Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Klan­ten vin­den de weg niet meer naar Schip­pers­kwar­tier

Am­per klan­ten en nau­we­lijks helft pees­ka­mers is be­zet

- GREG VAN ROOSBROECK

De meest ge­rou­ti­neer­de pros­ti­tu­ees heb­ben nog maar drie klan­ten per dag. En nau­we­lijks de helft van de pees­ka­mers is be­zet. Ook het Ant­werp­se Schip­pers­kwar­tier kreunt on­der de twee­de co­ro­na­golf. “De men­sen zijn op­nieuw bang ge­wor­den.”

Het pees­ka­mer­tje van Rus­hi (34) blinkt als een pas ge­poetst ope­ra­tie­kwar­tier. Al­co­hol­gel en mond­mas­kers staan stee­vast op de ijs­kast. La­kens en hand­doe­ken wast ze de he­le dag door op zes­tig gra­den. Ze draagt ook een mond­mas­ker, van­af de eer­ste be­groe­ting tot het laat­ste adi­eu. En ze des­in­fec­teert el­ke vier­kan­te mil­li­me­ter na el­ke af­ge­werk­te klant. Met het toi­let neemt ze geen en­kel ri­si­co. Dat mag, in te­gen­stel­ling tot vroe­ger, al­leen zij nog ge­brui­ken.

Sinds de Ant­werp­se pros­ti­tu­tie­buurt mid­den ju­ni op­nieuw de deu­ren open­de, heeft Rus­hi er een hal­ve job als poets­hulp bij. Maar nu de co­rona­cur­ves lood­recht naar bo­ven gaan, is dat veel werk voor niets. Klan­ten op zoek naar een ver­zet­je ziet ze nau­we­lijks nog. Ze­ven vol­le ja­ren dienst heeft de blon­di­ne met Roe­meen­se roots in de­ze ros­se buurt. Zo droef als de laat­ste we­ken, heeft ze het nooit eer­der mee­ge­maakt.

“Vroe­ger had­den we al eens een slech­te dag”, zegt ze van­ach­ter een mond­mas­ker in voor­tref­fe­lijk Ne­der­lands. “Van­daag is el­ke dag slecht. Met wat ge­luk zie ik drie klan­ten. Ter­wijl dat op goeie da­gen, nu ja, veel meer is. Zelfs het af­ge­lo­pen week­end was he­le­maal niet druk. Ei­gen­lijk zie ik al­leen nog vas­te klan­ten. Nieu­we men­sen blij­ven thuis. Het co­ro­na­vi­rus, hè. Ze zijn op­nieuw bang ge­wor­den.”

Qua­ran­tai­ne

As­ma Chem­khi is ma­na­ger van 68 pees­ka­mers. Van­daag is daar nog maar de helft van ver­huurd. Want als de klan­ten weg­blij­ven, dan blij­ven ook de meis­jes weg. En dat kun­nen ze mak­ke­lijk. Veel meis­jes hu­ren per dag. Ze kun­nen dus snel ver­trek­ken als het wat min­der gaat. En dat doet het nu al een tijd­je.

“Het is voor­zich­tig be­gon­nen eind sep­tem­ber”, zegt As­ma.

“Maar nu is het echt erg. Ter­wijl ook wij er al­les aan doen om pros­ti­tu­tie zo vei­lig mo­ge­lijk te la­ten plaats­vin­den.” In haar bu­reau toont ze een scan­ner die de tem­pe­ra­tuur meet van elk meis­je dat de huur komt be­ta­len. “We heb­ben nog nie­mand ge­had van wie de tem­pe­ra­tuur te hoog was. En ze moe­ten da­ge­lijks ko­men be­ta­len.”

Nieu­we meis­jes uit het bui­ten­land – voor­al Roe­meen­se, goed voor 70% van de Ant­werp­se be­zet­ting – moe­ten eerst ze­ven da­gen in qua­ran­tai­ne. Pas als een test ne­ga­tief is en ze die kun­nen voor­leg­gen, kun­nen ze een ka­mer hu­ren van As­ma. “Maar toch blij­ven de klan­ten weg. Ter­wijl on­ze kos­ten blij­ven door­lo­pen, en we met de aan­koop van al­co­hol­gels en mond­mas­kers veel ex­tra kos­ten ge­maakt heb­ben.”

Drugs

As­ma be­grijpt het niet. Zelf kent ze geen en­kel meis­je dat be­smet is. Al is ze ook wel re­a­lis­tisch. “Het vi­rus zit van­daag, meer dan in maart en april, in al­le la­gen van de be­vol­king. Dan zal het ook wel in on­ze buurt zit­ten. Maar de tests die wij bin­nen­krij­gen, zijn ne­ga­tief.” Ook Rus­hi, die toe­geeft dat ze toch een beet­je bang is om het vi­rus op te lo­pen, heeft nog geen en­kel po­si­tief ge­val ge­hoord. “Ter­wijl on­ze buurt er­ger is dan een rod­del­ga­zet. Ie­der­een kent hier ie­der­een. Als hier een meis­je be­smet is, dan weet ie­der­een het.”

Het ka­bi­net van Ant­werps bur­ge­mees­ter Bart De We­ver heeft geen ge­va­li­deer­de cij­fers over be­smet­tin­gen in de pros­ti­tu­tie­buurt. “Maar er zijn ook geen alarm­sig­na­len uit de, noch­tans zeer laag­drem­pe­li­ge, ge­zond­heids­zorg daar.” Bij Vi­o­lett, de Vlaam­se hulp­or­ga­ni­sa­tie voor pros­ti­tu­ees, en Payo­ke, het op­vang­cen­trum voor slacht­of­fers van men­sen­han­del, ma­ken ze zich voor­al zor­gen over de im­pact van de­ze twee­de co­ro­na­golf op ie­der­een die seks­wer­ker is.

“Er be­staat in ons land nog steeds geen en­kel so­ci­aal vang­net voor ie­mand uit de pros­ti­tu­tie”, zegt Klaus Van­hout­te, di­rec­teur van Payo­ke. “Als de za­ken slecht gaan zo­als nu, kun­nen ze op geen en­ke­le vorm van ver­van­gings­in­ko­men of so­ci­a­le be­scher­ming re­ke­nen. Veel meis­jes gaan on­li­ne, ont­van­gen thuis, of er­ger: be­gin­nen drugs te dea­len. De­ze co­rona­cri­sis be­wijst nog maar eens dat seks­wer­kers in ons land meer dan ooit een sta­tuut moe­ten krij­gen.”

Rus­hi Pros­ti­tu­ee “Ik zie al­leen vas­te klan­ten. Nieu­we men­sen blij­ven thuis. De men­sen zijn op­nieuw bang ge­wor­den, hè.”

 ??  ??
 ??  ??
 ?? FOTO GRVR ?? As­ma Chem­khi is ma­na­ger van 68 pees­ka­mers. Ze staat bij de scan­ner die de tem­pe­ra­tuur moet me­ten van ie­der­een die haar bu­reau bin­nen­komt.
FOTO GRVR As­ma Chem­khi is ma­na­ger van 68 pees­ka­mers. Ze staat bij de scan­ner die de tem­pe­ra­tuur moet me­ten van ie­der­een die haar bu­reau bin­nen­komt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium