Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Eu­ro­pa be­paalt voort­aan of land oran­je of rood kleurt

-

De Eu­ro­pe­se lid­sta­ten gaan voort­aan één ma­nier han­te­ren om te be­pa­len hoe groot het co­ro­na­ri­si­co is in de ver­schil­len­de lan­den. Nu kan het zijn dat Bel­gië een land rood kleurt, ter­wijl Ne­der­land dat­zelf­de land als oran­je ziet, met al­le ver­war­ring van dien voor on­der meer toe­ris­ten van bei­de lan­den. Con­creet komt er één kaart, waar­bij al­le lan­den door Eu­ro­pa op ba­sis van een aan­tal vas­te pa­ra­me­ters rood, oran­je of groen wor­den in­ge­kleurd.

For­se stij­ging

Een land kleurt bij­voor­beeld oran­je wan­neer er on­der meer tus­sen de 25 en 50 be­ves­tig­de ge­val­len per 100.000 in­wo­ners zijn.

Ook het aan­tal uit­ge­voer­de tests speelt mee, net als de po­si­ti­vi­teits­ra­tio, het per­cen­ta­ge positieve tests.

De co­de rood wordt dan weer van kracht van­af on­der meer 50 be­smet­tin­gen per 100.000 in­wo­ners. Dat doet met­een ver­moe­den dat erg veel lan­den rood zul­len kleu­ren op de Eu­ro­pe­se kaart, ge­let op de for­se stij­ging van het aan­tal be­smet­tin­gen in heel Eu­ro­pa.

Er is af­ge­spro­ken dat de Eu­ro­pe­se kleur­kaart een­maal per week wordt ge­pu­bli­ceerd, 24 uur voor de nieu­we kleur­co­des ook ef­fec­tief in­gaan. De Eu­ro­pe­se lid­sta­ten be­pa­len wel nog zelf wel­ke reis­be­per­kin­gen en an­de­re maat­re­ge­len wor­den op­ge­legd wan­neer een land rood of oran­je kleurt. Zo kan het zijn dat Bel­gen nog steeds een re­cen­te co­ro­na­test moe­ten kun­nen voor­leg­gen wan­neer ze naar Ita­lië af­rei­zen. Of dat Bel­gen die uit een ro­de zo­ne te­rug­ke­ren an­de­re maat­re­ge­len moe­ten na­le­ven dan bij­voor­beeld Ne­der­land­se toe­ris­ten.

De al­ler­eer­ste kaart met de nieu­we Eu­ro­pe­se kleur­co­de wordt la­ter de­ze week ge­pu­bli­ceerd op de web­si­te van het Eu­ro­pe­se cen­trum voor ziek­te­pre­ven­tie en -be­strij­ding (ECDC).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium