Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Groen-voor­zit­ster Mey­rem Al­ma­ci voor­lo­pig in qua­ran­tai­ne

Kin­de­ren kwa­men thuis van school met koorts

-

Groen-voor­zit­ster Mey­rem Al­ma­ci zit thuis in Ant­wer­pen in voor­lo­pi­ge qua­ran­tai­ne na­dat haar twee kin­de­ren van school wa­ren thuis­ge­ko­men met koorts.

Dat nieuws werd door de po­li­tie­ke di­rec­teur van de par­tij, Bog­dan Van­den Berg­he, be­kend­ge­maakt op het kop­stuk­ken­de­bat van het

Mey­rem Al­ma­ci.

Li­be­raal Vlaams Stu­den­ten­ver­bond in Ant­wer­pen. Hij moest Al­ma­ci op het laat­ste mo­ment ver­van­gen.

Aan de UAnt­wer­pen ging gis­te­ren­avond het jaar­lijks ope­nings­de­bat van het Li­be­raal Vlaams Stu­den­ten­ver­bond (LVSV) door. Ook Mey­rem Al­ma­ci was voor­af aan­ge­kon­digd, maar zij moest op het laat­ste mo­ment af­zeg­gen.

Vol­gens Bog­dan Van­den Berg­he kwa­men de twee kin­de­ren van Al­ma­ci met koorts van school en moe­ten zij een co­ro­na­test krij­gen. In af­wach­ting moet ook Al­ma­ci zelf in voor­lo­pi­ge qua­ran­tai­ne. Als Ant­wer­pe­naar werd Van­den Berg­he aan­ge­duid als last mi­nu­te ver­van­ger.

Mey­rem Al­ma­ci is ove­ri­gens niet het eni­ge kop­stuk dat ver­stek liet gaan voor het de­bat in Ant­wer­pen. Sp.a-voor­zit­ter Con­ner Rous­se­au werd ver­van­gen door Ka­mer­frac­tie­leid­ster Me­lis­sa De­prae­te­re. Bij Open Vld werd voor­zit­ter Eg­bert La­chaert ver­van­gen door de Vlaam­se frac­tie­lei­der Wil­lem-Fre­de­rik Schiltz.

 ?? FOTO BELGA ??
FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium