Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Twee­de vijf­ge­slacht in 25 jaar

Ge­boor­te doch­ter Léo zorgt voor uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­tie in Mol­se fa­mi­lie

- ANNELIES FRE­DE­RICKX

Han­ne Huys­mans en Jan Tour­nier wer­den woens­dag de trot­se ou­ders van doch­ter­tje Léo. De ge­boor­te van de klei­ne spruit be­te­ken­de een nieu­we mijl­paal voor de fa­mi­lie, want na ma­ma Han­ne, 26 jaar ge­le­den, maakt ook doch­ter Léo deel uit van een vijf­ge­slacht.

“Een vijf­ge­slacht is uit­zon­der­lijk, maar bij ons ge­beurt dit nu voor de twee­de ge­ne­ra­tie op rij en we zijn bo­ven­dien tel­kens de eerst­ge­bo­re­ne. Er is dus nooit vals ge­speeld, wat het nog meer bij­zon­der maakt”, ver­telt oma Hei­di Phi­lip­sen (49) vol trots. “We zijn blijk­baar een sterk ge­slacht. Mijn moe­der Bet­ty De­kin­der is mo­men­teel 70 en Ju­li­en­ne Ter­ryn, mijn groot­moe­der en dus de bet­over­groot­moe­der van Léo, telt 94 len­tes. Ze doet daar­mee trou­wens be­ter dan Bertha Des­cen­d­re, de vo­ri­ge ma­ter fa­mi­li­as, die ui­t­ein­de­lijk 93 werd. Ze stierf he­laas bij­na met­een na de ge­boor­te van mijn doch­ter. We kon­den toen ge­luk­kig wel nog foto’s ma­ken van het vijf­ge­slacht, maar een twee­de fo­to­shoot heeft ze niet meer ge­haald.”

Af­ge­lo­pen vrij­dag gin­gen Léo, Han­ne, Hei­di en Bet­ty naar wzc Wit­te Me­ren in Mol voor al­weer een uniek fo­to­mo­ment. “Ju­li­en­ne ver­blijft al eni­ge tijd in het woon­zorg­cen­trum, maar via kaart­jes en de ver­ple­ging hiel­den we haar de voor­bije we­ken en maan­den op de hoog­te van de zwan­ger­schap. We wis­ten im­mers dat er een nieuw vijf­ge­slacht in de maak was en dat heb­ben we vrij­dag met­een ver­eeu­wigd. Pa­pa Jan re­ken­de ei­gen­lijk op een zoon, maar wij hoop­ten na­tuur­lijk stie­kem dat het een meis­je werd. Het res­tau­rant van Jan, Cucha­ra in Lom­mel, heeft trou­wens twee ster­ren, maar nu heeft hij er een der­de ster­re­tje bij.”

Een ech­te ver­kla­ring voor dit twee­de vijf­ge­slacht op rij heeft Hei­di Phi­lip­sen niet. “Of het aan de on­der­grond ligt, weet ik niet, maar we zijn wel al­le­maal van Mol af­kom­stig. Ik denk niet dat dit er iets mee te ma­ken heeft, maar we zijn wel echt een sterk ge­slacht. Ju­li­en­ne was zelf­stan­di­ge en ze heeft ja­ren­lang hard ge­werkt. Vol­gens haar word je van wer­ken oud. We heb­ben trou­wens al­le­maal best wel zwa­re jobs, maar we ge­nie­ten ook op tijd. Daar­door is on­ze fa­mi­lie heel erg clo­se.”

Zeer uit­zon­der­lijk

Dr. Lu­cien De Cock, ge­ri­a­ter en ex­pert op het ge­bied van vijf­ge­slach­ten, re­a­geert ver­baasd op het nieuws uit Mol. “Ik kan mij niet her­in­ne­ren dat ik in mijn

Hei­di Phi­lip­sen Oma van Léo “Een vijf­ge­slacht is so­wie­so uit­zon­der­lijk, maar bij ons ge­beurt dit nu voor de twee­de ge­ne­ra­tie op rij en we zijn bo­ven­dien tel­kens de eerst­ge­bo­re­ne.”

veer­tig­ja­ri­ge car­ri­è­re ooit een vijf­ge­slacht in de twee­de ge­ne­ra­tie heb mee­ge­maakt. Vijf­ge­slach­ten ko­men wel va­ker voor dan vroe­ger, maar met één of twee per jaar, blijft het toch een spe­ci­a­le ge­beur­te­nis. Dat er nu voor de twee­de ge­ne­ra­tie op rij een vijf­ge­slacht ge­vormd werd, is echt uit­zon­der­lijk. Dat het hier om twee vrou­we­lij­ke vijf­ge­slach­ten gaat, is wel nor­maal. Ik ken trou­wens ook geen en­kel man­ne­lijk vijf­ge­slacht. Vrou­wen le­ven ge­mid­deld vijf of zes jaar lan­ger dan man­nen, maar dan nog is het ge­ne­tisch be­paald. Bij een vijf­ge­slacht denkt men mis­schien au­to­ma­tisch aan 100ja­ri­gen, maar dat is een mis­vat­ting. Uit on­der­zoek maak­te ik op dat de bet­over­groot­moe­ders ge­mid­deld tus­sen 91 en 93 jaar oud zijn.”

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? FOTO RR ?? Vijf­ge­slacht Léo, Han­ne, Bet­ty, Ju­li­en­ne en Hei­di. Op de schoot van bet­over­groot­moe­der Ju­li­en­ne de foto van het eer­ste vijf­ge­slacht in de fa­mi­lie.
FOTO RR Vijf­ge­slacht Léo, Han­ne, Bet­ty, Ju­li­en­ne en Hei­di. Op de schoot van bet­over­groot­moe­der Ju­li­en­ne de foto van het eer­ste vijf­ge­slacht in de fa­mi­lie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium