Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Wel­licht geen bij­ko­men­de pro­vin­ci­a­le maat­re­ge­len

-

Of er de­ze week nog bij­ko­men­de pro­vin­ci­a­le maat­re­ge­len vol­gen, zal blij­ken uit het over­leg. Maar dat is niet zo waar­schijn­lijk. Ant­werps gou­ver­neur Ca­thy Berx ver­wacht op fe­de­raal ni­veau ex­tra be­lang­rij­ke stap­pen. De lang­ver­wach­te co­ro­na­ba­ro­me­ter is zo goed als klaar en wordt vrij­dag op het Overlegcom­ité voor­ge­steld. “Dan is het niet wijs om op pro­vin­ci­aal ni­veau een voor­af­na­me te doen op wat er la­ter in de week op fe­de­raal ni­veau wordt be­slist”, zegt Berx. “Ik wil me nu rich­ten op wat be­ter op punt moet staan te­gen dat het aan­tal be­smet­tin­gen sterk te­rug­ge­dron­gen is. Dat moet dank­zij een col­lec­tie­ve ge­drags­wij­zi­ging. Die is nood­za­ke­lijk.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium