Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

So­mers splitst pro­vin­cie op in drie re­gio’s: Ant­wer­pen, Kem­pen en Ri­vie­ren­land

Mi­nis­ter So­mers splitst pro­vin­cie Ant­wer­pen in drie om or­de op za­ken te stel­len in woud van sa­men­wer­kin­gen

- DIRK HENDRIKX

De Vlaam­se re­ge­ring splits de pro­vin­cie Ant­wer­pen op in drie ‘referentie­regio’s’: Ant­wer­pen, Ri­vie­ren­land en Kem­pen. “Al­le sa­men­wer­kings­ver­ban­den tus­sen de ge­meen­ten zul­len op ter­mijn bin­nen die re­gio’s plaats­vin­den”, zegt be­voegd mi­nis­ter Bart So­mers. Hij geeft zelf de voor­keur aan de naam ‘Ri­vie­ren­land’ bo­ven ‘re­gio Me­che­len’, “zo­dat al­le ge­meen­ten zich ge­lijk­waar­dig voe­len”.

De gloed­nieu­we kaart met de referentie­regio’s is vrij­dag goed­ge­keurd door de Vlaam­se re­ge­ring. “Maar ze is nog niet de­fi­ni­tief”, zegt mi­nis­ter van Bin­nen­lands Be­stuur Bart So­mers (Open Vld). “Er is al veel over­leg ge­weest, maar de gou­ver­neurs gaan nu nog eens de bur­ge­mees­ters con­sul­te­ren. Er zijn al­tijd ge­meen­ten in grens­ge­bied die het mis­schien an­ders wil­len. Voor mij mo­gen het ook veer­tien of vijf­tien re­gio’s wor­den voor heel Vlaan­de­ren in plaats van de­ze der­tien. Te­gen be­gin vol­gend jaar moe­ten de kno­pen zijn door­ge­hakt.”

De nieu­we struc­tu­re­ring van Vlaan­de­ren roept vra­gen op. Zo­als:

Waar­om?

Bart So­mers: Het lo­ka­le ni­veau is de eer­ste en sterk­ste be­stuurs­laag. Met de Vlaam­se re­ge­ring wil­len we dat ni­veau nog ver­ster­ken. Door fi­nan­ci­ë­le steun, denk aan het over­ne­men van de pen­si­oen­last, door fu­sies en door de re­gio’s. Gro­te­re ge­meen­tes heb­ben meer ca­pa­ci­teit om din­gen te doen. In Ne­der­land is de ge­mid­del­de ge­meen­te dub­bel zo groot als bij ons, in De­n­e­mar­ken zelfs drie keer gro­ter. Ui­t­ein­de­lijk zou­den we van drie­hon­derd ge­meen­ten tot 150 moe­ten ko­men.

Waar­om dan nog bo­ven­lo­ka­le re­gio’s?

Sa­men­wer­king tus­sen ge­meen­ten ver­groot de ca­pa­ci­teit nog meer. In de co­rona­cri­sis zou je bij­voor­beeld lo­kaal con­tact­on­der­zoek kun­nen or­ga­ni­se­ren per referentie­regio. Maar van­daag zit je nog met een lap­pen­de­ken van maar liefst 2.229 sa­men­wer­kings­ver­ban­den over heel Vlaan­de­ren, een klu­wen waar­in een kat haar jon­gen niet te­rug­vindt, met daar­in af­val­in­ter­com­mu­na­les, ver­voer­re­gio’s, zo­nes voor po­li­tie, brand­weer of eer­ste­lijns­zorg, zo­nes voor CAW’s of so­ci­a­le huis­ves­ting, re­gi­o­na­le land­schap­pen en­zo­voort. Ge­mid­deld heeft een ge­meen­te 68 sa­men­wer­kings­ver­ban­den. Toen Geert Bour­geois (N-VA) in 2012 een scree­ning liet uit­voe­ren, bleek Turn­hout de kroon te span­nen met meer dan 150. Er zijn gro­te en klei­ne in­ter­com­mu­na­les, som­mi­ge ver­ban­den heb­ben een ei­gen ad­mi­ni­stra­tie, an­de­re niet.

Heeft dit ook te ma­ken met de vroe­ge­re op­hef over zo veel be­taal­de man­da­ten in al die on­door­zich­ti­ge in­ter­lo­ka­le struc­tu­ren?

Ja, in die sa­men­wer­kings­ver­ban­den zijn het niet nood­za­ke­lijk de meest ge­schik­te per­so­nen die een func­tie krij­gen, soms wor­den pos­ten ver­deeld tus­sen par­tij­en of krijgt een po­li­ti­cus een man­daat als troost­prijs. Het over­zicht ont­breekt en het kan trans­pa­ran­ter, met veel min­der en goed­ko­per. We gaan ein­de­lijk or­de op za­ken stel­len in het woud van sa­men­wer­kin­gen.

Waar­om de­ze der­tien re­gio’s?

Ge­mid­deld heb­ben ze een half mil­joen in­wo­ners en ver­e­ni­gen ze twin­tig tot 25 twin­tig ge­meen­tes die vaak al nauw sa­men­wer­ken. Voor som­mi­ge ge­meen­ten kun je nog dis­cus­si­ë­ren, zo­als Nij­len: dat is voor een deel op de Kem­pen ge­richt, voor een deel op Ri­vie­ren­land. Er komt ove­ri­gens géén nieu­we be­stuurs­laag bij: het zijn de bur­ge­mees­ters zelf die het stuur in han­den krij­gen.

Hoe gaat het ver­der in zijn werk?

Als de kaart is af­ge­klopt, zal Vlaan­de­ren wat van bo­ven­uit kan ver­an­de­ren ook ef­fec­tief aan­pas­sen aan de nieu­we kaart. En el­ke nieu­we sa­men­wer­king zal bin­nen een re­gio moe­ten ge­beu­ren. Voor in­ter­com­mu­na­les die van on­der­uit, van­uit de ge­meen­tes ge­stuurd wor­den, zal het meer tijd vra­gen. Daar zit je met sta­tu­ten en pro­ce­du­res. Let wel: niet el­ke ge­meen­te moet met el­ke an­de­re ge­meen­te sa­men­wer­ken in een re­gio. We han­te­ren het ma­troesj­ka­mo­del, met klei­ne­re zo­nes zo­als de po­li­tie­zo­nes bin­nen de re­gio’s.

Op­val­lend: zeg niet ‘re­gio Me­che­len’, maar ‘Ri­vie­ren­land’.

Dat is een ge­o­gra­fi­sche en his­to­ri­sche term die ver­wijst naar de ri­vie­ren in de streek – Dij­le, Ne­te, Zen­ne, Ru­pel … – en die al ge­bruikt wordt voor bij­voor­beeld een brand­weer­zo­ne. Ik ben ti­tel­voe­rend bur­ge­mees­ter van Me­che­len, maar we heb­ben er be­wust voor ge­ko­zen om niet de naam van de stad te ge­brui­ken, wel van de streek, zo­dat al­le ge­meen­te­lij­ke part­ners zich ge­lijk­waar­dig voe­len.

Bart So­mers Mi­nis­ter Bin­nen­lands Be­stuur “Het over­zicht ont­breekt en het kan trans­pa­ran­ter, met veel min­der en goed­ko­per. We gaan ein­de­lijk or­de op za­ken stel­len in het woud van sa­men­wer­kin­gen.”

 ??  ??
 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium