor­den. Men­taal gaat het niet goed met de men­sen. Ze zijn co­ro­na zo beu als iets en er gaat een mo­ment ko­men dat ie­der­een foert zegt. En dan gaan we het al­le­maal krij­gen.”

 ??  ??
 ?? FO­TO'S FRANK BAHNMULLER ?? De mond­mas­kers wor­den ge­dra­gen en men­sen hou­den veel­al af­stand. Voor de buurt­win­kel schui­ven ze aan. Niet ide­aal, maar ook niet be­paald een ‘su­per­sprea­der’-event.
FO­TO'S FRANK BAHNMULLER De mond­mas­kers wor­den ge­dra­gen en men­sen hou­den veel­al af­stand. Voor de buurt­win­kel schui­ven ze aan. Niet ide­aal, maar ook niet be­paald een ‘su­per­sprea­der’-event.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium