Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ilya (23) redt 120 ki­lo zwaar hang­buik­zwijn May­bel­lie van ver­drin­kings­dood

Ilya (23) redt 120 ki­lo zwaar hang­buik­zwijn May­bel­lie van ver­drin­kings­dood

- DIMITRI BERLANGER

Aan een wo­ning op de Ver­beet­weg in Zemst speel­den zich ha­che­lij­ke ta­fe­re­len af. Huis­var­ken­tje May­bel­lie suk­kel­de er met haar 120 ki­lo­gram par­does de vij­ver in. Ilya Ser­geys (23) twij­fel­de geen se­con­de en sprong in het wa­ter om het dier van zijn vrien­din drij­ven­de te hou­den. Twin­tig uit­put­ten­de mi­nu­ten la­ter werd hij af­ge­lost. Bei­de on­der­koel­de ‘slacht­of­fers’ stel­len het goed.

Het voor­val speel­de zich af rond 10.15u. “We wa­ren op het ge­mak door de tuin aan het wan­de­len met haar eten”, ver­telt Ilya. “Ze was dui­de­lijk heel en­thou­si­ast om haar ont­bijt te krij­gen en kwam op mij af ge­sprint. He­laas is ze daar­bij in de vij­ver ge­suk­keld. Dat ging ge­paard met een hels ge­krijs. May­bel­lie ge­raak­te niet op ei­gen kracht uit het wa­ter, dus heb ik vlie­gens­vlug mijn kle­ren uit­ge­trok­ken en ben ik in mijn on­der­broek in de vij­ver ge­spron­gen. Het was echt on­ge­loof­lijk koud, met wa­ter van acht gra­den. Het was dus ste­vig bib­be­ren. De vij­ver is zo’n 1,5 me­ter diep.”

Ilya moest al zijn krach­ten aan­spre­ken om het beest van 120 ki­lo­gram min of meer drij­ven­de te hou­den. “We heb­ben echt al­les ge­pro­beerd. De lad­der die we on­der haar borst scho­ven, was niet lang ge­noeg. Een vrien­din pro­beer­de te­gen­ge­wicht te bie­den door er aan één kant op te gaan zit­ten. Ik­zelf pro­beer­de on­der­tus­sen al­les om haar ach­ter­lijf om­hoog te hou­den. We heb­ben haar zelfs in een hand­doek ge­wik­keld en er­aan zit­ten trek­ken, maar dat mocht al­le­maal niet veel ba­ten.”

De hulp­dien­sten wa­ren na twin­tig mi­nu­ten ter plek­ke. “Dat was geen mo­ment te vroeg. Te­gen dan was ik echt on­der­koeld en fy­siek uit­ge­put. Een van de brand­weer­lui sprong di­rect in het wa­ter om mij af te los­sen. Ik was al wat ver­suft en be­sef­te niet goed meer wat er al­le­maal aan het ge­beu­ren was. Ze heb­ben mij op het dro­ge ge­trok­ken en heb­ben zich di­rect om mij be­kom­merd.”

“Ik heb toer­tjes moe­ten wan­de­len om de door­stro­ming van mijn bloed in mijn te­nen en le­de­ma­ten te ver­ze­ke­ren. In de am­bu­lan­ce heb­ben ze mij eerst on­der­zocht en daar­na heb­ben ze mij voor de ze­ker­heid toch maar naar het AZ Jan Por­taels ge­bracht, waar al­les in or­de bleek te zijn. Er wa­ren heel wat die­ren­lief­heb­bers op de spoed­af­de­ling. Ze snap­ten mijn keu­ze dan ook om, met ge­vaar voor ei­gen ge­zond­heid, het var­ken­tje ach­ter­na te gaan.”

Ker­sen­pit­kus­sen­tjes

De brand­weer haal­de het var­ken ui­t­ein­de­lijk met be­hulp van een lad­der, brand­weerslan­gen en veel fy­sie­ke kracht uit het wa­ter. “May­bel­lie is in goe­de ge­zond­heid. We heb­ben haar in de­ken­tjes ge­wik­keld en met ker­sen­pit­kus­sen­tjes en ra­di­a­to­ren op tem­pe­ra­tuur ge­bracht, want ze heeft nog een paar uur zit­ten ril­len. Ze krijgt dus veel warm­te en wordt om­ge­ven door de fa­mi­lie. Ze is dus heel blij (lacht). Ik­zelf ben wel heel moe nu. Ik ga toch een beet­je rus­ten en nog een goed kof­fie­tje drin­ken van­mid­dag.”

Een der­ge­lij­ke es­ca­pa­de is niet voor her­ha­ling vat­baar, be­seft Ilya. “Ik heb niet de kracht om dit nog een twee­de keer vol te hou­den. We gaan so­wie­so de om­hei­ning re­pa­re­ren die ze ka­pot­ge­maakt heeft en zor­gen dat ze weer vei­lig op­ge­slo­ten zit.”

Ilya Ser­geys (23) Red­der van het hang­buik­zwijn “Ik heb toer­tjes moe­ten wan­de­len om de door­stro­ming van mijn bloed in mijn te­nen en le­de­ma­ten te ver­ze­ke­ren.”

 ?? FOTO DBG ??
FOTO DBG
 ?? FOTO DBG ?? Ilya en May­bel­lie ko­men te­rug op krach­ten na hun ha­che­lijk avon­tuur.
FOTO DBG Ilya en May­bel­lie ko­men te­rug op krach­ten na hun ha­che­lijk avon­tuur.
 ?? FOTO DBG ?? May­bel­lie suk­kel­de met haar 120 ki­lo­gram de vij­ver in
FOTO DBG May­bel­lie suk­kel­de met haar 120 ki­lo­gram de vij­ver in

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium