Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

“Co­ro­na leg­de een di­gi­ta­le kloof bloot en die moe­ten we dich­ten”

Te­le­net geeft in­ter­net voor 5 eu­ro per maand aan 10.000 kans­ar­me ge­zin­nen

- STIJN VAN DE SANDE

In­ter­ne­t­ope­ra­tor Te­le­net start in de­cem­ber met een proef­pro­ject om ook kwets­ba­re ge­zin­nen toe­gang te ge­ven tot in­ter­net. Voor 5 eu­ro per maand zul­len ge­zin­nen via het OCMW of an­de­re so­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties een ba­sis­a­bon­ne­ment van Te­le­net kun­nen aan­ko­pen. Het proef­pro­ject gaat van start in Me­che­len, Brus­sel en een nog te be­pa­len stad.

Door de co­rona­cri­sis ge­beurt al­les de laat­ste maan­den veel meer di­gi­taal. Men­sen wer­ken mas­saal van thuis uit en ook kin­de­ren en jon­ge­ren zijn veel va­ker ver­plicht om te­rug te val­len op di­gi­ta­le op­los­sin­gen. Ze­ker nu de co­rona­cij­fers op­nieuw de pan uit swin­gen en er her en der op­nieuw ge­spro­ken wordt over de even­tu­e­le slui­ting van scho­len.

In­ter­ne­t­ope­ra­tor Te­le­net komt daar­om met een spe­ci­aal abon­ne­ment voor kwets­ba­re ge­zin­nen. Via het ‘Te­le­net Es­sen­ti­al In­ter­net’ zal ook wie nu geen of een erg be­perk­te toe­gang heeft tot het in­ter­net kun­nen sur­fen.

Vol­gens de Ba­ro­me­ter Di­gi­ta­le In­clu­sie van de Ko­ning Bou­de­wijn­stich­ting heb­ben in Bel­gië zo’n 650.000 huis­hou­dens geen toe­gang tot in­ter­net. “De co­rona­cri­sis leg­de een ver­groot­glas bo­ven de di­gi­ta­le kloof in ons land”, zegt Jo­hn Por­ter, CEO van Te­le­net. “Het dwong ons om een di­gi­ta­le ver­snel­ling ho­ger te scha­ke­len, maar in­tus­sen raak­ten be­paal­de groe­pen net af­ge­slo­ten

Ook kans­ar­me ge­zin­nen moe­ten toe­gang heb­ben tot in­ter­net.

van de sa­men­le­ving. Ze had­den de in­stru­men­ten of de vaar­dig­he­den niet om on­li­ne te gaan. Die di­gi­ta­le kloof wil­len we met het pak­ket Te­le­net Es­sen­ti­al In­ter­net ver­klei­nen zo­dat ie­der­een kan deel­ne­men aan de di­gi­ta­le maat­schap­pij.”

Ar­moe­de­part­ners

Het pak­ket kost 5 eu­ro per maand en werkt via een klein toe­stel dat het mo­bie­le te­le­fo­nie­sig­naal (4G) om­zet in een wi­fi­sig­naal in huis. Op die ma­nier kan er wor­den ge­surft om bij­voor­beeld

werk te zoe­ken, huis­werk te ma­ken of on­li­ne in­for­ma­tie op te zoe­ken. In de­cem­ber start Te­le­net het proef­pro­ject in Me­che­len. In sa­men­wer­king met Deel­baar Me­che­len en het stads­be­stuur van de Dij­le­stad werd al een plan op­ge­steld. Het pro­ject wordt ook uit­ge­rold in nog een twee­de Vlaam­se stad en in Brus­sel. In 2021 wil Te­le­net het sys­teem ver­der op­scha­len en ze­ker tien­dui­zend ge­zin­nen op de­ze ma­nier van in­ter­net voor­zien.

“Als stad is het weg­wer­ken van on­ge­lijk­heid in de sa­men­le­ving een van on­ze be­lang­rijk­ste doel­stel­lin­gen. Dat een be­drijf als Te­le­net, dat his­to­risch ver­bon­den is met de stad, daar een steen­tje aan bij­draagt is erg mooi mee­ge­no­men”, re­a­geert sche­pen van So­ci­a­le Za­ken Ga­briel­la De Fran­ce­s­co (Vld-Groen-m+). “Want tij­dens de lock­down werd dui­de­lijk dat wie geen in­ter­net heeft erg kwets­baar is en zelfs af­ge­sne­den wordt van de maat­schap­pij. Daar­om gaan we ook zelf mid­de­len vrij­ma­ken om ge­zin­nen van een lap­top en een in­ter­ne­t­aan­slui­ting te voor­zien, zo­dat ze­ker kin­de­ren geen bij­ko­men­de ach­ter­stand op­lo­pen ten op­zich­te van hun leef­tijds­ge­no­ten.”

Te­le­net en de stad doen een be­roep op de so­ci­a­le part­ners om de in­ter­ne­tabon­ne­men­ten bij de juis­te men­sen te krij­gen. “Er zijn on­der an­de­re de so­ci­a­le dienst en de maat­schap­pe­lijk as­sis­ten­ten, maar we wer­ken in on­ze stad ook sa­men met tal van ar­moe­de­part­ners”, klinkt het. “Zo wil­len we de men­sen be­rei­ken die de­ze hulp het hardst no­dig heb­ben. We over­leg­gen ook met de scho­len om­dat zij even­eens een goed zicht heb­ben op wel­ke kin­de­ren het kwets­baarst zijn.”

Wi-Free-vou­chers ver­lengd

Naast het in­ter­net­pak­ket gaat Te­le­net ook ver­der met het ver­de­len van lo­gin­co­des voor haar WiFree-net­werk, dat be­staat uit an­der­half mil­joen pu­blie­ke wi­fi­pun­ten. Sinds het be­gin van de co­rona­cri­sis kun­nen kwets­ba­re men­sen via so­ci­a­le or­ga­ni­sa­ties, het OCMW en scho­len een toe­gangs­co­de aan­vra­gen voor het gra­tis net­werk. Meer dan zes­dui­zend ge­zin­nen uit Vlaan­de­ren en Brus­sel maak­ten sinds maart al ge­bruik van het aan­bod. “En we zien op­nieuw een groei in het aan­tal aan­vra­gen. Daar­om heb­ben we be­slist om het Wi-Free­vou­cher-pro­gram­ma te ver­len­gen tot 30 ju­ni 2021”, klinkt het bij Te­le­net.

 ?? FOTO AFP ??
FOTO AFP
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium