Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Veel be­smet­tin­gen, maar min­der gro­te stij­ging dan vo­ri­ge week

Mees­te nieu­we ge­val­len in Me­che­len en Lier

-

Vol­gens de cij­fers van ge­zond­heids­in­sti­tuut Sciens­a­no zijn er de af­ge­lo­pen week 304 nieu­we be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus bij­ge­ko­men in on­ze re­gio. Dat zijn er iets min­der dan de week voor­dien. Me­che­len ken­de op­nieuw de groot­ste stij­ging, maar ook daar is de­ze min­der fors.

Sinds de start van de co­rona­cri­sis in het voor­jaar wer­den in het ar­ron­dis­se­ment Me­che­len al 3.129 be­ves­tig­de be­smet­tin­gen met het co­ro­na­vi­rus vast­ge­steld. 304 van de­ze po­si­tie­ve tests wer­den af­ge­no­men in de week van woens­dag 30 sep­tem­ber tot en met dins­dag 6 ok­to­ber. Dat blijkt uit de cij­fers van Sciens­a­no. On­ze re­gio kent daar­mee nog steeds een for­se stij­ging in het aan­tal be­smet­tin­gen, maar het zijn er wel iets min­der dan de week voor­dien. Toen wer­den 311 be­ves­tig­de be­smet­tin­gen ge­teld.

De stad Me­che­len kent op­nieuw de groot­ste stij­ging. Er wer­den 104 nieu­we be­smet­tin­gen ge­re­gi­streerd. Dat zijn er iets min­der dan de 125 van de week voor­dien. Ook Wil­le­broek telt op­nieuw veel ge­val­len, maar ook daar is de stij­ging min­der fors. Er raak­ten af­ge­lo­pen week 35 men­sen be­smet te­gen­over 54 de week er­voor. Lier ken­de dan weer bij­na een ver­dub­be­ling van het aan­tal po­si­tie­ve tests en no­teer­de 42 be­smet­tin­gen. In Sint-Ka­te­lij­neWa­ver wa­ren het er 28 en in

Heist-op-den-Berg 22. Dat is tel­kens een stuk meer dan de week voor­dien.

Om­ge­re­kend naar het aan­tal be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners over een pe­ri­o­de van twee we­ken, de zo­ge­he­ten in­ci­den­tie, scoort Wil­le­broek nog steeds het hoogst. Er wer­den om­ge­re­kend 328 be­smet­tin­gen vast­ge­steld. Me­che­len is twee­de met 251 be­smet­tin­gen en Sint-Katelijne-Waver telt nu 205 be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners. In Berlaar wer­den 4 be­smet­tin­gen ge­re­gi­streerd, dat is het laag­ste aan­tal in on­ze re­gio. De ge­meen­te heeft ook de laag­ste in­ci­den­tie: 69.

Cij­fers over de hos­pi­ta­li­sa­ties wor­den al­leen per pro­vin­cie vrij­ge­ge­ven door Sciens­a­no. Dins­dag la­gen er 173 men­sen in het zie­ken­huis in de pro­vin­cie Antwerpen. Dat zijn er 39 meer dan de week voor­dien. Het aan­tal men­sen op in­ten­sie­ve zor­gen steeg op een week tijd van 27 naar 32 en 15 men­sen wor­den be­a­demd. Dat zijn er 9 meer dan vo­ri­ge week.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium