Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vijf jon­ge­ren die 15-ja­ri­ge af­ran­se­len ge­ven zich­zelf aan

Bur­ge­mees­ter Puurs neemt maat­re­ge­len na af­ran­se­ling

- STIJN VAN DE SANDE

Een 15-ja­ri­ge jon­gen is zon­dag­na­mid­dag aan de bi­bli­o­theek van Puurs-Sint-Amands be­laagd door een groep­je jon­ge­ren. Hij werd ge­sla­gen, ge­stampt en ver­ne­derd. Er wer­den ook en­ke­le spul­len ge­sto­len. Vol­gens zijn ma­ma was het niet de eer­ste keer dat haar zoon het slacht­of­fer werd van fy­siek ge­weld. Bur­ge­mees­ter Koen Van den Heu­vel (CD&V) zegt kor­daat op te tre­den, maar on­der­tus­sen gaan de beel­den vi­raal.

De fei­ten speel­den zich zon­dag af aan de bi­bli­o­theek op de Honds­markt in PuursSint-Amands. Een 15-ja­ri­ge jon­gen werd er in een hoek ge­dre­ven door een groep­je van vijf jon­ge­ren. Het gaat om een meer­der­ja­ri­ge en vier min­der­ja­ri­gen. Hij werd op zijn knie­ën ge­dwon­gen, bij de keel ge­gre­pen en ge­duwd. Hij werd ook meer­maals ge­sla­gen en ge­stampt. Hij werd ook be­spuwd en be­dreigd en moest van zijn be­la­gers een dans­je doen. Als klap op de vuur­pijl wer­den er ook nog en­ke­le van zijn be­zit­tin­gen, waar­on­der zijn por­te­mon­nee, ge­sto­len.

De da­ders film­den het voor­val en de beel­den gin­gen vi­raal via so­ci­a­le me­dia. In­tus­sen is de vi­deo wel weer van Fa­ce­book ver­dwe­nen. De po­li­tie is een on­der­zoek ge­start naar de fei­ten. “De jon­gen heeft maan­dag aan­gif­te ge­daan en on­ze re­cher­che is be­zig met het on­der­zoek. Op ba­sis van het film­pje dat on­li­ne cir­cu­leer­de en de beel­den van de be­wa­kings­ca­me­ra’s in de buurt heb­ben we de da­ders kun­nen iden­ti­fi­ce­ren”, zegt korps­chef Jan Van de Vre­ken van de po­li­tie­zo­ne Klein-Bra­bant.

Gis­te­ren kwa­men de vijf zich­zelf aan­ge­ven. Ze wer­den op­ge­pakt en zul­len wor­den voor­ge­leid bij de rech­ter.

Ma­ma: “Al twee­de keer”

De ma­ma van het slacht­of­fer re­a­geert aan­ge­sla­gen. Vol­gens haar heeft haar zoon het voor­al men­taal zwaar na de aan­val. “Het is al de twee­de keer dat hij zo ern­stig be­laagd werd”, zegt ze. “In mei werd hij ook al in el­kaar ge­sla­gen in Bor­nem. Toen moest hij ge­o­pe­reerd wor­den om­dat hij een in­wen­di­ge bloe­ding had op­ge­lo­pen. Nu heeft hij blau­we plek­ken en een scheur­tje in zijn trom­mel­vlies, maar de men­ta­le klap is het zwaarst. Hij is enorm bang en durft voor­lo­pig niet naar school. Mijn zoon kreeg al psy­cho­lo­gi­sche on­der­steu­ning. Dit komt dus als een zo­veel­ste dreun.”

Wat de aan­lei­ding was voor het agres­sie­ve ge­drag van het groep­je jon­ge­ren is voor­lo­pig on­dui­de­lijk, maar vol­gens zijn ma­ma wordt hij al een he­le tijd zwaar ge­pest. “Een naakt­fo­to van hem is ooit bui­ten zijn wil om vi­raal ge­gaan, net zo­als bij de BV’s re­cent. Sinds­dien wordt hij daar con­ti­nu mee ge­con­fron­teerd. Hij is al een aan­tal keer van school moe­ten ver­an­de­ren om­wil­le van pes­te­rij­en en ge­weld­ple­gin­gen. Het voor­val met de foto wil hij ach­ter zich la­ten zo­dat hij kan door­gaan met zijn le­ven, maar blijk­baar zijn er be­paal­de jon­ge­ren die er ple­zier in schep­pen om hem daar­over fy­siek en ver­baal aan te pak­ken.”

Rond­uit on­toe­laat­baar

“Dit ge­drag is rond­uit on­toe­laat­baar”, zegt bur­ge­mees­ter Koen Van den Heu­vel (CD&V). “De da­ders zijn jon­ge­ren uit Puurs-Sint-Amands en Bor­nem. Ik re­ken er­op dat het ge­recht zijn werk doet, maar ik zal in­tus­sen niet aar­ze­len om zelf mijn ver­ant­woor­de­lijk­heid te ne­men. De­ze zo­mer heb­ben we en­ke­le jon­ge­ren een plaats­ver­bod op­ge­legd na­dat ze voor overlast had­den ge­zorgd op de Schel­de­kaai in SintA­mands. Mo­ge­lijk kan een soort­ge­lij­ke maat­re­gel op­nieuw een op­los­sing bie­den.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ?? De jon­gen wordt ge­mept en ge­stampt.
FOTO RR De jon­gen wordt ge­mept en ge­stampt.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium