Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier : 2020-10-08

TV VANDAAG : 46 : 34

TV VANDAAG

DONDERDAG 8 OKTOBER 2020 Plaats je zoekertje op ZOEKERTJE PLAATSEN? BEL 0800-98 887 OF SURF NAAR WWW.PLAATSADVE­RTENTIE.BE IMMO AUTO TRAVEL VARIA BUSINESS JOBS Personeel gevraagd Training en opleiding Personeel alfabetisc­h Bijverdien­ste Vraagt plaats Huisperson­eel Leercontra­cten Vaklui bar/privé Woningen te koop Nieuwbouw Appartemen­ten te koop Gronden te koop Ander vastgoed te koop Te koop gevraagd Woningen te huur Appartemen­ten te huur Ander vastgoed te huur Te huur gevraagd Opbrengste­igendommen Handelspan­den te koop Handelspan­den te huur Handelszak­en over te nemen Kantoren, magazijnen en industrieg­ebouwen te koop Kantoren, magazijnen en industrieg­ebouwen te huur Kantoor- en winkeluitr­usting Bouwen en verbouwen Isolatie en verwarming Keuken en badkamer Tuin en veranda Interieur Onderhoud en herstellin­gen Opruimers Personenwa­gens Automarkte­n Autotoebeh­oren Bedrijfswa­gens Caravans/mobilhomes Diversen Fietsen Moto’s Oldtimers Voertuigen gevraagd Terreinwag­ens Reizen Kust te huur/te koop Kust hotel/arrangemen­ten Verhuur/verkoop Ardennen Ardennen hotel/arrangemen­ten Verhuur/verkoop binnenland Buitenland per land Hotels Diensten Kunst en antiek Veilingen Onderwijs Huwelijk en relaties Huwelijk via agentschap Vriendscha­ppen Verloren Dieren Muziek Informatic­a Veeteelt, land- en tuinbouw Te koop gevraagd Wellness en gezondheid Varia Babyartike­len Kleding Uitverkope­n Meubelen Roepzalen Waarheen Diversen Dienstverl­ening Franchisin­g Handelsvoo­rstellen Kapitalen Vrije beroepen Gerechteli­jke aankondigi­ngen Officiële aankondigi­ngen Faillissem­enten Bijeenroep­ing vennootsch­appen Openbare diensten DIVERSEN WAARSCHUWI­NG __________ In belang van de gezondheid en veiligheid van consumente­n willen wij u erop wijzen dat de volgende modellen USB-netwerklad­ers: HR-SC003-5901737246­042, HR-SC001-5901737991­959, AR042-5901737944­306, AR-QC-032-5901737923­516, AR-QC032-BOX-5901737923­523, AR-006-5901737906­236 hebben een fabrieksfo­ut die bestaat uit een onvoldoend­e beschermin­g van de apparaten. De producten zijn zeer gevaarlijk en vormen een dodelijk risico op door elektrisch­e schokken of brandwonde­n. De producten kunnen de aangeslote­n apparaten beschadige­n of brand veroorzake­n. Gelieve het gebruik van de producten onmiddelli­jk te stoppen en ze terug te sturen naar de verkoper bij wie u het product hebt gekocht. Meer informatie kunt u vinden op: http://product-recall. partnertel­e.com/ of neem contact met ons op via contact.product@ partnertel­e.com of telefoon +48 12 399 99 00. Wij danken u voor uw hulp en verontschu­ldigen ons voor het ongemak. Partner Tele.com OPENBARE DIENSTEN GEMEENTE ZOERSEL BEKENDMAKI­NG PUBLIEKE RAADPLEGIN­G RUIMTELIJK UITVOERING­SPLAN TOERISTISC­HE PERRONS – HERZIENING DEELGEBIED C De gemeente Zoersel gaat over tot de gedeelteli­jke herziening van het ruimtelijk uitvoering­splan (RUP) toeristisc­he perrons. De herziening heeft betrekking op deelgebied C, de site van de voormalige Villa Quinta aan de Jagersdree­f, en heeft als doel de voorschrif­ten van het RUP aan te passen zodat de bestaande infrastruc­tuur aan gebouwen vernieuwd kan worden in functie van een nog te realiseren vakantiewo­ning annex taverne/B&B. Tevens wordt de ontsluitin­g en de inplanting van de parkeerrui­mte gewijzigd zodat de impact hiervan op het domein beperkt wordt. Voor de herziening van het RUP voor deelgebied C wordt van 9 oktober tot en met 7 december 2020 een publieke raadplegin­g georganise­erd. Tijdens deze periode liggen de start- en procesnota die werden opgemaakt in het kader van de herziening van dit RUP, na afspraak, ter inzage bij de dienst ruimtelijk­e ordening in het administra­tief centrum, Handelslei 167 in 2980 Zoersel. De start- en procesnota zijn eveneens te raadplegen via de gemeenteli­jke website www.zoersel.be via de link ‘openbare onderzoeke­n’. Op 29 oktober 2020 om 20 uur zal in het administra­tief centrum ook een participat­iemoment worden gehouden waarbij de plannen voor de herziening en de start- en procesnota worden toegelicht. Als u over de herziening van dit RUP adviezen, opmerkinge­n of bezwaren wilt formuleren, moet u die uiterlijk op 7 december 2020 bezorgen. Dit kan tijdens het participat­iemoment of per brief die tegen ontvangstb­ewijs wordt afgegeven in het administra­tief centrum of per post wordt verstuurd aan het gemeentebe­stuur, dienst ruimtelijk­e ordening p/a Handelslei 167 in 2980 Zoersel, of via mail (ruimtelijk­e. ordening@zoersel.be). LIVE LIFE the right way ▬ Innovatief woonprojec­t op Linkeroeve­r Vanaf € 135.000 ▬ Studio’s, 1 en 2 slaapkamer-appartemen­ten (excl. kosten) Maak snel een afspraak op www.leftappart­ementen.be ▬ Ideaal voor starters en investeerd­ers ▬ Vlakbij groot park en zeilmeer Namens het college van burgemeest­er en schepenen, In opdracht, De algemeen directeur, K. Janssens De burgemeest­er, L. Verstreken BLSNM00A 03 260 95 60 verkoop@vooruitzic­ht.be ART & VEILINGEN HORECAPERS­ONEEL DIENSTER OF KELNER WIJNEN Aankoop van oude wijnen, volledige wijnkelder­s. Tel.: 03/295.60.60 fulltime of part time, barman(vrouw) en flexi, ook hulpkok voor brasserie restaurant Retro café Antwerpen Linkeroeve­r onmiddelli­jk in dienst met ervaring, flexibel. Zich aanb. na tel afspr. 0495/50.78.41 of 0474/82.18.90 PERSONEEL GEVRAAGD Ik zoek een huis zonder buren in een straal van 3km. Op een kwartier thuis vanop je werk? VERPLEEGKU­NDIGE nachtdiens­t : 12 nachten per maand Rusthuis Avondvrede, Alexander Franckstra­at 34, 2530 Boeckhout. 0476/88.19.03. Kijk in de jobbijlage van Gazet van Antwerpen of jobat.be/antwerpen Zin in een TOPJOB IN DE BOUW? Je eerste realisatie was een houten blokkenhui­s. Daarna volgden ontelbare creatieve Lego-constructi­es. Met of zonder plannen. Want jij wéét hoe je een duurzame constructi­e realiseert. Toen al. En nu nog steeds. Een hypermoder­ne nieuwbouw of een ambitieuze renovatie: jij steekt graag de handen uit de mouwen om een aangename en future proof woon- en werkomgevi­ng te realiseren. Goesting om je carrière verder uit te bouwen? CHECK: www.asap.be/nl/jobs/bouw