Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

DE ANT­WERP­SE PRO­VIN­CI­A­LE CRI­SIS­CEL DOOR­GE­LICHT

Vijf dis­ci­pli­nes wor­den ver­te­gen­woor­digd

-

Sinds 11 maart ver­ga­dert de Ant­werp­se Pro­vin­ci­a­le Cri­sis­cel on­der lei­ding van gou­ver­neur Ca­thy Berx meer­de­re ke­ren per week, soms zelfs da­ge­lijks, over de epi­de­mi­o­lo­gi­sche si­tu­a­tie. De cel kan bij­ko­men­de maat­re­ge­len ne­men bo­ven­op de fe­de­ra­le coronamaat­regelen. Wie maakt er pre­cies deel uit van de­ze cri­sis­cel? Gou­ver­neur Berx legt uit.

“Bin­nen de cri­sis­cel wor­den vijf dis­ci­pli­nes ver­te­gen­woor­digd”, legt Berx uit. “De brand­weer, de me­di­sche dis­ci­pli­ne, de po­li­tie, de lo­gis­tie­ke dis­ci­pli­ne – dat zijn de ci­vie­le be­scher­ming en het le­ger – en de com­mu­ni­ca­tie­dis­ci­pli­ne. Daar­naast heb je ook de nood­plan­nings­co­ör­di­na­to­ren die de bur­ge­mees­ters bij­staan voor al­le za­ken die met cri­sis­be­heer te ma­ken heb­ben. Tot slot neemt de di­rec­teur van de fe­de­ra­le dienst nood­plan­ning deel aan on­ze over­leg­mo­men­ten.”

In de hui­di­ge cri­sis is het van­zelf­spre­kend dat de me­di­sche dis­ci­pli­ne de be­lang­rijk­ste rol speelt. “Nor­maal ge­zien wordt de­ze dis­ci­pli­ne ver­te­gen­woor­digd door de fe­de­ra­le ge­zond­heids­in­spec­teur. Om­dat we in een sa­ni­tai­re cri­sis zit­ten, ne­men ook de ver­te­gen­woor­di­gers van de eer­ste­lijns­zo­nes in on­ze pro­vin­cie deel aan het cri­sis­over­leg.”

De eer­ste­lijns­zo­nes schet­sen een breed beeld van de me­di­sche en lo­ka­le si­tu­a­tie ter plaat­se in de scho­len, sport­clubs, de pro­ble­men met de toe­pas­sing van re­gels op het ter­rein, en­zo­voort. “De art­sen van het Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid die on­der meer in­staan voor de con­tac­top­spo­ring,

de si­tu­a­tie in de woon­zorg­cen­tra, en de op­vol­ging van de thui­s­iso­la­tie en qua­ran­tai­ne ne­men deel aan het over­leg. De fe­de­ra­le ge­zond­heids­in­spec­teur geeft op zijn beurt meer in­for­ma­tie over de druk op het zorg­per­so­neel, even­tu­e­le te­kor­ten aan be­scher­mings­mid­de­len en de si­tu­a­tie in de zie­ken­hui­zen.”

Voor al­le dis­ci­pli­nes wordt ge­checkt hoe het staat met de per­so­neels­be­zet­ting: zijn er veel men­sen ziek ge­wor­den of niet aan­we­zig we­gens zorg voor an­de­ren?

Bur­ge­mees­ters

“Na­dien geeft de po­li­tie een over­zicht van de hand­ha­ving: waar wa­ren er over­tre­din­gen? Denk aan feest­jes, sa­men­scho­lin­gen, het niet-cor­rect dra­gen van mond­neus­mas­kers op plaat­sen waar het ri­si­co op be­smet­ting groot is, maar ook aan de im­pact van de co­rona­cri­sis op in­tra­fa­mi­li­aal ge­weld. De com­mu­ni­ca­tie­dis­ci­pli­ne geeft tot slot een om­ge­vings­ana­ly­se: hoe wordt er op so­ci­a­le me­dia ge­re­a­geerd op de be­staan­de maat­re­ge­len.” Berx hoort we­ke­lijks de bur­ge­mees­ters uit de pro­vin­cie over de even­tu­e­le pro­ble­men op hun ter­rein. “Zij ma­ken geen deel uit van de pro­vin­ci­a­le cri­sis­cel”, zegt ze. “Ver­der sta ik in nauw con­tact met vi­ro­lo­gen, On­der­wijs Vlaan­de­ren en be­lang­rij­ke or­ga­ni­sa­ties als Vo­ka en Ho­re­ca Vlaan­de­ren. Wan­neer we al­le za­ken door­lo­pen heb­ben, be­slis­sen we of we bij­ko­men­de maat­re­ge­len ne­men bo­ven­op de fe­de­ra­le coronamaat­regelen”, legt Berx uit. “We be­rei­den sa­men de be­sluit­vor­ming voor, maar fi­naal be­slis ik.”

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium