Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bart De We­ver op naar 2024

- Dirk Hendrikx Re­dac­teur brie­ven@gva.be

Nee, nie­mand bij de N-VA daagt Bart De We­ver uit als par­tij­voor­zit­ter. Hij is dus de eni­ge kan­di­daat om zich­zelf op te vol­gen en er nog een ter­mijn van drie jaar bij te doen. De kans is ook groot dat hij in 2023 nog even aan­blijft. Dan is hij in 2024 op weg naar zijn twin­tig­ja­rig ju­bi­le­um als par­tij­voor­zit­ter. In dat jaar zijn het na­me­lijk op­nieuw ver­kie­zin­gen en nie­mand bij de par­tij trekt in twij­fel dat De We­ver nog steeds het on­be­twis­te elec­to­ra­le boeg­beeld is. Of het moet tot een con­struc­tie ko­men met een an­de­re voor­zit­ter die op de win­kel past en De We­ver als lijst­trek­ker of kan­di­daat­pre­mier.

Het is het lot van een op­po­si­tie­par­tij dat ze al­tijd een beet­je in de wacht­ka­mer zit en voor de N-VA is dat niet an­ders. 2024 is de nieu­we ho­ri­zon. Dan moet het ge­beu­ren. De jong­ste opi­nie­pei­ling kan de Vlaam­s­na­ti­o­na­lis­ten moed ge­ven. Ze gaan weer licht­jes voor­uit. Ze moe­ten wel het Vlaams Be­lang bo­ven zich dul­den als groot­ste Vlaam­se par­tij, maar ko­men sa­men met het Vlaams Be­lang wel aan een Vlaams-na­ti­o­na­lis­ti­sche meer­der­heid. Op de vraag: door wie voelt u zich het best ver­te­gen­woor­digd, wint Bart De We­ver voor Alexan­der De Croo en Tom Van Grie­ken.

Die meer­der­heid speelt al­leen in Vlaan­de­ren, niet fe­de­raal. Leu­vens po­li­ti­co­loog Bart Mad­dens noemt dat in

Knack pro­ble­ma­tisch. Er zijn el­ders in Eu­ro­pa min­der­heids­re­ge­rin­gen, maar die moe­ten voor wets­voor­stel­len tel­kens een meer­der­heid vin­den in het par­le­ment. De Vlaam­se min­der­heid in de fe­de­ra­le re­ge­ring hoeft dat ui­ter­aard niet te doen in het Vlaams Par­le­ment. An­de­re po­li­ti­co­lo­gen wij­zen er­op dat min­der­he­den in één taal­groep vaak voor­ko­men in ons land. In hun op­tiek kan Bel­gië nog per­fect als één de­mo­cra­tie wor­den ge­zien en een co­a­li­tie met een meer­der­heid van ze­tels over heel het par­le­ment is dan al­tijd le­gi­tiem.

Maar dat gaat voor­bij aan de vast­stel­ling dat we in­tus­sen zes staats­her­vor­min­gen heb­ben ge­had en dat de drie ge­wes­ten een steeds gro­te­re au­to­no­mie heb­ben en een heel ei­gen po­li­tie­ke dy­na­miek. De twee groot­ste par­tij­en aan Vlaam­se kant be­staan niet eens aan de an­de­re kant van de taal­grens. Dan wringt het toch om na ver­kie­zin­gen die re­a­li­teit te ne­ge­ren en net te doen als­of we één po­li­tie­ke en­ti­teit vor­men van Knok­ke tot Aar­len. Ook bij de an­de­re par­tij­en is er dat be­sef: de schroom om het te doen zon­der meer­der­heid in een taal­groep wordt gro­ter. Aan Vlaam­se kant moest voor­al daar­om de CD&V er per se bij: zo is er bij­na een Vlaam­se meer­der­heid. Dat is een zwak­te­bod: bij­na-meer­der­he­den zijn voor­als­nog geen staat­kun­dig be­grip.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium