Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Ka­tho­liek on­der­wijs dreigt met ju­ri­di­sche stap­pen te­gen eind­ter­men

-

Het ka­tho­liek on­der­wijs is ver­nie­ti­gend voor de nieu­we eind­ter­men voor de twee­de en der­de graad van het mid­del­baar. Die zijn af­ge­lo­pen vrij­dag goed­ge­keurd door de re­ge­ring, maar vol­gens top­man Lie­ven Boe­ve zijn ze een be­drei­ging voor de on­der­wijs­kwa­li­teit. “Als er geen aan­pas­sin­gen ko­men, stap­pen we naar het Grond­wet­te­lijk Hof”, zegt hij.

Eind­ter­men leg­gen vast wel­ke leer­stof al­le scho­lie­ren mi­ni­maal moe­ten be­heer­sen. Al­les leek koek en ei toen de Vlaam­se re­ge­ring ze vo­ri­ge vrij­dag, na twee jaar werk, goed­keur­de. “Aan­ge­scherp­te eind­ter­men se­cun­dair on­der­wijs leg­gen de lat ho­ger”, klonk het tri­om­fan­te­lijk in een pers­be­richt van mi­nis­ter van On­der­wijs Ben Weyts (N-VA). Ach­ter­lig­gen­de

bood­schap: ein­de­lijk komt er een ant­woord op de da­len­de on­der­wijs­kwa­li­teit.

Het ka­tho­liek on­der­wijs stuur­de dins­dag een nieuws­brief naar al haar le­den waar­in het de eind­ter­men een ern­sti­ge in­breuk op de vrij­heid van het on­der­wijs noemt en een gro­te be­drei­ging voor de on­der­wijs­kwa­li­teit. “Er zijn er nu ge­woon te veel. Het ge­volg is dat leer­lin­gen van al­les een beet­je zul­len ken­nen en niets meer gron­dig”, zegt Boe­ve.

Leer­krach­ten wor­den her­leid tot een soort band­wer­kers in dienst van de over­heid, luidt een an­de­re kri­tiek. Het ge­volg? “Al­le scho­len gaan op el­kaar lij­ken”, zegt Boe­ve. “Er mag ge­rust een ver­schil zijn. Ou­ders moe­ten kun­nen kie­zen. Dit raakt aan de vrij­heid van on­der­wijs. Als er geen aan­pas­sin­gen ko­men, dan rest ons geen an­de­re keu­ze dan naar het Grond­wet­te­lijk Hof te stap­pen.”

Ben Weyts zegt ver­rast te zijn door “de plot­se de­mar­che”. “De op­mer­kin­gen die nu op­eens op­dui­ken kun­nen in al­le open­heid wor­den be­spro­ken tij­dens een hoor­zit­ting in het Vlaams Par­le­ment”, zegt hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium