Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Sum­mer (26) ris­keert 10 jaar voor neer­schie­ten 73-ja­ri­ge lief­des­ri­va­le

Sum­mer A. ris­keert tien jaar cel voor moord­po­ging in “on­be­grij­pe­lij­ke drie­hoeks­re­la­tie”

- MARC KLIFMAN EVE­LIEN VANTOMME

Een ou­de, rij­ke da­me, haar veel jon­ge­re ‘toy­boy’ die kick­te op geld en luxe­wa­gens en een 47 jaar jon­ge­re lief­des­ri­va­le. Het is het sce­na­rio van een bij­na fa­ta­le schiet­par­tij in het West-Vlaam­se Wiels­be­ke, waar­bij Sum­mer A. (26) twee ko­gels op slacht­of­fer Grie­tje Wie­rin­ga (73) af­vuur­de. Ze ris­keert daar­voor tien jaar ef­fec­tief, maar haar ad­vo­ca­ten vra­gen be­grip. “Dit was geen zie­ke­lij­ke ja­loers­heid, maar het ge­volg van lang­du­ri­ge ver­ne­de­rin­gen.”

Som­mi­ge rechts­za­ken zijn straf­fer dan fic­tie. De zaak-Grie­tje Wie­rin­ga is er zo een. Een bij­zon­der per­soon, dat is het min­ste wat je van haar kan zeg­gen. Van al­le hoofd­rol­spe­lers ove­ri­gens in dit ver­haal. Maar op haar 73ste heeft de van oor­sprong Frie­se da­me een be­wo­gen le­ven ach­ter de rug. Op haar ne­gen­tien­de werd ze ver­liefd op een Ita­li­aan­se za­ken­man. Ze kre­gen sa­men een doch­ter en een zoon en leef­den veer­tig jaar lang in een mooie vil­la in het re­si­den­ti­ë­le Brasschaat. “Maar ons hu­we­lijk was on­ge­zond”, ver­klaar­de ze eer­der. “Mijn man had pak­ken geld, maar zat soms maan­den in het bui­ten­land en ging vreemd.”

Grie­tje be­sloot haar lief­de ook over een an­de­re boeg te gooi­en. Twaalf jaar ge­le­den kwam in­eens Imraan A. in haar le­ven, haar tuin­man. 32 jaar oud, at­le­tisch ge­bouwd en gek op mooie hor­lo­ges en luxu­eu­ze wa­gens.

Imraan werd de ‘toy­boy’ van Grie­tje. Dat gaf hij zelf ook toe. Zij kreeg

de aan­dacht die ze wil­de, hij reed rond met Ja­gu­ars en Por­s­ches. Een win-winsi­tu­a­tie. Maar dat was bui­ten Sum­mer A. ge­re­kend, een 26-ja­ri­ge vrouw uit Tem­se die gis­te­ren in de recht­bank van Kort­rijk te­recht­stond voor de moord­po­ging op Grie­tje Wie­rin­ga.

Twee ko­gels

Een drie­tal jaar ge­le­den was A. – naast nog een aan­tal an­de­re vrou­wen – ook plots in het le­ven van tuin­man Imraan ge­ko­men. Het be­gin van al­le el­len­de, om­schreef de aan­kla­ger het tij­dens het pro­ces.

“Er ont­stond een drie­hoeks­re­la­tie die ge­doemd was om te ont­plof­fen. Die man was de steun en toe­ver­laat van slacht­of­fer Grie­tje. Emo­ti­o­neel, sek­su­eel. En hij ge­noot van de fi­nan­ci­ë­le voor­de­len. Maar Sum­mer A. kon dat niet ver­dra­gen. Laat het dui­de­lijk zijn dat die man een heel per­ver­se rol heeft ge­speeld. Door die drie­hoeks­ver­hou­ding werd A. tot wan­hoop ge­dre­ven. Ze heeft veel ver­ne­de­rin­gen on­der­gaan, maar wat ze deed, was een be­wus­te keu­ze.”

De aan­kla­ger doelt op die bij­na fa­ta­le 10e fe­bru­a­ri, in het huis van Grie­tje Wie­rin­ga. Imraan en Sum­mer

wa­ren bij haar op be­zoek toen er plots een he­vi­ge dis­cus­sie ont­stond. Sum­mer kon de lief­de tus­sen Imraan en Grie­tje niet ver­krop­pen. “Ze is naar de keu­ken ge­gaan en kwam plots te­rug met wit­te hand­schoe­nen en een wa­pen. Ze vroeg: ‘Is dit wat je wilt?’ en schoot zon­der aar­ze­len”, al­dus de aan­kla­ger. Twee ko­gels, Grie­tje ging on­mid­del­lijk te­gen de grond. “Ze is door het oog van de naald ge­kro­pen”, pleit­te haar raads­man Step­hen Schel­lin­ck.

Tien jaar cel ge­vor­derd

Ook de aan­kla­ger is over­tuigd van voor­be­dacht­heid en eist een cel­straf van tien jaar voor A., maar haar raads­lie­den pro­beer­den om be­grip te vra­gen. “Sum­mer heeft de­ze zwa­re ge­vol­gen nooit ge­wild”, zegt ad­vo­caat Fi­lip De Reu­se. “Al­les ge­beur­de in een op­wel­ling. De­ze jon­ge vrouw was een mak­ke­lij­ke prooi voor Imraan. Ze was een speel­tje voor hem, ter­wijl zij steeds ver­ne­de­rin­gen zo­als naakt­fo­to’s tus­sen de twee moest on­der­gaan. Ze heeft enorm veel spijt.”

Grie­tje Wie­rin­ga kwam niet zelf naar het pro­ces. Zij re­va­li­deert nog steeds van haar ver­won­din­gen, maar stelt het goed. Imraan A. zat een tijd­je in de cel, maar werd ui­t­ein­de­lijk bui­ten ver­vol­ging ge­steld. Sum­mer A. kent vol­gen­de maand haar straf.

 ?? FOTO KURT DESPLENTER ??
FOTO KURT DESPLENTER
 ?? FOTO KURT DESPLENTER ?? Sum­mer kon de lief­de tus­sen Grie­tje Wie­rin­ga (in­zet) en ‘toy­boy’ Imraan niet ver­krop­pen.
FOTO KURT DESPLENTER Sum­mer kon de lief­de tus­sen Grie­tje Wie­rin­ga (in­zet) en ‘toy­boy’ Imraan niet ver­krop­pen.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium